(14.30 hodin)
(pokračuje Fiedler)

"Prodlouží se podle předlohy lhůta mezi druhým čtením, v němž se pozměňovací návrhy k normám předkládají, a závěrečným schvalováním. Úpravy jednacího řádu mají zamezit tomu, aby se ve Sněmovně hlasovalo o nedostatečně prodiskutovaných návrzích, jejichž dopady nejsou zcela známy. Nynější lhůta mezi druhým a třetím čtením je třídenní, lze ji zkrátit na dva dny. Lhůta by se měla podle návrhu prodloužit na dva týdny." To navrhovali poslanci vládního hnutí ANO. Kde dneska jsme, si jen uvědomte, co se navrhuje, jaké další, jak se u nás říká, šipkoschválení, honem honem, honem honem, ať je to schváleno.

K tomu, co tady také zaznělo, a je škoda, že tu není zrovna pan zpravodaj. Já se nechci vyjadřovat k době, kdy jsem v této Poslanecké sněmovně nebyl. Ale také se mohu optat, proč tedy tato novela zákona, která mění daňové sazby, nebyla předložena ze strany Ministerstva financí již dříve, když se vědělo, že vládní novela, s tím jsou problémy. Proč to projednáváme až nyní, když tohle jsme mohli řešit už před mnoha a mnoha měsíci.

Zbytek si nechám na řádnou přihlášku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Fiedler, nyní pan poslanec Stanjura také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám faktickou poznámku k vystoupení pana zpravodaje. On zavádí takový nový zvyk a říká nám, že jsme nepodali včas pozměňující návrhy rozpočtovému výboru. Tak zkusme to říct: 27. října odpoledne skončilo první čtení, 28. října byl státní svátek a do 30. jsme měli podat pozměňující návrhy. Termín ukrutně krátký. Navíc včera zasedaly všechny výbory, nebo rozpočtový výbor, je logické, že ten, kdo podal pozměňovací návrh, by měl být u garančního výboru přítomen. A v Poslanecké sněmovně nesedí pouze členové a členky rozpočtového výboru. Takže to je argument, který je nepoužitelný. Jednací řád říká, že ve druhém čtení se předkládají pozměňující návrhy. A dnes před 20 minutami jsme zahájili druhé čtení. Tak jaký postesk, že už to nebylo dopředu a už ne 30. října? Neohýbejme ten jednací řád. Já jsem podal dva pozměňovací návrhy. Potom je v rozpravě v řádném vystoupení zdůvodním. Ale prostě mít jenom několik hodin na podání pozměňujících návrhů, to je problém toho, kdo zaspal a kdo ten návrh zákona předložil pozdě. To je poměrně jednoduché.

Jenom abych doplnil vystoupení pana poslance Kalouska, tak pan ministr financí neříkal, že neví, kdo ty sazby navrhl. On řekl, že je navrhl ministr vnitra. A říkal no a pan Bartošek to odsouhlasil, a proto je to 28, 23. Takhle běžela debata na rozpočtovém výboru. Takže jsem prozradil tajemství, které žádným tajemstvím není, protože jednání rozpočtového výboru je veřejné. Sazby 28 a 23 navrhl ministr vnitra a pan místopředseda Sněmovny s tím souhlasil. A pan ministr financí říkal: No co mám dělat, to je koaliční dohoda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ještě faktická poznámka zpravodaje pana poslance Volného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo. Já samozřejmě musím vaším prostřednictvím dát panu Stanjurovi za pravdu. Já jsem povzdechl, že to neměl možnost projednávat rozpočtový výbor. Vůbec to neznamená, že se nemůže podávat pozměňovací návrh, a určitě budu rád, pokud nějaké pozměňovací návrhy budou, o kterých budeme moci diskutovat. Takže ještě jednou se omlouvám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní přistoupíme už k řádně přihlášeným do rozpravy. První je paní poslankyně Věra Kovářová. A opět žádám sněmovnu o klid! Pokud máte jiná témata své debaty, přesuňte je do předsálí, ať může paní kolegyně v klidu mluvit. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vyhovím panu poslanci Volnému a jeden pozměňovací návrh, o kterém bychom mohli diskutovat, se pokusím předložit. Týká se kvízomatů a má následující podobu:

V článku I se vkládají nové novelizační body x) a y), které znějí:

x) V § 1 odst. 2 se za slova "o výhře nebo prohře rozhoduje" vkládají slova "zcela nebo zčásti". A bod

y) V § 2 písm. l se za slovo "náhody" vkládají slova "a to zcela nebo zčásti".

Dosavadní novelizační body 1 až 5 se přečíslují.

Důvodem, proč tento pozměňovací návrh předkládám, je, že představuje reakci na nedokonalost současné právní úpravy, která územním samosprávným celkům podle převládajícího výkladu neumožňuje účinnou regulaci provozování tzv. kvízomatů na jejich území. V případě těchto zařízení totiž o výhře nebo prohře rozhoduje náhoda jen zčásti nikoliv zcela. V zájmu právní jistoty a především výše zmíněné možnosti obcí a měst upravit svými právními předpisy provozování těchto zařízení na jejich území, jako je tomu u jiných obdobných přístrojů, se jeví jako nezbytné reagovat modifikací definice hazardu obsažené v § 1 odst. 2 zákona o loteriích. Formulace tohoto pozměňovacího návrhu, který reaguje na akutní a závažný problém, vychází ze znění vládního návrhu zákona o hazardních hrách, sněmovní tisk č. 578. Tento návrh čeká ještě dlouhá cesta legislativním procesem a jeho účinnost se navrhuje na 1. ledna 2017.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní pan poslanec Ladislav Šincl v obecné rozpravě. Připraví se pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. V úvodu bych jenom doplnil pana zpravodaje, jestli mě pan zpravodaj bude poslouchat, prostřednictvím pana předsedajícího. Pan zpravodaj Volný totiž uvedl, že v rozpočtovém výboru nebyl schválen žádný pozměňující návrh. Ona to je pravda, ale on taky nebyl žádný předložen. To je takové docela důležité. A ještě bych chtěl doplnit tady tu diskusi a trošku se zastat pana budoucího předsedy TOP 09, pana Kalouska, který, jestli si dobře pamatuji, v roce 2011 předkládal dokonce tři pásma v rámci svého pozměňujícího návrhu v rámci loterií, tři pásma pro zdanění hazardu. A dokonce tam, jestli si dobře pamatuji, bylo 50 % pro číselné loterie.

Nicméně v rámci prvního čtení jsem zde i vyjádřil politování, že tento vládní návrh neobsahuje mnou prosazovanou myšlenku v rámci diskuse předchůdce tohoto tisku, sněmovního tisku 437 kolegy Volného, aby alespoň malá část, jedno jediné procento finančních prostředků z odvodů z loterií, jež je příjmem státního rozpočtu, byla napříště účelově vázána na konkrétní veřejně prospěšný cíl, a to na státní protidrogovou politiku, která zahrnuje i problematiku hazardního a patologického hráčství, tak jak je uvedeno v programovém prohlášení vlády. Jsem přesvědčen, že aspoň malá část z výnosu z hazardu by měla sloužit k tomuto účelu, proto jsem zvažoval i u tohoto tisku podat pozměňující návrh opět. Také jsem i u předchozí novely i u této novely zvažoval předložení pozměňujícího návrhu, jehož smyslem by bylo, aby významná část dodatečného výnosu z hazardu byla příjmem českých sportovců, tak abych pomohl panu ministrovi naplnit jeho sliby, které veřejnosti sdělil například na Žofínském fóru koncem roku 2014 a poté i na tiskové konferenci.

Jenom pro připomenutí: Pan ministr zde oznámil - cituji - že zavedením nových daňových sazeb na hazard budeme moci vybrat až 6 miliard korun navíc, a myslím si, že v rámci tohoto by klidně mohl sport dostat další 3 miliardy. Dovolím si dále citovat z jeho vystoupení: "Sport by vlastně znásobil své příjmy o 100 % a mohli bychom od roku 2016 dávat sportu až šest miliard korun." V dnešním projednávaném vládním návrhu je ovšem, když si to někdo z vás přečte, je v tom návrhu slibován vyšší výnos, ne už těch slibovaných 6 miliard plus, tak jak vystoupil pan ministr na tiskové konferenci, ale již jen o 2 miliardy plus tedy.

Abych ovšem nekomplikoval průběh schvalování této novely, tyto návrhy, které jsem zde zmínil, nepředložím a budu tuto myšlenku, to je to hlavní, to jedno procento na řešení patologických jevů a gamblerství, prosazovat v rámci dlouho očekávané vládní novely loterijního zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP