(13.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím dalšího v pořadí. Tím je pan poslanec Votava, poté se připraví pan poslanec Plíšek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, nebudu hovořit o tom, co jsem už uváděl ve své zpravodajské zprávě. Chtěl bych pouze zdůraznit, že ano, toto je jeden z nejdůležitějších zákonů vládní koalice a společně s připravovaným zákonem o elektronické evidenci tržeb také tvoří jeden z významných pilířů programového prohlášení vlády. Je samozřejmě i prioritou sociální demokracie. A už vůbec si nemyslím, že by to měl být nějaký zákon šikanózní, jak někteří kolegové - zrovna můj předřečník - tady neustále zdůrazňují.

Možná je dobré se podívat trochu do historie legislativních pokusů zavést majetková přiznání v České republice. Je to určitě cesta dlouhá a jistě i velmi poučná. Málokdo si například dnes vzpomene, že systém přiznávání byl v minulosti v našem právním řádu kodifikován, ač to byla novela zákona o správě daní a poplatků z roku 1992, s povinností podat přiznání k majetku nad 1 mil. korun, nejdříve s účinností od 1. 1. 1993, pak se to postupně odsouvalo do roku 1995, aby nakonec tato povinnost byla v roce 1994 Klausovou vládou zcela zrušena.

Byly to i návrhy menšinové vlády sociální demokracie z roku 1999 a 2001. Oba tyto návrhy byly ovšem Poslaneckou sněmovnou zamítnuty. V praktické rovině byly postaveny tak, že první majetkové přiznání vytvoří bázi, vůči které se budou poměřovat přírůstky majetku poplatníků v dalších letech.

Byl to také návrh sociální demokracie z roku 2003, předložený Ministerstvem financí do připomínkového řízení. Podle něj se na základě majetkových přiznání měla prokazovat legálnost nabytí celého majetku, a to dokonce s přesahem do doby deseti let před nabytím účinnosti tohoto zákona. Ten však nenašel pochopení ani u koaličních partnerů KDU-ČSL a tehdejší Unie svobody - DEU a byl nakonec také opuštěn.

Mohl bych tak pokračovat dále, dalšími poslaneckými návrhy. Vím, že i Komunistická strana Čech a Moravy v tomto určité pokusy také dělala.

Návrh konceptu zákona, který je předkládán současnou vládou, se výrazným způsobem odlišuje od těch předchozích návrhů. Není to plošné řešení, ale bylo vybráno ze dvou cest přístupu. Jednak se uvažovalo o soudní cestě a poté o daňové cestě. Nakonec se Ministerstvo financí rozhodlo pro cestu druhou, to znamená takzvanou cestu daňovou. Znamená to, že místo konfiskace majetku, který by pocházel buď přímo, či nepřímo z nelegálních, a tedy i nezdaněných příjmů, zákon počítá se zdaněním těchto neprokázaných příjmů včetně určité sankce. Neznamená to tedy, že povinnost prokazovat své příjmy budou mít všichni poplatníci, to už jsem vzpomenul, že to není plošné majetkové přiznání, ale pouze ti, u kterých správce daně zjistí významný rozdíl mezi jejich jměním a tím, co vykazovali ve svých daňových přiznáních, a pokud je tento rozdíl větší než 7 mil. Kč. Tady došlo k určitému kompromisu. My jsme navrhovali, teď mluvím za sociální demokracii, aby ta hranice byla 5 mil. Kč, Ministerstvo financí navrhovalo 10 mil. Kč. Shodli jsme se tedy nakonec koaličně na tom, že to bude 7 mil. Kč. Je to samozřejmě otázka k diskusi.

Pokud poplatník nebude schopen prokázat své příjmy, ze kterých nabyl svůj majetek, pak tedy penále bude vyměřeno ve výši 50 % vyměřené daně, ale může dosáhnout až 70 % vyměřené daně, a to v případě, že poplatník nebude s finanční správou spolupracovat. Případný trestněprávní postih tím samozřejmě dotčen není. Navrhuje se také zvýšení horní hranice trestní sazby odnětí svobody za trestný čin porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku, a to z jednoho roku na léta tři.

Já bych chtěl připomenout a upozornit ještě na některé věci právě v souvislosti s touto zákonnou úpravou. Určitě bude třeba o nich diskutovat a možná si některé vyjasnit a třeba i upravit. To je samozřejmě úkolem nejen výboru, kterému bude přikázán, ale i ve Sněmovně bude možné o tom ještě dále diskutovat.

Podle mého názoru musí být výrazně posílena stránka postavení a chci zdůraznit i odměňování. Musí být posílena stránka odbornosti a morální kvality správce daně. Tím neříkám, že jsou tam nemorální lidé, ale přece jenom to bude vyžadovat, aby i v tomto byly kvality správce daně zvýrazněny. Nedají se totiž vyloučit nejrůznější ataky a svody dotčených daňových poplatníků. Jde o poměrně náročný mechanismus prokazování původu majetku jak na poplatníka, který nese důkazní břemeno, tak na správce daně, a proto určitě bude nezbytné, aby tento proces byl v maximální možné míře detailně definován, popsán a legislativně upraven. Určitě se ještě shodneme možná na některých dalších úpravách, které by tento zákon nebo tato právní úprava vyžadovala. Jde o to, aby v procesu byl v co největší míře odstraněn subjektivní vliv v posuzování a rozhodování správce daně.

Tento přístup určitě bude klást nároky na finanční správu, a to především v oblasti vyhledávací činnosti zaměřené na subjekty, které jsou vlastníky majetku, a přitom nejsou v řadě případů a nikdy ani nebyly poplatníky daně z příjmu. Na to bych chtěl také upozornit.

Prezentovaným účelem návrhu zákona je posouzení správnosti daňového přiznání k dani z příjmů, nicméně považuji za nezbytné vyjasnit, zdokumentovat a upřesnit přesahy tohoto zákona i do jiných daňových okruhů, například do daně z přidané hodnoty, do sociálního a zdravotního pojištění, kterých se to určitě také bude týkat.

Je vidět, že otázek je ještě řada. Já jsem samozřejmě pro to podpořit tento návrh. To jistě. Ale myslím si, že o některých věcech můžeme ještě diskutovat, i když a priori vidím, že opozice asi nebude mít zájem tento návrh podpořit. Nicméně si myslím, že je naší vstřícností o tom dále diskutovat.

Musím také odmítnout to, že bude prověřován ze strany státu, jak často odpůrci argumentují, každý, a že tedy z každého se dělá sprostý podvodník, na každého se bude hledět jako na nějakého sprostého podezřelého. To je podle mne naprostý nesmysl. To musím jednoznačně odmítnout.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Poprosím k mikrofonu dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Plíšek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážená paní předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za udělení slova. Dovolte, abych se také vyjádřil k předloženému zákonu, resp. k novelám jednotlivých zákonů, které bych hned v úvodu označil za neúčelné, zbytečné. Vládní koalice se tady jenom snaží vykonat jakousi předvolební vábničku na voliče.

Co je vážné, tento návrh z legislativního jak obsahového tak formálního hlediska vykazuje velké nedostatky, pro které podle mého názoru není způsobilý, aby byl nadále projednáván. Já bych zde odkázal přímo na stanovisko Legislativní rady této vlády. V tomto návrhu se stanoví, že kromě dodatečného doměření daně je možno udělit poplatníkovi i penále ve výši 50 %, anebo pokud nebude poskytovat součinnost s finančním úřadem, udělit penále až do výše 100 %. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP