(18.20 hodin)

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já bych si dovolil navrhnout, aby tento materiál projednal i výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Někdo další s návrhem přikázání? Nikoho nevidím.

 

V tom případě dám hlasovat, aby tento návrh byl přikázán ještě k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 106, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro návrh 64, proti 46. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut.

 

Žádné další návrhy nezazněly a já končím prvé čtení tohoto zákona. Děkuji panu zpravodaji a panu ministrovi.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

49.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb.,
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 569/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a další související zákony.

Hlavním cílem předloženého návrhu zákona je zavedení transparentnější kontroly financování politických stran a politických hnutí. Stanoví se nově povinnosti těchto politických subjektů, zejména povinnost využívat ke svému financování tzv. transparentní účty. (Hluk v sále.) Dále se nastavuje finanční limit pro dary od fyzických i právnických osob. Strany a hnutí nesmí přijmout v jednom kalendářním roce od téže osoby dary, které by převyšovaly souhrnnou částku 3 mil. korun. Za dar bude považován i členský příspěvek v částce převyšující 50 tis. korun. Zavádí se také povinnost vykazovat podrobnější přehled příjmů a výdajů ve výročních finančních zprávách včetně výdajů na volby. Strany a hnutí budou povinovány zveřejňovat výroční finanční zprávy na internetu. Auditora pro účetnictví bude muset strana nebo hnutí minimálně po pěti letech obměňovat.

Návrh zákona umožňuje straně nebo hnutí založit nebo být členem politického institutu. Politický institut je podle návrhu zákona veřejně prospěšná právnická osoba zaměřená na podporu výzkumné, publikační, vzdělávací nebo kulturní činnosti v politickém a veřejném životě. Zavádí se též možnost poskytnutí státního příspěvku na podporu činnosti politických institutů.

Na základě doporučení organizace GRECO je obsahem návrhu zákona rovněž i zřízení nezávislého úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Úřad bude nezávislým orgánem tvořeným předsedou, čtyřmi členy a dalšími zaměstnanci státu. Předseda úřadu bude jmenován prezidentem republiky ze dvou kandidátů - jednoho navrhne Poslanecká sněmovna a jednoho Senát. Funkční období předsedy je šest let a předseda nesmí být jmenován na více než dvě po sobě jdoucí období. Členy úřadu jmenuje prezident republiky z kandidátů zvolených Senátem. Kandidáty navrhuje Senátu prezident NKÚ, Poslanecká sněmovna a senátoři. Funkční období člena úřadu je šest let a člen může být jmenován opakovaně.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vladimír Koníček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pan ministr ve svém úvodním vystoupení řekl o navrhovaném zákoně skoro všechno. Já se vám pokusím jako zpravodaj říct, co vám zamlčel.

Podíváte-li se do sněmovního tisku 569/0 na úplný konec, tak na poslední straně tisku na straně 86 najdete návrh vyhlášky o vzoru průkazu a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí. V § 2 vyhlášky se praví: "Vzor formuláře pro výroční finanční zprávu je uveden v příloze k této vyhlášce." A v § 3: "Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017." Bohužel žádný vzor formuláře není v příloze uveden a já si vás dovolím seznámit se zněním § 86 odst. 4 našeho jednacího řádu: "Má-li být k zákonu vydán prováděcí předpis, může si organizační výbor vyžádat od navrhovatele jeho návrh. Návrh takového předpisu předloží navrhovatel vždy, má-li nabýt účinnosti současně se zákonem." Jak jsem uvedl, v návrhu vyhlášky je uvedeno, že nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017 stejně jako zákon. Jako zpravodaj jenom konstatuji, že tento návrh zákona nebyl předložen v souladu s naším jednacím řádem, a hlásím se do rozpravy, abych až v ní mohl podat procedurální návrh.

Řeknete si - nějaká příloha nějaké vyhlášky, co na tom. Ale právě tato vyhláška bude stanovovat ne to, co budeme jako politické strany předkládat, to stanovíme zákonem, ale jakým způsobem to budou politické strany předkládat. A z vlastní desetileté zkušenosti posuzování úplnosti výročních finančních zpráv politických stran a hnutí vám říkám, že vím, jak je důležité každé slůvko, každá položka ve vyhlášce, která stanoví, co a jak strany předkládají podle stávajícího znění zákona.

Vaší pozornosti bych chtěl také doporučit časový sled událostí, jak je popsán v návrhu zákona. Někdy na jaře 2016 přijmeme návrh zákona s účinností od 1. ledna 2017. Paragrafy o vzniku úřadu nabývají ale účinnosti dnem vyhlášení, takže poté bude možná zvolen předseda úřadu a členové úřadu. To může být tak polovina roku 2016. V přechodných ustanoveních je, že politické strany předkládají svou výroční finanční zprávu za rok 2016 podle nyní platného zákona a poprvé budou strany předkládat výroční finanční zprávy až za rok 2017, tedy k 1. dubnu 2018. Co bude dělat předseda a členové úřadu a s nimi celý úřad skoro dva roky od poloviny roku 2016 do 1. dubna 2018, kdy budou posuzovat první předložené výroční finanční zprávy? Maximálně spotřebovávat 15 mil. korun, jak uvádí důvodová zpráva.

Tolik mé krátké vystoupení zpravodaje a hlásím se do rozpravy, pane předsedající, až ji otevřete. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, děkuji. Já tedy otevírám obecnou rozpravu a jako zpravodaj máte přednostní právo. V tom případě vám rovnou udělím slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dávám tedy podle § 54 odst. 8 návrh na přerušení projednávání tohoto bodu a odročení do doby, než předloží vláda kompletní návrh vyhlášky, jak to požaduje § 86 odst. 4 našeho jednacího řádu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jedná se o procedurální návrh, dám o něm hlasovat tedy bez rozpravy. Ještě přivolám kolegy z předsálí. Eviduji zde žádost o odhlášení. Všechny vás tedy odhlásím a požádám, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Pro úplnost zopakuji, budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do té doby, než vláda předloží kompletní materiál včetně prováděcí vyhlášky tak, aby se respektoval jednací řád Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 107, přihlášeno je 118 poslankyň a poslanců, pro návrh 49, proti 45. Tento návrh byl zamítnut.

 

S faktickou poznámkou - není tomu tak. Pane poslanče, dobře, vidím, že jste si ji smazal. S přednostním právem se hlásí pan místopředseda Filip. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP