(9.20 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Budeme hlasovat o posledním pozměňujícím návrhu pana poslance Herberta Pavery. Garanční výbor nedoporučuje jeho přijetí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je to pod písmenem F? (Zpravodaj: F.) Děkuji. Pan předkladatel? (Nedoporučující.) Děkuji.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 46, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 36, proti 82. Tento návrh byl zamítnut. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tím jsme podle mého názoru vyčerpali všechny pozměňující návrhy, pane předsedající, a měli bychom hlasovat o návrhu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: O celku, ano. Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 418, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 47, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 117, proti 33. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji jak panu zpravodaji, tak panu předkladateli a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

11.
Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci
/sněmovní tisk 526/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodaj organizačního výboru pro sociální politiku pan poslanec Miroslav Opálka. (Hlas z pléna: Není, bohužel. Po krátké chvilce vyčkávání hlas z pléna: Už je.)

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 526/2, který byl doručen dne 21. října 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 526/3.

Nyní se táží navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci.

Já myslím, že tady u toho, co teď přijde, je velice důležité si uvědomit, o čem hlasujeme a proč. Účelem návrhu tohoto zákona je poskytnout každému důchodci a důchodkyni jako jednorázovou finanční pomoc příspěvek v jednotné výši, a to zejména jako částečnou kompenzaci snížení životní úrovně důchodců, které bylo způsobeno minulými nedostatečnými valorizacemi, když se zohledňoval růst cen jen ve výši jedné třetiny, a které také bude důsledkem nízké valorizace v lednu 2016.

Ale takhle to asi nepůjde... (Ministryně přerušila svůj projev kvůli hluku v jednací síni a obrátila se pohledem na pana předsedajícího.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jsem vás, kolegové a kolegyně, opakovaně žádal o ztišení. Byť chápu, že je pátek třináctého a můžete tím být zneklidněni, tak přesto vás žádám o ztišení, aby bylo dobře rozumět, co se zde přednáší. Je to i vyjádření určité kolegiality k těm, kdo přednášejí své body.

Prosím, paní ministryně, pokračujte.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Takže já bych velice ráda tady u toho trošku připomenula celkový kontext, byť velice stručně, protože kromě dnešního rozhodnutí o tom jednorázovém příspěvku je samozřejmě neméně důležité rozhodování o úpravách valorizačního mechanismu, kterým se budeme zabývat v brzké době.

Všichni jste už dnes dostatečně informováni o té velmi nízké valorizaci od ledna 2016, a i když tato vláda vrátila ten původní vzorec, nezkrácený, a to o sto procent inflace a třetinu reálných mezd, tak i tak teď v lednu valorizace bude pouze o 40 korun, a to prostě proto, že růst spotřebitelských cen činil pouze 0,3 % a reálné mzdy se berou v úvahu za celé období od roku, kdy byl růst reálných mezd naposled ve valorizaci zohledněn, to znamená letos, od konce roku 2011. Za poslední tři roky do konce roku 2014 vzrostly nominální mzdy celkem o 5 %, inflace ale o 5,2 % a za celé období posledních tří let k růstu reálných mezd prostě nedošlo. Takže pro valorizaci je určující jen ta velice nízká inflace 0,3 %, a proto se to celé zvýšení promítne jen do zvýšení základní výměry na 9 % průměrné mzdy, jedná se tedy o 40 korun. Procentní výměra se nezvyšuje vůbec, takže celkové výdaje na tuto základní valorizaci bude tvořit nárůst o 1,3 miliardy korun. A protože nízkou, byť ne tak nízkou, jako to nakonec vyšlo, inflaci jsme očekávali už na jaře a já jsem chtěla předejít nedůstojně nízké valorizaci, tak jsem na vládu navrhla zaručené navýšení důchodů o 1,8 %, což by bylo stejné, jako tomu bylo pro rok letošní. To znamená, že při zachování všech ostatních pravidel by se průměrný starobní důchod zvýšil o asi 205 korun měsíčně a výdaje na valorizaci celkově by představovaly 7,1 miliardy. Ale tento návrh, který jsem nesla na vládu, podpořili jenom ministři a ministryně za ČSSD. Nicméně když se pak ukázalo, jak nízká valorizace je, tak se začalo jednat alespoň o té kompenzaci, abychom to našim důchodcům a důchodkyním alespoň vykompenzovali jednorázovým příspěvkem, protože ekonomika roste a určitě naši senioři a seniorky na tom růstu musí participovat. Tam byl určitý vývoj té částky, jak má být vysoká. Začalo to na 600 korunách a postupně se ty návrhy zvyšovaly a my tady dnes budeme hlasovat i návrh ve výši 1 200 korun. Musím říct, že já osobně jako ministryně sociálních věcí musím být pro částku v této výši.

Jinak jsem chtěla ještě podotknout, že opravdu budeme znovu na vládě zavádět - a bude to v Poslanecké sněmovně - zmocnění pro vládu, které by příště v takto komplikované situaci umožnilo vládě přímo ty důchody navýšit. Je to zmocnění, které už existovalo, existovalo asi 15 let a bylo použito za tu dobu myslím dvakrát nebo třikrát, takže rozhodně se nedá říct, že by to vláda nějak zneužila.

Takže, prosím vás ještě jednou, věnujte pozornost dnešnímu hlasování. Myslím si, že je to pro 2,9 milionu lidí v této zemi velmi důležité. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní ministryně. Nyní tedy otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan zpravodaj, prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Já se omlouvám, já jsem myslel, že dostanu také slovo jako zpravodaj.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dává se vždycky slovo pouze navrhovatelce a pak se otevírá rozprava. Tak je to v jednacím řádě.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Takže pane místopředsedo, děkuji vám za slovo a signalizuji, že se svým vystoupením se budu soustředit až v závěrečném slově, aby se na mě s tím závěrečným slovem dostalo. Teď bych chtěl jenom zmínit, že garanční výbor, výbor pro sociální politiku projednával proceduru a návrhy dne 4. listopadu a přijal usnesení číslo 153.***
Přihlásit/registrovat se do ISP