(18.00 hodin)
(pokračuje Babiš)

Jedná se například o změny v oblasti zdaňování příjmů z výroby elektřiny u malých zdrojů, které nejsou předmětem podnikatelské činnosti a jejichž výkon je z hlediska dopadu na distribuční soustavu omezený a slouží převážně pro vlastní spotřebu, a zdaňování podílu na zisku vypláceným osobám, které nejsou členy obchodní korporace. Činnost zákona je s ohledem na stanovené transpoziční lhůty navrhována od 1. ledna 2016.

Závěrem vás prosím o schválení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Avizuji, že v rámci podrobné rozpravy bude navrženo zkrátit lhůtu pro projednání návrhu zákona ve výborech na 30 dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Jak zde bylo řečeno, navrhované úpravy v zákonu o daních z příjmů jsou především realizací další etapy daňových změn dohodnutých v koaliční smlouvě a promítnutých do programového prohlášení vlády a jsou též implementací dividendové směrnice, směrnice Rady 2011/96/EU o společném zdanění mateřských a dceřiných společností, jak tady říkal pan ministr.

Návrh zákona má v podstatě tři části. První část je směrnice o mateřských a dceřiných společnostech, kde jde o zamezení dvojího zdanění příjmů. Cílem navrhované změny je zamezení dvojího zdanění a odstranění nesouladu, který vzniká v případě hybridních úvěrových nástrojů, což jsou v podstatě nástroje, které vznikly z důvodu rozdílné kvalifikace finančních úvěrových nástrojů, kdy jeden členský stát považuje ten nástroj za půjčku a druhý členský stát ji považuje za vklad do společnosti. Tady bych upozornil na to, že transpoziční lhůta pro tuto dividendovou směrnici je stanovena 31. prosince 2015 s tím, že nejpozději 1. ledna 2016 musí příslušné vnitrostátní předpisy vstoupit v účinnost, čili je naprosto zřejmé, že musíme požádat o zkrácení lhůty pro projednání mezi prvním a druhým čtením.

Druhá část tady byla podrobně popsána v číslech panem ministrem. Realizace záměru daňového zvýhodnění přinese dodatečný disponibilní příjem pro rodiny s dvěma a více dětmi.

Třetí část, kde to bylo popsáno panem ministrem, jde v podstatě o to, že když budete mít malou fotovoltaickou elektrárnu s instalovaným výkonem do 10 kW, tak není potřeba licence a nebude se již jednat o příjem ze samostatné činnosti, čili to nebude zdaňováno. Cílem je změna zdaňování příjmů z provozu výroben elektřiny, ke kterým není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem, aby se nezvýšila daňová zátěž těchto výrobců.

To jsou tyto tři části. Předpokládám, že se budeme bavit o zkrácení lhůty pro projednání mezi prvním a druhým čtením. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Vidím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, navrhuji zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na 7 dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan poslanec Uhlík navrhuje zkrácení lhůty na 7 dnů. Vyvolalo to rozpravu. Pan předseda klubu TOP 09. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já respektuji, že to byl poctivý pokus. Za prvé se jedná o daň z příjmu a za druhé pan ministr financí sem nosí všechny předlohy notoricky pozdě. Dokáže to potom cpát jenom přes mimořádné schůze a zkrácení lhůt pod 30 dnů. Dá se to snést jednou, dá se to snést dvakrát, ale pan ministr financí si z toho udělal pravidlo a my mu toto pravidlo trpět nebudeme. Jménem obou dvou klubů TOP 09 a ODS vetuji návrh pana poslance Uhlíka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Karel Rais: V tomto případě mi nezbývá nic jiného než požádat Sněmovnu o zkrácení lhůty na projednání mezi prvním a druhým čtením na 30 dní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, máme návrh. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Nepadl žádný návrh na vrácení a zamítnutí. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Pane ministře, pane zpravodaji? Není tomu tak.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 15, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro rozpočtový výbor jako výbor garanční. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 106 pro 101 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na jiný výbor, který by to měl projednávat? Není tomu tak. Není tedy návrh na hlasování dalšímu výboru, ale je návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 16, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty na 30 dnů. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 108 pro 61, proti 24. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dní.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím bod číslo 7.

Podle dohody předsedů poslaneckých klubů, chtěl mi to oznámit předseda klubu ČSSD, podle § 154 odst. 9 je návrh na přerušení schůze do zítřka do 9 hodin, jestli tomu dobře rozumím. Je tomu tak? Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Jen bych to upřesnil. Asi se nejedná o dohodu předsedů klubů, nebo alespoň já jsem takovou dohodu neučinil, nicméně dalším bodem je třetí čtení, pro které je vyhrazen čas, a ten není v tuto chvíli. Asi nám nezbývá než přerušit jednání do zítřka 9 hodin.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem také, pane předsedo, řekl, že jste se rozhodl podle § 54 odst. 9, čili je to na návrh předsedy poslaneckého klubu, což je samozřejmě legitimní návrh.

Přeji vám hezký večer. Sejdeme se zítra v 9 hodin ráno.

 

(Jednání skončilo v 18.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP