(13.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání volebnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Ano, pan poslanec Procházka.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo. Především jde o Státní fond kinematografie, který spíše patří pod Ministerstvo kultury a myslím si pod školský výbor. Takže já bych navrhoval, aby garanční výbor byl výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Nyní se tedy s tímto návrhem vypořádáme hlasováním. Ještě pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Komárek: Já osobně proti tomu nemám žádných výhrad. Samozřejmě ale s tím, že bych byl rád a navrhnu to, aby pokud bude schválen kulturní výbor, mohu-li to říci takto zkratkou, jako výbor garanční, aby byl, a prosím o to, přidělen tento zákon našemu výboru jako negarančnímu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Já s tímto navrženým postupem také souhlasím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní se tedy hlasováním vypořádáme s návrhem pana poslance Procházky, aby garančním výborem byl školský výbor. Dříve než zahájím hlasování, znovu vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se zaregistrovali svými kartami.

 

Nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby garančním výborem tohoto tisku byl školský výbor. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 234, přihlášeno 89 přítomných, pro 87. Konstatuji, že návrh byl přijat a tento návrh byl přikázán k projednání školskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale z pléna padl návrh pana poslance Komárka, aby dalším výborem k projednání byl volební výbor.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 235, přihlášeno 90 přítomných, pro 85, proti 2. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání volebnímu výboru jako dalšímu výboru, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem k projednání je bod

38.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s prokazováním původu majetku
/sněmovní tisk 504/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 19. června tohoto roku na 29. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej přerušili v obecné rozpravě. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Votava.

Táži se pana ministra, zda má zájem o vystoupení. Není tomu tak. Pan zpravodaj ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, nebudu vystupovat jako zpravodaj, ale jako poslanec. Ne tedy přímo zpravodaj. (Připomínky ze sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ne, je otevřená rozprava a má přednostní právo jako zpravodaj. (Další připomínky.) Ano, pravda, takže pane poslanče, tak potom se budete muset přihlásit do pořadí.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji kolegům za upozornění.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní poprosím k mikrofonu pana poslance Seďu. Máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, důvodem navrhovaného zákona je umožnit správci daně mít účinné nástroje k prokázání existence příjmu a majetku, která neodpovídá příjmům uvedeným v daňovém přiznání. Zákon zároveň upravuje nové instituty umožňující efektivní odhalení zatajených či nezdaňovaných příjmů.

Přestože na zákon čekáme mnoho let a já sám tento zákon podporuji, mám několik výhrad, se kterými vás chci seznámit. Zejména jsem přesvědčen, že je chybou, že návrh zákona pouze respektuje standardní lhůtu pro stanovení daně podle daňového řádu, která činí tři roky, maximálně deset let. Tím je řečeno, že za zdaňovací období, za které lhůta pro stanovení daně již uplynula, nebude možné daň stanovit. Tady se shoduji s názorem pana prezidenta Miloše Zemana, který upozornil na to, že by měl zákon směřovat i do minulosti, protože majetek je kumulativní veličina a je nutno přihlédnout k co největšímu časovému horizontu.

Druhou výhradou jsou penalizační sazby. Bylo by vhodné tyto sazby zvýšit. Připomínek mám více, ale tyto dvě jsou základní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím pana poslance Karamazova. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, leží před námi další návrh zákona z dílny těch, které bychom mohli souhrnně označit jako šikanózní. K velkému množství již dosud existujících nástrojů, jak zajistit a stanovit daň, se nově navrhuje zavést tzv. výzvu k prokázání příjmů. Pokud správce daně bude mít pochybnosti, že příjmy poplatníka neodpovídají nárůstu jeho jmění nebo spotřeby, a dojde k závěru, že tento rozdíl činí více jak sedm milionů, vyzve poplatníka, aby vznik a původ svých příjmů prokázal. V opačném případě mu hrozí stanovení daně podle pomůcek a následné penále. Již z těchto jen základních informací je zřejmé, že výzva k prokázání příjmů může pro daňové poplatníky znamenat závažný zásah do jejich činnosti. Na straně druhé ovšem žádná odpovědnost správce daně za využívání tohoto nástroje neexistuje. S trochou nadsázky kdykoliv se správce daně rozhodne, že si podnikatel XY postavil nový dům, ač by si podle správce daně měl koupit spíše menší byt, vyzve jej, aby prokázal, za co si tento dům pořídil. Pokud přitom správce daně žádný nesoulad nezjistí, nestane se vůbec nic. Své výzvy bude podávat vesele dál, ale podnikateli XY už ovšem strávený čas nikdo nenahradí. Strávený čas, který místo otravných žádostí mohl trávit rozvojem svého podnikání.

K povinnosti podat výzvu k prokázání svých příjmů nemusí přitom správce daně vést jen více či méně důvodné pochybnosti, nýbrž i důvody zcela jiné. Stačí si vzpomenout na případ živnostnice, která přednedávnem ve večerním pořadu České televize nesouhlasila se zavedením elektronické evidence tržeb. Ráno se nestačila ani probudit, a už měla v obchodě kontrolu. Je poněkud smutné vidět, jak rychle dokáže státní aparát působit represivně a jak pomalu při všem, kdy výjimečně občan stát o něco žádá.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaný návrh zákona představuje jeden z dalších mnoha bičů, které už dnes stát na daňové poplatníky má. Netvařme se přitom, že stát prostředky, jak zajistit férové odvádění danění, nemá. Pouze příkladem stačí zmínit právní úpravu daňových trestných činů a na ně navazující oprávnění vyplývající z trestního řádu, stanovení lhůty pro stanovení daně či mnohé další formy různých oznámení a prohlášení obsažené v daňových předpisech. Z tohoto důvodu je pro mě nepřijatelné, abychom jakkoliv dále rozšiřovali ingerence státu do této oblasti. Spíše bychom se měli zaměřit na to, aby náš daňový systém motivoval občany k řádnému plnění povinností. A to nikoliv formou zbytečných represí.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP