(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena na sněmovní tisky 536/1 a 536/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Roman Kubíček a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážená vládo, rozpočtový výbor přijal usnesení ze 29. schůze konané 19. října 2015 v následujícím znění: K vládnímu návrhu zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, sněmovní tisk 536, druhé čtení. Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Lenky Juroškové, viceguvernéra České národní banky Mojmíra Hampla, zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, sněmovní tisk 536, schválila ve znění pozměňovacích návrhů. - Pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy v tomto tisku, jsou vesměs legislativně technické opravy kromě bodu 80. V bodě 80 v § 255 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou: "Při prvním jmenování členů správní rady jmenuje ministr financí jednoho člena na tři roky, dva členy na čtyři roky a dva členy na pět let." K tomu odůvodnění: Znamená to, aby byl průběžně funkční tento orgán.

2. Zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, pan poslanec Kubíček, pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená sněmovno, dovolil bych si vás požádat o zkrácení termínu mezi druhým a třetím čtením na sedm dní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda někdo další chce vystoupit v obecné rozpravě. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu a táži se pana ministra nebo pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak, v tom případě zahajuji podrobnou rozpravu. Táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě podrobnou rozpravu končím a táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Pan zpravodaj, pan ministr - není tomu tak.

V průběhu obecné rozpravy padl návrh na zkrácení lhůty na sedm dnů. Zkrácení na sedm dnů je možné pouze se souhlasem pana předkladatele, takže se táži pana ministra, zda souhlasí se zkrácením na sedm dnů na projednání. Vidím, že souhlasí. Já tedy zazvoním a požádám kolegy, aby se dostavili k hlasování. Eviduji žádost o odhlášení. Všechny vás tedy odhlásím a požádám, abyste se opět přihlásili do systému. Počkám, až se počet ustálí.

 

Zopakuji o čem budeme hlasovat. Je zde návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh zkrácení lhůty na projednání. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 103, přihlášeno je 120 poslankyň a poslanců, pro návrh 79, proti 10. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas, a končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu. Otevírám bod

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize
na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
/sněmovní tisk 537/ - druhé čtení

I zde z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi znovu uvést, že sněmovní tisk č. 537 úzce souvisí se sněmovním tiskem č. 536, neboť jde o vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony také v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. Platí tedy vše, co jsem zmínil v rámci úvodního slova ke sněmovnímu tisku 536. Rád bych znovu zdůraznil, že vzhledem k uplynutým transpozičním lhůtám je potřeba, aby navrhovaný zákon nabyl účinnosti co nejdříve. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 537/1 a 537/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Roman Kubíček a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážená vládo, dovoluji si přednést usnesení rozpočtového výboru z 29. schůze ze dne 14. října 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů, sněmovní tisk 537, druhé čtení.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Lenky Juroškové, viceprezidenta České národní banky Mojmíra Hampla, zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů, sněmovní tisk 537, schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů. - Pozměňovací návrhy v tomto tisku jsou pouze legislativně technického charakteru.

2. Zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Ve druhé fázi bych chtěl opět požádat o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Otvírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho neeviduji. V tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova. Není tomu tak, děkuji. Zahajuji podrobnou rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Ani zde se nikdo nehlásí do podrobné rozpravy. V tom případě končím podrobnou rozpravu.

Padl návrh na zkrácení lhůty na projednání na sedm dnů. Táži se pana předkladatele, zda souhlasí se zkrácením. Je tomu tak, souhlasí. V tom případě opět zazvoním a přivolám kolegy z předsálí. Opět eviduji žádost o odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím. A požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí se zkrácením lhůty na projednání ve třetím čtení na sedm dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 104. Přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro návrh 77, proti 9. Konstatuji, že byl vysloven souhlas se zkrácením lhůty na sedm dnů pro třetí čtení, a končím druhé čtení tohoto návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP