(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Rozumím dobře vaší poznámce. Každopádně vzhledem k tomu, v jaké fázi je projednávaný bod, se pouze táži, zda budou následovat závěrečná slova. Není tomu tak. Děkuji. Vzhledem k tomu, že nezazněl návrh na vrácení návrhu nebo na zkrácení lhůty, končím druhé čtení tohoto návrhu.

Přečtu omluvenku, která ke mně dorazila. Dnes se od 18 hodin z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Gabrhel. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

59.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb.,
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 575/ - prvé čtení

Z pověření vlády měl předložený návrh předložit Marian Jurečka, kterého dnes zastoupí pan ministr Daniel Herman. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych v zastoupení ministra zemědělství uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Cílem předkládaného návrhu je zajistit řádné a hospodárné nakládání se zemědělskou půdou v majetku státu. Za tímto účelem se v zákoně č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, navrhuje nový způsob vymezení a členění rezervy státní zemědělské půdy a úprava podmínek, za nichž Státní pozemkový úřad tuto rezervu spravuje. Nově tvoří rezervu státní zemědělské půdy všechny pozemky, s nimiž je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit a jsou potřebné k výkonu jeho působnosti, přičemž celková minimální výměra těchto pozemků nesmí klesnout pod 50 tisíc hektarů.

V rámci výkonu své působnosti Státní pozemkový úřad provádí zejména pozemkové úpravy, které jsou nutné v návaznosti na uskutečněné změny v právních vztazích k pozemkům po restituci a privatizaci. Za tímto účelem bude Státní pozemkový úřad rezervu státní zemědělské půdy doplňovat nákupem, směnou a využíváním předkupního práva státu. Rezerva státní zemědělské půdy zahrnuje rovněž pozemky potřebné pro uskutečňování rozvojových programů státu, které jsou podle dosavadní úpravy vymezeny nařízením vlády č. 218/2014 Sb. Tato část rezervy by nově měla být průběžně upravována podle budoucích potřeb státu, respektive ministerstev v rámci správního řízení, na jehož základě pak budou u dotčených pozemků prováděny zápisy v katastru nemovitostí.

V zákoně č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se s ohledem na aktuální výměru státní zemědělské půdy, se kterou je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit, a omezenou možnost nabízet do veřejných nabídek pozemky k uspokojení zbývajících restitučních nároků formou poskytnutí náhradních pozemků navrhuje omezit možné formy náhrad pouze na peněžitou náhradu. Tato změna v příslušných ustanoveních zákona č. 229/1991 Sb. má odloženou účinnost o dva roky. Důvodem odložené účinnosti je potřeba vyčerpat veškeré možnosti, které stát má k uspokojení nároků oprávněných osob, to je formou poskytnutí náhradních pozemků. K uplatnění zbývajících nároků na peněžitou náhradu se současně navrhuje stanovit lhůtu deset let.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Kudela. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje zpravodajská zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 575.

Vláda předložila Sněmovně návrh zákona dne 25. 8. letošního roku. Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 575 dne 25. 8. letošního roku. Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil dne 3. 9. 2015 pod číslem usnesení 188. Určil zpravodaje Ing. Petra Kudelu a navrhl zemědělský výbor jako garanční.

Cílem návrhu zákona je zajistit řádné a hospodářské nakládání s pozemky ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodaření pro Státní pozemkový úřad. Navrhuje se zavedení nové kompetence Státního pozemkového úřadu jako správce rezervy státních pozemků, který je oprávněn s těmito pozemky nakládat v rámci vytváření a udržitelnosti rezervy státních pozemků. Přijetím navržených změn zákona č. 503/2012 Sb., zákona o půdě, zákona č. 139/2002 Sb. a zákona č. 92/1991 Sb. bude zachována výměra státních pozemků nezbytná pro uskutečňování rozvojových programů státu schválených vládou a pro pozemkové úpravy nutné v návaznosti na změny v právních vztazích k pozemkům po restituci a privatizaci. Ze státních pozemků v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu bude vytvořena rezerva určená pro uskutečňování rozvojových programů státu schválených vládou, kterou bude Státní pozemkový úřad spravovat, doplňovat a podle budoucí potřeby v rámci správního řízení měnit.

Státní pozemkový úřad bude mít možnost, respektive povinnost rezervu doplňovat k udržení potřebné výměry nákupem, směnou a využíváním předkupního práva, aby byly omezeny náklady na výkup pozemků pro potřebu státu. Realizace speciálního předkupního práva vázaného výhradně k prodeji státních pozemků od roku 1999 bude zprůchodněna zpřísněním podmínek pro postup vlastníků směřující k urychlení převodu vydaných pozemků zpět do vlastnictví státu. Z důvodu nemožnosti nabídnout oprávněným osobám, z nichž asi polovina má dosud právo na převod náhradního pozemku v ceně do tisíce korun, náhradní pozemek odpovídající ceny a dále z důvodu stále se zmenšujícího rozsahu nabídek vhodných pozemků při stejné nákladovosti budou zbývající náhrady zásadně poskytnuty výhradně v penězích.

Dalším důvodem předložení tohoto návrhu je, že ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku budou po složení kauce prodávány zbývající nepotřebné budovy, stavby nebo jejich soubory, které jsou nemovitou věcí, takže proces bude zkrácen a dojde k finančním a administrativním úsporám. S výjimkou pozemků pro stavby pro bydlení budou obcím bezúplatně převáděny pozemky v zastavěné nebo zastavitelné části obce pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejnou zeleň a podobně. Podmínky převodu silničních pozemků na obce a kraje se měnit nebudou. Pozemky určené pravomocným rozhodnutím o umístění stavby ve prospěch obce budou obcemi převáděny za úplatu. Podmínky převodu pozemků na zemědělské podnikatele zůstanou zachovány. Podmínky bezúplatných převodů silničních pozemků na obce i kraje zůstanou také nezměněny.

V zákoně č. 139/2002 Sb. dojde ke zpřesnění několika ustanovení s ohledem na zkušenosti z praxe. Státní pozemkový úřad bude i nadále předkladatelem privatizačních projektů, ale realizace již bude probíhat v gesci Ministerstva financí. V této souvislosti je vyřešen i přesun přijatých prostředků na účtu Státního pozemkového úřadu na zvláštní účet Ministerstva financí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP