(19.30 hodin)
(pokračuje Šincl)

Jen pro zopakování mi dovolte uvést, že velký vládní zákon o hazardních hrách byl vládou projednán ve skutečnosti až 29. 7. 2015. Vláda jej předložila do Poslanecké sněmovny až 28. 8. 2015 a první čtení bylo započato až 30. 9. 2015. Místo normální reakce na mé dotazy a kritiku, proč už není vládní návrh zákona o hazardu dávno předložen a projednán v Poslanecké sněmovně, přišla ze strany ministra Andreje Babiše rychlá reakce v jeho oblíbeném stylu, tzv. po babišovsku, hysterickými osobními útoky, pomluvami, lhaním, zastrašováním. Těchto hysterických osobních útoků byla celá řada, a tak jsem pro vás, abych vás příliš nenudil a nezdržoval, vybral jen ty nejzajímavější.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No pane kolego, já chápu, že je to jaksi příbuzné tomu, ale já bych vás přece jen vedl k věci, k návrhu zákona. Pokuste se o to. Děkuji vám.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Pokusím se o to, opravdu to souvisí s projednávanou tematikou.

Pan ministr Andrej Babiš například v deníku Právo dne 20. 6., to je dva dny po mé interpelaci na premiéra ve věci připravovaného loterijního zákona, mj. osočování mé osoby, a dokonce i mé rodiny související se zákonem o pojišťovnictví, uvedl, že - cituji: Není to poprvé, co pan Šincl je zlobbovaný, máme s ním zkušenost. Když se projednával zákon o loteriích, v rozpočtovém výboru se do něj pustil za použití zástupných argumentů, které předčítal z papíru, který mu pravděpodobně připravily loterijní společnosti, a v jeho snaze mu ochotně asistovala ODS. Novelu se podařilo v rozpočtovém výboru zastavit a doposud se nedostala ani do druhého čtení. - Ten papír, který mi pravděpodobně připravily loterijní společnosti dle názoru Andreje Babiše, si prosím, vážení kolegové, zapamatujte, to bude hodně zajímavé. Jen pro ne úplně informované, tímto výrokem z deníku Právo z 20. 6. myslel projednávání novely loterijního zákona poslance Fichtnera, sněmovní tisk 169, kde, jak si jistě někteří členové rozpočtového výboru vzpomínají, jsem byl určen zpravodajem.

Jelikož jde o tvrdé obvinění, dovolte mi k tomu uvést krátké vysvětlení a zopakování, že tento návrh novely podléhá tzv. notifikační proceduře dle směrnice Evropského parlamentu a v rámci této procedury jsou členské státy Evropské unie povinny notifikovat Evropské komisi a ostatním členským státům jakýkoli návrh technického předpisu k připomínkám či podobným stanoviskům, jejichž prostřednictvím dochází k zajištění kompatibility takovýchto návrhů právních předpisů s právem Evropské unie. Primárním důsledkem předložení návrhu k notifikaci je pozastavení legislativních prací po dobu tří měsíců. O tom, že novela loterijního zákona notifikaci vyžaduje, snad nyní už nepochybuje ani ministr financí Babiš, který nový zákon o hazardních hrách Evropské komisi notifikoval v srpnu tohoto roku.

Ponechme nyní ovšem stranou, nakolik může tato tříměsíční povinná procedura ospravedlnit téměř rok a půl trvající zpoždění legislativních prací na tolik potřebném zcela novém zákoně o provozování hazardních her. Z pozice zpravodaje jsem byl povinen na tuto skutečnost upozornit a učinil jsem tak již v průběhu svého úvodního vystoupení v rámci prvního čtení, které se konalo 17. 7. 2014.

Chtěl bych na tomto místě dále znovu uvést, že v rámci notifikační procedury byly proti tomuto návrhu novely zákona o loteriích vzneseny připomínky ze strany Evropské komise a dále podrobné stanovisko Rakouska, v jehož důsledku došlo k prodloužení doby, po kterou nebylo možné přijmout tento návrh až do 27. 10. 2014.

Rozpočtový výbor, jemuž byl tento návrh zákona přikázán, se uvedeným sněmovním tiskem opakovaně zabýval, a to nejen 9. 9. 2014, jak uvádí mylně a domnívá se pan ministr financí, ale také na své schůzi 13. 11. 2014. V průběhu tohoto projednávání totiž připravili jeho poslanci Fichtner s Procházkou pozměňovací návrh k této novele, jenž měl údajně zapracovat připomínky Evropské komise a Rakouska a zajistit tak jeho slučitelnost s právem Evropské unie.

V této souvislosti jsem jakožto zpravodaj požádal odborná - zdůrazňuji odborná - stanoviska, resp. potvrzení, zda je nutné v souladu s již citovanou směrnicí a nařízením vlády 339/2002 Sb., o postupech o poskytování informací v oblasti technických předpisů, pozměňující návrh opětovně notifikovat Evropskou komisí. O odborná stanoviska jsem vedle Ministerstva financí - prosím pane zpravodaji (předává dopis panu poslanci Volnému), to je dopis Ministerstva financí - požádal také další orgány státní správy odpovědné za řádnou aplikaci práva Evropské unie na území České republiky. Jednalo se například o Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který je mimochodem vrcholnou národní autoritou odpovědnou za správný průběh notifikační procedury. (Předává další listinu). A dále o stanovisko Úřadu vlády a jeho odbor kompatibility. Já to tady panu zpravodaji pro pana ministra nachystám. Potom jde dále o stanovisko vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie. Z důvodu dosažení maximální objektivity jsem požádal v této věci i o stanovisko Parlamentní institut. Veškeré tyto subjekty se zcela jednoznačně shodly na stejném závěru, kterým bylo, že návrh novely loterijního zákona vedený pod sněmovním tiskem 169 musí být ve znění pozměňovacího návrhu znovu notifikován Evropskou komisí v souladu se směrnicí 98/34/ES. Porušení povinností dle této směrnice by přitom dle předložených stanovisek mělo za následek nejen nevynutitelnost takto chybně přijatelných právních předpisů vůči jednotlivci, ale také vysoké riziko žaloby ze strany Evropské komise podle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, tzv. infringement.

V této souvislosti bych na tomto místě rád uvedl, že dle stanoviska Úřadu pro technickou normalizaci to bylo dokonce samo Ministerstvo financí, které v rámci oficiálního stanoviska navrhovalo, aby v rámci legislativního procesu byl předmětný návrh zákona, sněmovní tisk 169, který sami napsali a po panu poslanci Fichtnerovi poslali do Poslanecké sněmovny, zcela stažen. Mimoto to bylo znovu Ministerstvo financí, které prostřednictvím věcně příslušného náměstka ministra financí pana Ondřeje Závodského ve svém dopise ze dne 5. 11. 2014, který jsem předal již panu zpravodaji pro pana ministra, předsedu Poslanecké sněmovny informovalo, že poslanecký návrh nezohledňuje a nezapracovává výtky Evropské komise způsobem slučitelným s právem Evropské unie, a dále, že tato novelizace povede ke zhoršení procesního postavení České republiky v rámci řízení, která jsou v ní uvedena ze strany Evropské komise, což by v konečném důsledku mohlo vést k uplatnění sankcí za nerespektování práva Evropské unie. Náměstek ministra financí Ondřej Závodský k tomuto dopisu přiložil stanovisko Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, ve kterém se píše, že Ministerstvo financí oficiálně navrhlo vyjmutí novely pana poslance Fichtnera z notifikační procedury, což ve svém důsledku vede k nemožnosti tuto novelu dále projednávat a přijmout.

S těmito závažnými skutečnostmi jsem seznámil členy rozpočtového výboru, v důsledku čehož došlo k přijetí usnesení -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, já vás na chvilku přeruším a požádám zejména vaše stranické kolegy, aby vás nechali v klidu odříkat a přednést svůj projev k tomuto významnému tisku, případně aby své diskuse přenesli do předsálí. Pokračujte prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Tak aby to nezůstalo zapomenuto, jen zopakuji poslední větu. S těmito závažnými skutečnostmi jsem seznámil členy rozpočtového výboru, kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, v důsledku čehož došlo k přijetí usnesení tohoto výboru číslo 174, na jehož základě bylo projednávání sněmovního tisku přerušeno do doby renotifikace předloženého pozměňovacího návrhu. Pro toto usnesení, pane zastupující ministře - který o dané problematice víte to samé co Andrej Babiš, to je podle mě vůbec nic - hlasovalo 19 poslanců a jeden se zdržel. Nikdo nebyl proti. Z hlasování tedy vyplývá, že pro hlasovali téměř všichni poslanci ANO. Jen jediný člen rozpočtového výboru se zdržel. Mám tady další důkaz - zápis rozpočtového výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP