(9.40 hodin)
(pokračuje Babiš)

V oblasti kultury na financování programu péče o národní kulturní poklad jsou v letech 2016 a 2017 rozpočtovány prostředky ve výši 1 miliardy korun každoročně. Na filmové pobídky je rozpočtována částka 800 milionů korun. Posíleny byly výdaje na záchranu a obnovu kulturních památek a investice příspěvkových organizací na obnovu státních kulturních zařízení a regionálních kulturních zařízení, na podporu živého umění, na podporu kultury národnostních menšin a na kulturní dědictví ve vlastnictví státu podporované evropskými fondy.

V oblasti dopravy dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury je rozpočtována ve výši 208 miliardy korun pro rok 2016. Na kompenzace slev na jízdné v roce 2016 jsou určeny výdaje ve výši 260 milionů korun. Výdaje na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě jsou rozpočtované ve výši 7,14 miliardy korun ročně v letech 2016 až 2018, z toho pro kraje a hlavní město Prahu 2,77 miliardy korun ročně.

Výdaje na volitelné programy Evropské kosmické agentury ESA byly navýšeny o 200 milionů korun.

Výdaje kapitoly Ministerstva obrany jsou navrženy v letech 2016 až 2018 ve výši 47,8 miliardy korun pro 2016, ve výši 52 milionů korun pro rok 2017 a 57,2 miliardy korun pro rok 2018. Podíl těchto výdajů na HDP činí cca od 1 % až do 1,14 %. Byly navýšeny prostředky na opatření v souvislosti s migrační situací v České republice v objemu o 1,1 miliardy korun. Byly posíleny výdaje na bezpečnostní opatření v České republice. Byly posíleny výdaje na financování činnosti dobrovolných hasičů o 250 milionů korun.

Dotace na obnovitelné zdroje energie jsou pro rok 2016 rozpočtovány ve výši 20,4 miliardy korun. Byly posíleny výdaje na zahlazování následků hornické činnosti, technický útlum, na podporu strategických investičních akcí a budování průmyslových zón, na technologická centra a centra strategických služeb.

V kapitole Český telekomunikační úřad jsou rozpočtovány prostředky na úhradu čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence pro Českou poštu ve výši 700 milionů korun.

Výdaje na společnou zemědělskou politiku jsou navrženy na rok 2016 ve výši 36,3 miliardy korun, přičemž největší položku tvoří přímé platby s objemem 24 miliard korun. Na podporu rozvoje venkova je rozpočtovaná částka 11,5 miliardy korun, z toho 4 miliardy korun představují prostředky státního rozpočtu České republiky určené na spolufinancování a 7,5 miliardy korun jsou prostředky státního rozpočtu, které budou následně kryté příjmy z Evropské unie. Financování programu se zvýší z 25 na 35 %.

V kapitole Ministerstva pro místní rozvoj byly posíleny výdaje na podporu cestovního ruchu, podporu bydlení, na územně plánovací činnost obcí do 3 tisíc obyvatel, výdaje byly zvýšeny o 1,5 miliardy korun v roce 2016 na spolufinancování integrovaného regionálního operačního programu.

V kapitole Ministerstva životního prostředí jsou rozpočtované příjmy z prodeje emisních povolenek ve výši 5,7 miliardy korun a současné výdaje, a to v poloviční výši těchto rozpočtovaných objemů. Druhá polovina je rozpočtována v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu obnovitelných zdrojů energie.

V kapitole Ministerstva spravedlnosti kromě platových úprav byly aktualizovány kapitálové výdaje a posíleny provozní výdaje Vězeňské služby a výdaje na znalecké posudky v návaznosti na nový občanský zákoník. Rozpočtované jsou prostředky na zajištění novely zákona, kterým se mění zákon číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a na pořízení a provoz elektronického monitorovacího systému na trestní justici. Vládní rozpočtová rezerva je navržena ve výši necelých 3,8 miliardy korun, tj. 0,3 % výdajů státního rozpočtu.

Výdaje kapitoly státní dluh jsou pro rok 2016 navrženy v objemu 52,8 miliardy korun. V roce 2016 se očekává relativní stabilizace podílu státního dluhu na HDP, ke konci roku 2016 se očekává státní dluh na úrovni 1 733,7 miliardy korun, podíl státního dluhu na HDP ke konci roku 2016 by měl činit 37,3 %, tzn. že nadále klesá, poměrově koncem roku 2013 jsme měli 41,3 %.

Na závěr bych chtěl říct, že ten rozpočet sleduje naši strategii snižování deficitu s cílem mít vyrovnaný deficit. Je to rozpočet, který podporuje růst naší ekonomiky, je to rozpočet proticyklický, který, i když to vypadá, že se nám daří, a daří se nám, otázka je udržitelnosti toho růstu, je odpovědný, odpovědný vůči příštím generacím a zároveň odšpuntovává nadále ekonomiku, investuje a motivuje spotřebu.

Takže já si vás dovolím požádat o podporu tohoto státního rozpočtu a děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane ministře. Předseda Poslanecké sněmovny předložený návrh zákona přikázal k projednání rozpočtovému výboru. Je to rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny číslo 39. Rozpočtový výbor předložil usnesení, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 617/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, pane premiére, kolegyně, kolegové, já bych si dovolil vás seznámit s usnesením rozpočtového výboru číslo 316 ze dne 14. října 2015 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016. Bude to možná o něco delší, takže prosím o trpělivost.

Rozpočtový výbor na své 29. schůzi ze dne 14. října 2015 k prvému čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, sněmovní tisk 617, po úvodním slově ministra financí, zpravodajské zprávě předsedy výboru a po rozpravě rozpočtový výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 v prvém čtení přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna:

1. schvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 podle sněmovního tisku 617, kterými jsou

výše příjmů stanovená částkou 1 bilion 180 miliard 856 milionů 787 tisíc 167 korun,

výše výdajů stanovená částkou 1 bilion 250 miliard 856 milionů 787 tisíc 167 korun,

rozdíl mezi příjmy a výdaji, což je saldo stanovené částkou 70 miliard korun.

B. Způsob vypořádání salda těmito financujícími složkami

a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 70 miliard 635 milionů 100 tisíc korun,

b) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 635 milionů 100 tisíc korun.

C. Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 miliarda 69 milionů 972 tisíc 700 korun.

D. Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí s výjimkou hlavního města Prahy v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 7 miliard 517 milionů 337 tisíc 044 korun.

E. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 833 milionů 725 tisíc 300 korun,

F. Zmocnění ministru financí v § 2 odst. 1, 2, 3, včetně možnosti změnit výši celkových příjmů, celkových výdajů a dalších ukazatelů zde uvedeným postupem a v daném rozsahu, zmocnění Ministerstvu financí postupovat při stanovení výše příspěvků na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze podle § 1 odst. 10 příloha číslo 8, vše ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, podle sněmovního tisku 617. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP