(Jednání pokračovalo v 9.49 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 9.49, budeme pokračovat v našem jednání. Dříve ale, než tak učiníme, dovolte mi načíst další omluvy. Z dnešního jednání se omlouvá pan ministr zdravotnictví Němeček z neodkladných pracovních důvodů a z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Halíková z dnešního dne od 11 hodin.

Jsme v bodě 8 v obecné rozpravě. Já zde eviduji přednostní právo pana poslance Stanjury, ale nevidím ho zde, tudíž se ptám, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Závěrečné slovo. (Ne.) Výborně.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, rád bych vás seznámil s hlasovací procedurou k tisku 494 ve třetím čtení.

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor pro projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 494 v pořadí tak, jak byly podány. Nyní vás seznámím s hlasovací procedurou. Návrhy A1 a A2 bychom hlasovali současně. Návrh A3 body 1 až 13 bychom hlasovali odděleným hlasováním, a to v následujícím postupu: současně bod 1 až 5, současně bod 8 až 10, body 11, 12, 6, 7 a 13 samostatným hlasováním. Dále návrh B, který ovšem při přijetí bodu A3 bodu 6 je nehlasovatelný. To znamená, že tuto proceduru si musíme odhlasovat.

Ještě přečtu stanovisko rozpočtového výboru: návrh A1 stanovisko rozpočtového výboru doporučuje, návrh A2 doporučuje, návrh A3 doporučuje, návrh B nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Táži se, zda má někdo jiný návrh procedury. Pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Nemám jiný návrh. Pouze si chci ujasnit, zdali je tomu tak, jak si myslím. A3 bychom měli hlasovat odděleně 1 až 5 a A3 11 a 12.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já to tady také tak vidím podle usnesení. (Poslanec Votava: Dobře, tak to souhlasí.) Takže není jiný návrh procedury. Já tedy svolám kolegy z předsálí, všechny vás odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování o předloženém návrhu procedury hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 17, do kterého je přihlášeno 153 přítomných, pro 152, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Teď poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním po jednotlivých bodech.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Nyní bychom hlasovali o návrzích A1. Já jenom ve stručnosti připomenu, co obsahují. Takže v paragrafu částka 30 000 se nahrazuje částkou 50 000, to jsou úlevy zaměstnavatelů. Dále odpočitatelná částka v té roční výši se z 12 000 mění na 24 000. To je asi tak všechno. Takže navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu A1 jako celku.***
Přihlásit/registrovat se do ISP