Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

188.
Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR
a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních
na území ČR za období leden - červen 2015
/sněmovní tisk 631/

Požádám pana poslance Alexandra Černého, aby zaujal místo u stolku zpravodajů jako zpravodaj výboru pro obranu, a zároveň žádám ministra obrany Martina Stropnického, aby tisk uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, stručně o obsahu této informace. Jednotky našich ozbrojených sil se v tomto období zúčastnily 68 vojenských cvičení se zahraničními partnery. Z toho na našem území bylo uskutečněno 28 cvičení. Celková finanční částka potřebná k provedení těchto cvičení činila 54,5 milionu korun. Mezi nejdůležitější cvičení realizovaná ve sledovaném období patřila cvičení pro přípravu jednotek do bojového uskupení Evropské unie postavené na bázi států V4. Jednalo se o cvičení MEDICAL MAN na našem území. Dále potom šlo o cvičení CAPABLE LOGISTICIAN v Maďarsku ke sladění a certifikaci logistického modulu tohoto uskupení. Do třetice bych jmenoval cvičení sil velmi vysoké pohotovosti NATO pod názvem NOBLE JUMP. Cíle uvedených cvičení byly jednotkami AČR naplněny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a konstatuji, že usnesení výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 631/1. Žádám zpravodaje výboru Alexandra Černého, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji, pane místopředsedo. 119. usnesení výboru pro obranu z 24. schůze ze dne 12. listopadu 2015 zní takto. K Informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2015, sněmovní tisk číslo 631.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pro řízení sekce branné politiky dr. magistra Jakuba Landovského, náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generála poručíka Ing. Josefa Bečváře a zpravodajské zprávě poslance Alexandra Černého a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2015, sněmovní tisk číslo 631, vzala na vědomí. Pověřuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Sněmovnu, a ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Pak asi není zájem o závěrečná slova. Pokračujeme v rozpravě podrobné. Do té také nemám žádnou přihlášku, ale žádám pana zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení, který se týká Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Alexander Černý: Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a o účasti jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2015.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozhodneme v hlasování 52, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 52 z přítomných 145 pro 118, proti nikdo. Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno a končím bod číslo 188.

 

Pan ministr zůstává ještě na dva body. A požádám na tyto dva body pana poslance Karla Černého, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože dalším bodem je bod číslo 189. Je to

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP