(15.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Druhý pozměňovací návrh se týká sazeb. Zase se příliš nelišíme od vládních představ, protože vláda ve svém velkém návrhu nového zákona vlastně rozlišuje tři sazby - loterie, kurzové sázky a technická zařízení. Někteří předřečníci už zmínili, že je dokázáno, že je různá společenská škodlivost. My navrhujeme zvýšení všem třem kategoriím, a to tak, že loteriím ve výši 21 %, kurzovým sázkám ve výši 22 % a technickým zařízením, což jsou především VHP a VLT, ve výši 30 %. Při výpočtu možných rozpočtových dopadů jsme vycházeli z čísel Ministerstva financí a z čísel, která jsou uvedena i v důvodové zprávě k tomuto tisku. Náš návrh předpokládá dodatečný výnos z této daně necelých 1,4 mld., čili se to neliší od odhadu vlády, kdy spodní hranice odhadů vlády je 1,8 mld. korun.

Takže jedna věc se týká sazeb a druhá věc se týká rozdělení. Oba návrhy předám panu zpravodaji a v podrobné rozpravě se pak k nim už jenom formálně přihlásím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. A ještě než ukončím rozpravu, protože nemám žádnou přihlášku, budu konstatovat došlou omluvu z jednání - od 16 hodin pan poslanec Robin Böhnisch.

Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je po obecné rozpravě zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také tomu tak není. Žádný návrh na vrácení nepadl a návrh na zkrácení lhůty budeme hlasovat až po rozpravě podrobné.

Budeme se tedy zabývat podrobnou rozpravou, kterou otevírám, a jako první vystoupí pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Tady v této podrobné rozpravě bych se chtěl hlavně přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden ve sněmovním systému pod číslem 1302. A už jen krátce zdůvodním věci, které obsahuje, protože můj projev byl poměrně podrobný.

Pozměňovací návrh vychází ze schválené vládní koncepce selektivního přístupu k jednotlivým druhům loterií a jiných podobných her. Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, nyní sice jasně rozlišuje jednotlivé druhy loterií, nicméně k nim zároveň přistupuje principiálně jednotně z pohledu odvodů. Můj pozměňovací návrh tyto sazby diferencuje, kde se snaží co nejvíce zohlednit jejich společenskou nebezpečnost. Pozměňovací návrh se zaměřuje na nejpalčivější problém, to je hlavní tělo pozměňovacího návrhu, kterým je postih provozování nelegálních herních zařízení. To je to, co vládní sněmovní tisk 626 vůbec neřeší, což si dovolíme kritizovat, ale současně navrhujeme řešení, které nabízíme tak, aby Poslanecká sněmovna mohla přijmout, a tím v podstatě nabízíme i možnost zvýšení příjmů státního rozpočtu, protože pokud toto provozování nelegálních přístrojů bude postiženo, předpokládáme logicky, že se to projeví i ve zvýšeném výběru daní od těch provozovatelů tohoto hazardu, kteří jsou legálně registrováni, provozují to pod registrací státu a odvádějí daně.

Pozměňovací návrh rovněž zvyšuje horní hranici pokuty, kterou je možné uložit za provozování loterie nebo jiné podobné hry bez příslušného povolení, z dosavadních 10 milionů korun na navrhovaných 20 milionů korun.

Navrhované sazby pro jednotlivé dílčí základy odvodů loterií a podobných her jsou vyšší než sazby stávajícího odvodu z loterií. Sazba 22 % se navrhuje pro ostatní druhy loterií, kde výhledové sazby dle vládní koncepce by měly převážně činit 23 %. Důvod pro nižší sazbu vychází jednak ze skutečnosti, že se jedná o loterijní hry s nižším škodlivým efektem jak na sázejícího, tak na společnost, přičemž je zároveň třeba se vyvarovat vysokého skokového navýšení. Včera také v rozpočtovém výboru zaznělo to, že tito provozovatelé jsou ve velké nevýhodě proti těm, kteří provozují tuto činnost nelegálně. Další zvýšení sazeb je staví v podstatě do velmi problematického prostředí.

Kompletní zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu je u čísla 1302, čili já už nebudu více déle zdržovat. A prosím potom ve třetím čtení o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Fiedlerovi. Nyní pan poslanec Václav Votava v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dobré odpoledne. Také já bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je ve sněmovním systému zaveden jako sněmovní dokument číslo 3101.

Velice stručně odůvodním. Navrhuje se změna podílu rozpočtového určení odvodů z výherních hracích automatů a jiných technických zařízení ve prospěch obcí, a to z 60 ku 40 % na 63 ku 37 %. Jedná se tedy oproti původnímu vládnímu návrhu ve prospěch obcí o 3 %. Myslím si, že každá koruna pro obce je v tomto případě jistě žádoucí. V podstatě se jedná o částku zhruba 150 milionů korun na vrub státního rozpočtu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Votavovi. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Chtěla bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 3103. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kovářové. Nyní ještě pan poslanec Karel Fiedler a potom pan poslanec Zbyněk Stanjura, který avizoval svou přihlášku do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že jsem ten pozměňovací návrh předal zpravodaji, kde jsem měl poznamenané číslo, tak jsem ho z hlavy řekl špatně. Čili pro legislativu opravuji: číslo pozměňovacího návrhu, ke kterému se tímto hlásím, je 3102. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak to máme hezkou číselnou řadu: 3102, 3103. Já se hlásím formálně ke dvěma pozměňovacím návrhům. Budu pokračovat v číselné řadě pod čísly 3104 a 3105.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ani v podrobné rozpravě nepadl návrh na vrácení zákona garančnímu výboru. Padl návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 7 dnů a nepadl jiný návrh, o kterém bychom mohli dát hlasovat. Ale dám samozřejmě závěrečné slovo panu ministrovi, pokud má zájem. Není tomu tak. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, jenom zrekapituluji, že bylo podáno pět pozměňovacích návrhů: pan Václav Votava 3101, paní kolegyně Věra Kovářová 3103, pan Karel Fiedler 3102, pan kolega poslanec Zbyněk Stanjura a ODS 3104 a druhý 3105.

Jenom upozorňuji na jednu věc, byť obsahově nemám problém jak s pozměňovacím návrhem pana Fiedlera, tak paní Věry Kovářové, ale mám obavy, že tyto jejich pozměňovací návrhy podléhají notifikaci a že v tom bude nejspíš trochu problém v rámci tohoto tisku ho přijmout. Nicméně věřím tomu, a nejsou to hloupé věci, jsou to rozumné věci, některé jsou i obsaženy v novém velkém zákonu, tak si myslím, že na to bude prostor právě při projednávání nového zákonu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Zagongoval jsem, protože jsem požádal kolegy a kolegyně, pokud diskutují o něčem jiném, aby odešli do předsálí. Máme před sebou jedno hlasování před ukončením druhého čtení, a to hlasování o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 7 dnů. Odhlásím vás všechny a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP