Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

182.
Informace o rozhodnutí vlády o průjezdu jednotky ozbrojených sil
Spojených států amerických přes území České republiky
ve dnech 29. března až 1. dubna 2015
/sněmovní tisk 427/

Předložený materiál odůvodní ministr obrany Martin Stropnický. Ještě než se ujme slova, požádám pana poslance Gabala, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem tohoto tisku. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s vývojem bezpečnostního prostředí ve východní Evropě jsou prováděna zejména v Polsku a v Pobaltských státech cvičení NATO, jejichž účelem je demonstrovat odhodlání spojenců ke kolektivní obraně. Ministerstvo obrany bylo v polovině února tohoto roku požádáno americkou stranou o povolení průjezdu jednotky ozbrojených sil USA, která se přes území České republiky vracela ze cvičení NATO na svoji základnu v Německu. O požadovaném průjezdu byla dne 16. března 2015 informována vláda, která podle § 43 odst. 5 písm. a) Ústavy České republiky rozhodla svým usnesením číslo 197 o realizaci tohoto průjezdu. Vlastní průjezd pak proběhl ve dnech 29. března až 1. dubna za značného zájmu veřejnosti a médií, a to podle plánu, bez mimořádných událostí. Jednotlivé kolony projíždějící jednotky byly vždy doprovázeny Vojenskou policií a navíc i Policií České republiky. Projíždějící jednotku tvořilo celkem 120 vozidel a 530 osob. Umožněním tohoto průjezdu byla demonstrována naše připravenost podílet se na kolektivní obraně v rámci Aliance a být spolehlivým spojencem.

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 427/1. Žádám tedy zpravodaje výboru pana poslance Ivana Gabala, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážená vládo, vážení kolegové, hlavní informace zde řekl ministr obrany Martin Stropnický. Dovolte mi jenom, abych vás informoval, že výbor pro obranu na 17. schůzi 15. dubna 2015 projednal materiál Informace o rozhodnutí vlády o průjezdu jednotky ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky ve dnech 29. března až 1. dubna 2015. V bodě 1 svého usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o rozhodnutí vlády o průjezdu jednotky ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky ve dnech 29. března až 1. dubna 2015, sněmovní tisk č. 427, vzala na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku a nevidím ani nikoho hlásit se z místa, rozpravu tedy končím. V tom případě nevím, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž nemám také žádnou přihlášku, ale požádám pana zpravodaje, aby zopakoval návrh na usnesení, protože o rozhodnutí vlády podle článku 43 odst. 5 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit, ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory podle článku 43 odst. 6 Ústavy. Prosím tedy pana zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Já si, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím zopakovat, že výbor pro obranu na 17. schůzi uskutečněné 15. dubna 2015 doporučil v bodě 1 svého usnesení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o rozhodnutí vlády o průjezdu jednotky ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky ve dnech 29. března až 1. dubna 2015, sněmovní tisk číslo 427, vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, a to v hlasování pořadové číslo 46, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 46, z přítomných 139 pro 97, proti 24. Návrh byl přijat, tedy usnesení bylo schváleno. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 182.

 

Pokračujeme bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP