Úterý 24. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb.,
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 455/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl předně poděkovat za vstřícnost a pochopení a za to přednostní zařazení. Myslím si, že to je docela důležitý vzkaz našim občanům, a to bez ohledu na to, v jakém politickém uskupení se člověk nachází.

Já bych si dovolil zdůraznit, že mezi prvním čtením a dnešním setkáním jsme na základě především vašich podnětů a připomínek uskutečnili celou řadu jednání a konzultací, a to zejména se členy výboru pro obranu přirozeně. Díky nim se nám podařilo vyjasnit některé sporné body navrhované úpravy. Toto úsilí vyústilo ve zpracování společného komplexního pozměňovacího návrhu, který byl následně přijat usnesením výboru pro obranu dne 15. října 2015. Chci tímto poděkovat členům výboru pro obranu, kteří se návrhu zákona mimořádně věnovali a přispěli k celkovému zkvalitnění navrhované úpravy.

Za změnu zásadního významu v koncepci návrhu novely branného zákona považuji především opuštění od koncepce povinných odvodů v míru, což jinými slovy znamená, že výkon branné povinnosti v době míru spočívá na zásadě dobrovolnosti, která se samozřejmě bude týkat jak mužů, tak žen.

Důležité pro navrhovanou právní úpravu jsou dále tyto změny. Návrh byl zjednodušen, terminologicky upřesněn a zpřehlednila se jeho systematika. Ze zákona byl také odstraněn dlouhodobě nejednoznačný pojem povinná záloha. Zpřehlednila se struktura vojenských cvičení, a to tak, že aktivní záloha cvičí formou pravidelných vojenských cvičení, zatímco občan, který dobrovolně převezme výkon branné povinnosti, se k plnění úkolů ozbrojených sil připravuje formou dobrovolného vojenského cvičení. Rovněž je navrhována úprava možnosti povolat vojáka v záloze k výkonu služby v operačním nasazení na území České republiky v celkové délce do 30 dnů v kalendářním roce. Toto povolání však vyžaduje souhlas vojáka.

Vzhledem k době, kdy se setkáváme, a s ohledem na další legislativní proces se navrhuje změna účinnosti z 1. ledna 2016 na 1. července 2016.

Tolik v té největší možné stručnosti úvodem a teď si dovolím předat slovo panu zpravodaji panu poslanci Klučkovi, kterému rovněž velice děkuji za práci na této novele. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To bych s dovolením poprosil, pane ministře, jestli byste byl tak hodný a nechal na mě. Díky. (S úsměvem.)

Návrh usnesení jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 455/1. Prosím tedy zpravodaje výboru pro obranu pana poslance Václava Klučku, aby nás informoval o projednávání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedající. Je to druhé čtení, kolegyně, kolegové. Já vás nebudu unavovat celkovým podrobným výčtem průběhu diskuse, která byla ve výboru pro obranu. Byla to diskuse velmi racionální, vedoucí k tomu, že jsme byli schopni jako všichni zástupci všech politických subjektů dospět ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který je součástí usnesení výboru pro obranu z 23. schůze ze dne 15. října 2015.

K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 455. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh zákona schválila ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který je obsažen v tisku 455/1. Zároveň pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, a ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Ještě vystoupím v podrobné rozpravě, abych upozornil na tento pozměňovací návrh a zařadil ho do systému ke třetímu čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, jsem velmi ráda, že po více než půl roce od opětovného předložení těchto tří velmi důležitých norem se dostáváme dnes do druhého čtení. Ještě jednou vám děkuji, že jste ten návrh podpořili.

Přestože již nemůžeme dohnat to zpoždění, které bylo způsobeno stažením těchto zákonů ze Sněmovny na začátku volebního období, stále platí, že čím dřív budeme tuto legislativu mít přijatou, tím lépe, protože je skutečně velmi nezbytnou a zcela zásadní podmínkou dalšího rozvoje armády a posílení obranyschopnosti naší země. Roční odklad v předložení zákonů jsem považovala a považuji za zbytečný, ale budiž, stalo se. Zbytečné ani kontraproduktivní však určitě nebylo prodloužení lhůty na projednání těchto zákonů ve výborech, na to si pamatujete v létě. Tyto uplynulé měsíce, jak tady říkal pan ministr obrany, byly naopak velmi produktivní, což potvrdí nejen pan ministr, ale všichni kolegové z výboru pro obranu, kdy jsme se scházeli i v letních měsících a trávili řadu hodin nad návrhy, diskutovali jsme konkrétní opatření, paragrafy a podařilo se nám ve spolupráci s Ministerstvem obrany skutečně vychytat řadu nedostatků a chyb.

Za tento přístup jsem velmi ráda a velmi mě těší i to, že po celou dobu projednávání se podařilo jednotlivé změny, jejichž vyjádřením jsou výsledné komplexní pozměňovací návrhy k brannému zákonu, tak i k zákonu o službě vojáků v záloze, to je ten další zákon, který budeme projednávat, že se nám tyto změny podařilo synchronizovat, protože skutečně jeden zákon navazuje na druhý a někdy orientace v tom, když se změní jedno slovíčko a následně se to slovíčko musí zase promítnout do druhého zákona - bylo to velmi složité. Takže děkuji i všem legislativcům, kteří se podíleli na tom, že bylo dodrženo pravidlo respektu k vzájemné provázanosti těchto legislativních norem.

Komplexní pozměňovací návrh, jak o něm hovořil pan zpravodaj i pan ministr, podporuji. Je jistě dobré, že se nám podařilo nakonec přesvědčit předkladatele návrhu zákona, což byla vláda prostřednictvím Ministerstva obrany, ke změně ohledně nejdiskutovanější otázky. Ta otázka byla zavedení takzvaných povinných, bohužel však papírových odvodů, které jsem, jak jistě víte, od začátku vnímala a kritizovala jako nadbytečné, bezúčelné a neproduktivní. Přestože by odvody v určité podobě v návrhu zákona měly zůstat a zůstaly, budou nyní založeny na dobrovolné bázi, a i když ani to nepovažuji já osobně za úplně šťastné, smířila jsem se s tím. Nepovažuji to za šťastné, protože bych byla raději, kdybychom se plně soustředili na profesionální armádu a na aktivní zálohy. Na druhou stranu dobrovolné zapojení občanů vnímám jako nějaké gesto, jako něco, co může symbolizovat jejich vůli postavit se za svoji vlast, a proto jsem tedy nekritizovala tu dobrovolnost, která se ale netýkala těch papírových odvodů, ale je to vlastně nový institut nové formy zálohy.

Jako zpravodajka zákona o službě vojáků v záloze, který zde budeme projednávat následně, a jako zastánce dobudování a rozvoje funkční aktivní zálohy, která bude skutečně spolehlivou a dobře připravenou složkou k doplnění profesionálního vojska, jsem se v rámci projednávání branného zákona zapojila do diskuse zejména ve věcech, které se týkaly vojáků v aktivní záloze. Mým cílem bylo zejména to, aby oba tyto zákony byly skutečně zákony motivační, chcete-li, mohu používat slovo náborové. Protože skutečně jak naše armáda, tak aktivní zálohy se potýkají s masivním nedostatkem lidí. Není to jenom o tom zákoně. Je to i o tom, že zdravotní vyhláška, která před několika lety začala platit, je vlastně stále velmi přísná. V žádném případě netvrdím, že bychom chtěli mít v elitních jednotkách, v některých speciálních jednotkách někoho, kdo na tom zdravotně není úplně dobře, to netvrdím. Na druhou stranu v rámci logistiky se mohou pohybovat jistě i lidé, kteří mají brýle nebo mají ploché nohy, a to do stávajícího znění vyhlášky, která platila, bohužel nebylo možné, aby tito lidé prošli tvrdým řízením u lékařů. Tady jsem velmi ráda a děkuji za to, že se panu ministrovi podařilo přesvědčit lékaře, kteří s tím v minulosti měli problém a bojovali o to, aby to i nadále byl jenom stupeň A a nebyly tam další možnosti a varianty.

Když se vrátím zpátky k zákonu brannému a zákonu o aktivních zálohách, tak bych upozornila na to, že se v rámci podrobné rozpravy ještě přihlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům. Ne proto, že by nezazněly na výboru pro obranu, na výboru pro obranu jsme je diskutovali, ale v tu chvíli, kdy jsme je diskutovali, tak nezaznělo úplně jednoznačně z resortu Ministerstva obrany, jestli je možné návrh přijmout a nezpůsobí to nějaký problém. Teď už víme, že to žádný problém nezpůsobí, naopak to pomůže právě v té náborovosti a v motivaci lidí, kteří možná dneska stojí před rozhodnutím, jestli se vydají na cestu ať už profesionálního vojáka, nebo vojáka v aktivní záloze.

Mé návrhy se oba týkají narovnání podmínek pro službu vojáků z povolání a vojáků v záloze, protože mi přijde fér srovnat podmínky v oblasti zdravotní péče. Díky tomu by vojáci v aktivní záloze, kteří se dobrovolně rozhodnou pro pojištění u Vojenské zdravotní pojišťovny, měli po dobu svého zařazení nárok na úhradu takzvaných doplatků a preventivní péče ze strany Ministerstva obrany. Rozdíl by i nadále zůstal pouze v tom, že zatímco vojáci z povolání mají povinnost pojistit se u Vojenské zdravotní pojišťovny, vojáci v aktivní záloze by neměli povinnost, ale mohli by se do této pojišťovny přihlásit dobrovolně.

Důvodů k této změně mě vedla celá řada. Vyjmenuji ty nejhlavnější. Platí, že Vojenská zdravotní pojišťovna na rozdíl od ostatních zdravotních pojišťoven v důsledku svého specifického charakteru chrání také utajované informace podle zvláštních právních předpisů týkající se jejich klientů, což obzvlášť v dnešní době může být aktuální téma. Druhý argument, který vám sem předkládám, je ten, že jistě je v zájmu armády a Ministerstva obrany, aby zdravotní stav aktivních záloh byl co nejlepší. A kde může být lepší, než když budou pod drobnohledem vojenských lékařů?

V neposlední řadě chci podotknout, že toto opatření bylo a stále je součástí i koncepce aktivní zálohy, která byla výchozím dokumentem pro tvorbu legislativy, o které zde dnes jednáme a která byla vládou České republiky přijímána tak, že platí od 1. 1. 2013, takže vlastně nenavrhuji nic, co by v této koncepci schválené vládou České republiky nebylo.

Můj druhý pozměňovací návrh se týká proplácení cestovních náhrad. Navrhuji, aby vojákům v záloze, kteří se například kvůli vojenskému cvičení musí přepravit z jednoho místa na druhé, byly propláceny cestovní náhrady i v případě, že k této cestě využijí soukromé motorové vozidlo, a to maximálně do výše odpovídající nákladům na přepravu hromadnou dopravou. Děje se to ve všech slušných podnicích a myslím si, že i armáda by měla být slušným podnikem, kde toto bude uznáváno. Pan ministr ví, že jsem to zmiňovala už na výboru pro obranu, a bohužel jsem tam byla jedním z legislativců ubezpečena, že současná právní úprava na to myslí. Bohužel nemyslí. Konzultovala jsem to s několika právníky a musím tu změnu navrhnout tady a není v tom komplexním pozměňovacím návrhu. Ale nikdy není pozdě. Takže podle navrhované úpravy ani současné praxe to nebylo možné a já si myslím, že je dobré, aby tyto podmínky byly narovnány a aby byla umožněna určitá flexibilita, která zároveň nepovede k žádným vyšším nákladům.

Pane ministře, ani jeden z těchto mých návrhů nepředstavuje pro Ministerstvo obrany nějaké horentní vícenáklady. Domnívám se, že se jedná o skutečně další drobné benefity, které mohou přispět k tomu, aby se služba v záloze vyplácela, aby se vyplácela České republice, abychom byli schopni mladé ženy a muže skutečně rekrutovat. Poprosím vás tedy o podporu těchto mých návrhů ve třetím čtení a zatím vám děkuji za pozornost s tím, že se přihlásím k pozměňovacím návrhům ještě v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, pana zpravodaje. (Nemají zájem.) Děkuji. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančního výboru k novému projednání. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásila taktéž paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Jak už jsem tady před malou chvílí řekla, mé pozměňovací návrhy jsou dva. Jeden je v systému pod číslem 3208, druhý je v systému pod mým jménem pod číslem 3209. V těchto dokumentech najdete také podrobnější zdůvodnění, které jsem však již vám odprezentovala v obecné rozpravě, takže nebudu zdržovat, abych opakovala to, co jsem říkala před chvílí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobrý večer. Děkuji paní kolegyni Černochové. Nyní v podrobné rozpravě pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, přihlašuji se ke sněmovnímu dokumentu číslo 3034. Jsou to písemné pozměňovací návrhy k tisku 455 a zdůvodnění je uvedeno v tomto dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Seďovi. V podrobné rozpravě ještě zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Zopakuju to, co jsem řekl již v obecné rozpravě. Je to komplexní pozměňovací návrh, který byl přijat výborem pro bezpečnost, a je to v parlamentním tisku 455/1.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo další do podrobné rozpravy? Prosím. Pan poslanec Ludvík Hovorka v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, chtěl bych požádat, chtěl bych navrhnout ještě jeden pozměňovací návrh, který se týká § 3. Je to určitý návrat k tomu, co bylo v tom původním návrhu zákona. Tady v tom § 3 v odst. 1 se říká v části Dobrovolné převzetí branné povinnosti: "Občan, kterému podle § 7 zanikla branná povinnost, nebo cizinec může dobrovolně převzít brannou povinnost dnem následujícím po dni, v němž dosáhne věku 18 let, nejpozději však do dne dosažení 60 let, na základě písemné žádosti podané příslušnému krajskému vojenskému velitelství. Občan nebo cizinec v žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li mu rodné číslo přiděleno."

Chci navrhnout změnu v § 3, aby se slovo "cizinec" nahradilo těmito slovy "občan státu sdruženého v obranných systémech mezinárodních organizací, jejichž je Česká republika členem", a to z toho důvodu, že se domnívám, že by tam neměl být jakýkoli cizinec, ale jenom člověk, který je členem nějakých organizací, jichž je Česká republika členem. Takže toto je ve všech paragrafech, ve všech odstavcích, kde je zmíněn pouze cizinec, tak nahradit slovo "cizinec" tady tímto slovním spojením, slovy "občan státu sdruženého v obranných systémech mezinárodních organizací, jejichž je Česká republika členem". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane zpravodaji? Pane ministře? Není tomu tak. Nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli jednat, končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Pokračovat budeme bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP