Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění
zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 538/ - druhé čtení

Než z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, požádám pana poslance Milana Urbana, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem hospodářského výboru k tomuto tisku. Také požádám, aby se připravili páni poslanci František Adámek a Vlastimil Vozka - který je ale omluven. To jsou zpravodajové výborů, které dále zákon projednaly.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych navázal na své vystoupení před prvním čtením tohoto zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění energetický zákon. Chtěl bych vás požádat o podporu tohoto návrhu. Jedná se o řešení problému, který vznikl u poslední novely energetického zákona v souvislosti s přijatým pozměňovacím návrhem.

Pozměňovací návrh odložil účinnost Rady ERÚ, ale ne části týkající se zákona o státní službě, zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonů. Řešením k nápravě je tato novela zákona, která odstraní pochybnosti, zda se na předsedu a místopředsedy ERÚ vztahuje režim zákona o státní službě, či režim energetického zákona. Její přijetí bude znamenat právní jistotu ohledně postavení předsedy a místopředsedů ERÚ do doby vzniku rady, která vznikne 1. srpna roku 2017. Ve vládním návrhu zákona byla zvolena forma úpravy účinnosti pro jednotlivé části zákona s tím, že požadované posunutí účinnosti je provedeno pod písmenem A. Další písmena pouze opakují již schválenou účinnost.

Návrh byl projednán v hospodářském výboru, ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávním výboru. Hospodářský výbor a výbor pro veřejnou správu vyslovily souhlasná stanoviska. Ústavněprávní výbor podpořil pozměňovací návrh. Musím však zdůraznit, že obě cesty, jak vládní návrh, ÚPV, mají sice různou formu, ale svým obsahem vedou ke stejnému cíli.

Dovolte mi na závěr, abych vás požádal o podporu, o postoupení návrhu do třetího čtení a o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávním výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 538/1 až 9.

Nyní požádám nejprve zpravodaje garančního výboru, tedy hospodářského výboru, pana poslance Milana Urbana, aby nás informoval o projednávání výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil, tak jak říká § 93 odst. 1 našeho zákona o jednacím řádu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hospodářský výbor doporučuje schválit novelu tohoto předloženého energetického zákona ve znění předloženém vládou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslance Františka Adámka, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pana kolegu Adámka, ač jsem ho upozornil, jestli chce pan zpravodaj výboru hovořit. Nechce hovořit. (Z místa avizuje, že nechce hovořit.) Nechce hovořit. Pokud ne, je to jeho právo jako zpravodaje. Pan poslanec Vozka za ústavněprávní výbor je omluven, ale odůvodní to za něj pan poslanec Schwarz, čili nás bude informovat za zpravodaje výboru o jednání výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodní. Není potřeba hlasování.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý den, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Ústavněprávní výbor na svém zasedání rovněž projednal novelu předmětného zákona a ve svém usnesení č. 153 přijal pozměňovací návrh a doporučuje schválit Poslanecké sněmovně tento zákon ve znění pozměňovacího návrhu z ústavněprávního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Schwarzovi. Budeme pokračovat obecnou rozpravou, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se do ní někdo hlásí. Ale pan ministr Mládek pravděpodobně v rozpravě zopakuje svůj návrh na zkrácení lhůty. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, ano, chtěl bych udělat návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Pane zpravodaji, nebyl žádný návrh, který bychom hlasovali ve druhém čtení? Na vrácení zákona garančnímu výboru k projednání nebo další? Budeme tedy hlasovat pouze o návrhu, až po skončení podrobné rozpravy. Nejdřív tedy ukončím obecnou rozpravu a zahájím rozpravu podrobnou. Do té nemám také žádnou přihlášku. Pan ministr se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Pane předsedající, já jsem byl poněkud zmaten, jestli je podrobná rozprava. Ale jelikož si nejsem jist, jestli můj návrh byl platný, tak ho pro jistotu ještě opakuji, je to zkrácení na sedm dní mezi druhým a třetím čtením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Návrh musí padnout v rozpravě. A není důležité, jestli padne v obecné nebo v podrobné rozpravě. Podrobná rozprava slouží k pozměňovacím návrhům. V obecné rozpravě tedy je samozřejmě vyjádření, které se týká samotného projednávání včetně procedurálních náležitostí, které mohou být předneseny jak v obecné, tak v podrobné rozpravě. Ale nepadl žádný návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru, na zkrácení lhůty padl návrh, budeme tedy hlasovat o něm hned před skončením druhého čtení. Znovu vás odhlásím a požádám o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Rozhodneme o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dnů.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 45 a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty na sedm dnů. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 45, z přítomných 132 poslanců pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Končím proto druhé čtení tohoto návrhu a připomínám, že lhůta k projednání třetího čtení byla zkrácena na sedm dnů. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 13.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP