Úterý 24. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

9.
Vládní návrh zákona o službě vojáků v záloze
/sněmovní tisk 456/ - druhé čtení

Pan ministr obrany je přítomen u stolku zpravodajů. Paní kolegyně Černochová jako zpravodajka už je také přítomna. Požádám pana ministra, aby... Aha, tak předseda klubu hnutí ANO se hlásí. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Moc se omlouvám, dámy a pánové, já jsem se hlásil, pan místopředseda mě neviděl. Chtěl bych poprosit Poslaneckou sněmovnu procedurálním návrhem, abychom dneska jednali po 19. hodině, jednali a hlasovali procedurálně i meritorně, abychom měli možnost doprojednat tady tyto rozjednané body. Chtěl bych poprosit Sněmovnu, abychom hlasovali o tomto návrhu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak je to jiný návrh, protože tam není po té 21., čili to je relativně možné. Ale předseda klubu ODS se ještě hlásí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Doporučoval bych, samozřejmě nemohu to ovlivnit, panu předsedovi Faltýnkovi, aby to stáhl, protože už jsme o tom hlasovali. Dokonce dvakrát. Ani jednou to Sněmovnou neprošlo. A když se teď nebudeme 20 minut procedurálně dohadovat, tak do 19. hodiny jsme schopni body 9 a 10 doprojednat. Ale taky se můžeme 20 minut procedurálně dohadovat, jestli to je, nebo není. Už jsme dvakrát hlasovali, zda budeme jednat po 19. hodině. Dvakrát to Sněmovna nepřijala. (Hlasy z pléna.) Nemusíte na mě pokřikovat. Vím přesně. Hlasovali jsme po 19. a po 21. hodině. Po 19. jsme už hlasovali. Nebo je tady snad někdo, kdo se domnívá, že jsme o tom dneska ještě nehlasovali? Hlasovali. A dvakrát. Takže nemůžeme se uhlasovat pořád o tom samém. Prostě to není možné. Zase zítra.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já to respektuji. (Rozruch v sále.) Takže návrh je nehlasovatelný. A budeme pokračovat. Prosím tedy pana ministra, aby... Ještě pan předseda se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Ale opravdu nechci těch 20 minut strávit touto debatou a připravit pana ministra Stropnického a další kolegy o čas. Nicméně se domnívám, a vy jste to řekl, pane místopředsedo, hned po mém návrhu, že je to podle vašeho soudu jiný návrh. Navrhoval jsem, abychom hlasovali po 19. a 21. hodině, a nyní jsem navrhl, abychom hlasovali po 19. hodině. Ale opravdu nechci tady tímto návrhem blokovat tu debatu. Bohužel se mi to asi podařilo, protože kolega Kalousek se chystá k dalšímu vystoupení. Takže můžu tento návrh modifikovat tak, abychom aspoň tedy projednali ty body k obraně, které jsme si přednostně dneska zařadili, a doprojednali tyto záležitosti, protože jinak vidím, že se prostě nejsme schopni tady na ničem dohodnout.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě předseda klubu TOP 09. Jsme mimo debatu - kolegovi Koníčkovi musím říci. (Chce dát procedurální návrh.) Procedurálně? Dobře, procedurální návrh.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem se chtěl mírně ohradit. Hlasovali jsme dvakrát o prodloužení a dvakrát to neprošlo. Vy jste nikdy neměli dost sil na to, abyste si to jako koalice prohlasovali. To, co tady navrhl pan předseda Faltýnek jako alternativní návrh, je něco, co nám přijde slušné, akceptovatelné. Tyto tři zákony jsou vzhledem k současné situaci prioritou nejen koalice, ale i opozice. Já bych tedy chtěl poprosit, aby to pan předseda Faltýnek potvrdil. My jsme ochotni jednat tak dlouho, dokud neprojednáme body 9 a 10, a pak ukončit jednání. To mi přijde slušné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ještě pan kolega Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Jak říkal pan poslanec Stanjura, ten návrh je nehlasovatelný, ale já ještě řeknu, z jakého důvodu. Pan poslanec Faltýnek nemůže jenom tak říci budeme hlasovat po 19. hodině. Ten návrh se vznáší jménem dvou poslaneckých klubů nebo 40 poslanců a pan poslanec Faltýnek není 40 poslanců ani dva poslanecké kluby. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já bych prosil podle jednacího řádu o návrh, jak ho, myslím, formuloval pan předseda Kalousek, aby kolega Faltýnek svůj návrh upřesnil, abych o něm mohl dát hlasovat, abych neporušil jednací řád. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji zkušenému kolegovi zleva. Já bych tedy dal konkrétní návrh jménem dvou poslaneckých klubů, ANO a sociální demokracie, po dohodě s kolegou Sklenákem, abychom doprojednali body číslo 10, v podstatě rozjednané body, to znamená stávající bod a bod číslo 10.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě pan předseda Stanjura. Vy mi opravdu nepomáháte.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pět minut. Pane předsedo Faltýnku, tento návrh je také nehlasovatelný. Co to je podle jednacího řádu, abychom doprojednali dva body? Jednací den končí v 19 hodin. Já navrhuji, nechte mluvit pana ministra a paní zpravodajku. Stihneme to. Ten návrh prostě není hlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Čekal jsem, že to bude lepší. Nebylo. Nebudu dávat hlasovat. Prosím tedy pana ministra, aby se ujal slova. Já myslím, že racionálně to zvládnout jde.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte pár slov k návrhu nového zákona, který upřesňuje podmínky pro výkon služby vojáků v aktivní záloze, například i u Vojenského zpravodajství a Vojenské policie. Znamená to, že i vojáci v aktivní záloze budou moci vykonávat službu u těchto složek. Úpravy nároků na motivační odměnu, která se bude týkat pouze denní formy vysokoškolského studia, stanovení věkové hranice pro její poskytování 26 let a dále změny v přístupu k vyřazování z aktivní zálohy v případě těhotných vojákyň na mateřské dovolené, vojáků obecně na rodičovské dovolené. Nebudu zacházet do detailů, protože časová laťka je neúprosná. Věřím, že mě doplní paní zpravodajka. Rovněž u tohoto návrhu zákona je navrhována změna účinnosti, a to z 1. ledna 2016 na 1. července.

Návrh toho zákona považuji za velice důležitou součást celé branné legislativy a osobně ho vnímám jako podstatné zatraktivnění podmínek služby vojáků v záloze a zjednodušení celého systému jejich služby a zcela jinou dimenzi, nebo jiný význam, který vojáci v aktivní záloze budou v příštích letech pro naši armádu mít. Je v tom plný konsenzus také s Generálním štábem Armády České republiky.

Chci poděkovat za mimořádné penzum práce, která byla odvedena paní kolegyní Černochovou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 456/1. Žádám zpravodajku paní poslankyni Janu Černochovou, aby nás informovala o jednání výboru a odůvodnila pozměňovací návrhy, které tam padly. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Jak zde již nastínil pan ministr, stejně jako v případě branného zákona, tak v rámci projednávání zákona o službě vojáků v záloze se výbor pro obranu zabýval předloženými legislativními návrhy opakovaně v několika kolech. Řekla bych, že péče věnovaná této novele a jejím širším dopadům byla opravdu na poměry našeho zákonodárného sboru velice nadstandardní. Nejprve v dubnu proběhla intenzivní věcná diskuse, jejímž cílem bylo soustředění všech podnětů od členů výboru k jednotlivým ustanovením. Já jsem se v tomto období sešla i s několika desítkami členů aktivních záloh, účastnila jsem se i několika vojenských cvičení, abych skutečně tu atmosféru načerpala se vším všudy a hlavně abych se dozvěděla od samotných aktivních záloh, co je trápí a co oni považují za největší problém v jejich výkonu služby, případně co oni považují za problém v tom, že se nám nepodařilo aktivních záloh znáborovat více než ten počet zhruba 1200. V průběhu léta pak byly tyto podněty ve spolupráci s Ministerstvem obrany zpracovány do prvotního návrhu komplexního pozměňovacího návrhu, který byl následně v září znovu diskutován a připomínkován členy výboru. Poté byl vytvořen finální návrh tohoto pozměňovacího návrhu, který výbor projednal a schválil na své 23. schůzi dne 15. října 2015, a přijal následující usnesení:

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ministra obrany MgA. Martina Stropnického, zpravodajské zprávě poslankyně Mgr. Jany Černochové a po rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh zákona schválila ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který je součástí tohoto usnesení,

2. zmocňuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedla příslušné legislativně technické úpravy,

3. pověřuje zpravodajku výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky,

4. ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Pan ministr zde již v rámci svého úvodního slova zmínil hlavní změny, které jsou navrženy v komplexním pozměňovacím návrhu. Jde především o úpravu systému motivačních odměn pro vojáky v záloze, a zejména v aktivní záloze. K této problematice se ještě vyjádřím v rámci obecné rozpravy, abych nezneužívala postavení zpravodajky. (V sále je velký hluk, poslanci se hlasitě baví.)

Při jednání výboru jsme vedli obrovskou debatu i o nastavení výše odměn pro aktivní zálohy, a to zejména s ohledem na rozdíly v povinnostech, které mají vojáci v aktivní záloze a vojáci v oné nové kategorii jakési dobrovolné zálohy zaváděné branným zákonem, tedy v kategorii dobrovolných branců.

Já bych vás poprosila, kolegyně a kolegové, prosím, projednáváme jeden z nejdůležitějších zákonů naší země... (Poslankyně chvíli vyčkává.)

Dále jde o redefinici ustanovení týkajících se přístupu k vojákům zařazeným v aktivní záloze, konkrétně k vojákyním, ne k vojákům, které ve chvíli, kdy otěhotní, tak nastává taková disproporce mezi vojákyní z povolání a vojákyní v záloze, což není úplně systematické. Vojákyním na mateřské dovolené a obecně k příslušníkům zálohy, abychom z toho nevylučovali ani muže, na rodičovské dovolené, je spousta mužů, kteří jsou na rodičovské dovolené a kteří jsou i v aktivních zálohách - tyto změny jejich rodinných podmínek již nebudou důvodem k ukončení jejich působení v aktivní záloze, pokud se tak sami nerozhodnou, což je cesta správným směrem, protože v minulosti s nimi byl kontrakt ukončen a museli vlastně nastoupit do toho celého kolečka znovu.

Pro úplnost pak ještě doplním, že do návrhu zákona byl vložen paragraf o informacích či registrech, které se budou o vojácích v aktivní záloze vést, a dále že došlo ke zpřesnění mnoha dalších ustanovení souvisejících s průběhem služby vojáků v záloze a jejich nasazení.

Některé návrhy, které v průběhu projednávání padly a které vyplynuly z dosavadní praxe fungování aktivní zálohy a potřeb jejich příslušníků, se během projednávání podařilo vyřešit úpravou pravidel, která ani nejsou součástí zákona, ale bylo a je žádoucí je v souvislosti s ním přenastavit. To se týká např. problematiky výstroje. Já i velice oceňuji přístup pana náčelníka Generálního štábu Bečváře, který je po dlouhých letech prvním náčelníkem Generálního štábu, který bere službu v aktivní záloze a vojáky v aktivní záloze skutečně vážně a který se snaží ty věci, které nemůžeme změnit my v legislativě, tak tyto věci se snaží on změnit jednak tím, že těmto lidem dává najevo svoji přízeň, ale zejména tím, že vydává jeden rozkaz za druhým, kterým se upravují podmínky, které mají. (V sále je rušno.)

Já bych poprosila kolegy, aby tady na mě nepokřikovali a neťukali si na hodinky. Já jsem tady trpělivě tři hodiny poslouchala debatu o smlouvách a o registru smluv. Projednáváme zákony -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já si klid udělám. Já jsem jenom chtěl respektovat to, že máte vůli to projednat, proto jsem vám do toho projevu nezasahoval. Teď prosím neoslovujte kolegy. (Poslankyně Černochová: Já jsem nikoho neoslovila.) Já si klid zjednám, jestli chcete dál pokračovat ve zpravodajské zprávě.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano, pane místopředsedo, zjednejte mi klid. Já jsem žádného z kolegů neoslovila, řekla jsem kolegové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Závěrem bych chtěla uvést, že předkládaný komplexní pozměňovací návrh je návrhem, za kterým je mnoho práce nejenom mé a mých kolegů, ale i zástupců Ministerstva obrany, a i já bych chtěla tímto prostřednictvím všem lidem, kteří se na tom podíleli, všem lidem, nejenom panu ministrovi, ale i z toho týmu, který se touto problematikou intenzivně zabýval, poděkovat. Mám pocit, že se nám podařilo předloženou materii posunout o obrovský kus směrem k vytčenému cíli, tedy k tomu, aby se tento zákon dal nazývat i náborovým, jak jsem tady zmiňovala už při projednávání branného zákona, a aby zájemce o službu v aktivní záloze a potažmo v armádě spíše přitahoval než odrazoval. To je to, co nejvíce potřebujeme v současné chvíli - zvýšit nábor a připravenost nejenom profesionálních vojáků, ale i záloh Armády České republiky.

Tolik mé úvodní slovo zpravodajky. Přihlásím se ještě krátce do obecné rozpravy a pak do podrobné rozpravy, kde načtu pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za zpravodajskou zprávu. Žádám znovu o klid. Otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášena paní zpravodajka. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Ve svém úvodním vystoupení jsem se zmínila o debatě, kterou jsme v projednávání návrhu zákona o službě vojáků v záloze vedli v souvislosti s výší odměn pro záložáky. Opakovaně zde zaznělo, že cíle této rozsáhlé změny branné legislativy jsou v zásadě dva: zlepšit podmínky přípravy a nasazení především aktivní zálohy, která je tím hlavním zdrojem posilujícím profesionální jádro armády, a v případě krize zároveň získat do řad aktivní zálohy co nejvíc nových členů. Pokud budou schváleny tzv. dobrovolné odvody, vytvoří vedle kategorie aktivní zálohy ještě dobrovolnou zálohu, jejíž výcvik a služba se bude ale řídit zcela jinými a volnějšími pravidly než podmínkami, které se vztahují na ty současné aktivní zálohy. Tomuto rozdílu bohužel v návrhu zákona neodpovídá systém odměňování, tak jak byl navržen, a který je obsažen v návrhu komplexního pozměňovacího návrhu.

Proto jsem se v rámci našeho posledního jednání ve výboru pro obranu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím kolegy o klid jak na levé, tak na pravé straně, aby mohla být dokončena obecná rozprava.

 

Poslankyně Jana Černochová: Navrhovala jsem určité navýšení finanční odměny pro příslušníky aktivní zálohy a rovněž pro studenty vysokých škol, kteří se do aktivní zálohy přihlásí. To byl vlastně i návrh ministerstva, které chtělo v tom svém návrhu motivovat zejména studenty vysokých škol. Nad tímto návrhem jsme tehdy ve výboru pro obranu nenalezli shodu. Navrhovala jsem částku vyšší, nakonec jsme se s panem ministrem obrany dohodli na určitém kompromisu. Konkrétně navrhuji zvýšení služného pro příslušníky aktivní zálohy z 12 tisíc na 18 tisíc ročně a studentům vysokých škol do 26 let věku by v prvním roce závazku byla tato částka zvýšena ještě o 6 tisíc korun. Tím důvodem je naše společná snaha motivovat studenty ke službě v aktivní záloze a pak eventuálně ke službě v profesionální armádě, protože doplňování armády mladými a hlavně vzdělanými lidmi je jeden z klíčových úkolů, který před námi stojí.

Další můj pozměňovací návrh obsahuje poskytování náhrady mzdy z rozpočtu Ministerstva obrany vojákovi v záloze při propuštění z činné služby, tedy z vojenského cvičení operačního nasazení z důvodu dočasné neschopnosti k výkonu služby. Předložený pozměňovací návrh zachovává současný stav vůči zaměstnavateli vojáka a navíc zjednodušuje celý systém, protože voják už nebude muset dokládat svou mzdu nebo plat a obdrží náhradu podle výše svého služného, a to v nezkrácené výši.

Po ukončení obecné rozpravy si v podrobné rozpravě dovolím tedy načíst tyto pozměňovací návrhy, které jsem vám představila v obecné rozpravě. Děkuji vám za pozornost. Měla jsem toho připraveného mnohem víc, ale je mi jasné, že tlak na to, abychom projednali tyto body, je velký, takže si to nechám na třetí čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Černochové. Ptám se, kdo další v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Paní zpravodajka asi také nemá zájem o závěrečné slovo. Otevírám rozpravu podrobnou, první je přihlášená paní poslankyně Jana Černochová. Prosím v podrobné rozpravě.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěla bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je evidován pod číslem 3231 a který jsem zde představila v rámci obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Antonín Seďa v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Já se chci přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 3035, ve kterém jsou uvedeny písemné pozměňovací návrhy k tisku 456, s jedním doplněním. Omylem se přidal text, takže v bodě 2 pozměňovacího návrhu... Ten bod 2 zní: § 25 Příplatek za službu v zahraničí se zrušuje, ostatní body se přečíslují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Seďovi. Ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Pokud nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Paní zpravodajka? Není tomu tak. Ve druhém čtení nepadl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat nyní ve druhém čtení, a proto končím tento bod.

Ještě mi dovolte načíst nové omluvy. Paní poslankyně Golasowská od 18 do 19 hodin, pan předseda Hamáček se omlouvá do konce jednacího dne a dál se omlouvá pan místopředseda Bartošek. Ostatní omluvy snad byly načteny, abych je neopakoval, ale tyto věci jsem číst musel.

Máme před sebou tři minuty a v tom případě nevím, jestli mám začínat bod vládní tisk číslo 502. Neučiním tak, protože... No, mohu tak učinit. Pan předseda klubu ODS, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dělám to nerad. Zase budeme něco řešit za vládní koalici. Ale fakt si tu knížku (ukazuje jednací řád) už někdy přečtěte, máte ji všichni. Pokud nebudeme hlasovat, můžeme jednat. Pane ministře, můžete klidně k tomu mikrofonu mít úvodní slovo. Přečtěte si jednací řád. Ale nemůžeme hlasovat o tom, že budeme jednat, jestli si rozumíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dalším bodem je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP