(12.50 hodin)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi ještě několik vysvětlujících slov, zejména vzhledem k tomu, že debata je rozdělena na dvě části, což nikdy není úplně šťastné.

K tomu, co tady říkal zpravodaj o slučování CzechTradu a CzechInvestu, že by to bylo lepší. Já bych chtěl jenom vysvětlit, že jeden z mých předchůdců, pan ministr Kuba, udělal tu operaci trochu jinak, než je všeobecně vnímáno. On totiž udělal to, že vzal zahraniční sítě jak CzechTradu, tak CzechInvestu a převedl je přímo pod ministerstvo. On je tak trochu postátnil a udělal si paralelní síť, se kterou si ve světě nevěděli rady, protože ve světě to umí tak, že od státní sítě je Ministerstvo zahraničních věcí, a pokud chce byznys, tak si udělá nějakou jinou agenturu, často to dělají i hospodářské komory, nemusí to být nutně ani pod přímým vlivem státu. A my jsme se vrátili k tomuto normálnímu modelu, že ta síť se odstátnila a byla převedena zpět jak na CzechTrade, tak na CzechInvest. A to, jestli se ty instituce spojují, je čistě na politické debatě. Já osobně si myslím, že nemají být společně, protože investice jsou dostupné a má smysl mít pobočky asi tak na sedmi místech, kdežto obchod je ve světě, proto CzechInvest má sedm zahraničních poboček a CzechTrade asi 50. To je k této věci.

Pak ta věc, že jdeme pozdě a proč to musí být. Dlouhou dobu to vypadalo totiž tak, že to vysvětlíme Komisi a že CzechInvest bude fungovat - ta část, ta divize, která se zabývá investicemi, zůstane pod zákoníkem práce a ti, co dělají evropské fondy, půjdou pod služební zákon. Po dlouhé debatě se někdy teprve na jaře ukázalo, že to opravdu tak nepůjde a že musí být sekce, která dělá fondy, pod služebním zákonem. Zároveň bych chtěl říci, proč tedy nepřejde, resp. následuje logický dotaz, proč by tam nemohl být i zbytek CzechInvestu. Nemohl, protože úkolem té sekce, té části CzechInvestu, která dělá zahraniční investice, je, aby byl v nelehké pozici prostředníka mezi byznysem, musí jednat s potenciálními investory a musí zároveň jednat se státní správou. Čili my tam potřebujeme pružnější situaci, nikoliv úplně státní úředníky, ale jakési prostředníky mezi byznysovou sférou a státními úřady. Proto by měl CzechInvest zůstat pod zákoníkem práce a proto děláme tuto operaci. A chtěl bych jenom poprosit o propuštění do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Táži se pana zpravodaje, zda má - nemá zájem o závěrečná slova. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak, přistoupíme k hlasování. Dříve než ho zahájím, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

 

Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Pardon. Zahajuji hlasování a prosím teď, abyste hlasovali. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 233, do kterého je přihlášeno 78 přítomných, pro 76. Konstatuji, že návrh byl přijat, a tudíž tímto tiskem se bude zabývat hospodářský výbor jako garanční výbor.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání. Není tomu tak, takže v tomto případě konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

73.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních
dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 547/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Daniel Herman. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, návrh zákona, který máte před sebou, vláda předkládá za účelem posílení a zefektivnění systému podpory poskytované Státním fondem kinematografie. Dovolte mi krátce okomentovat, jak by mělo být tohoto účelu dosaženo.

Státní fond kinematografie poskytuje finanční prostředky ve dvou schématech, a to formou podpory kinematografie, resp. kulturních projektů z oblasti kinematografie, a formou podpory filmového průmyslu prostřednictvím filmových pobídek. V současné době je činnost fondu a podpora kinematografie financována především z vlastní činnosti a tzv. parafiskálních poplatků od soukromých subjektů, které mají svou obchodní činnost založenu na využívání audiovizuálních děl. Podpora prostřednictvím filmových pobídek je financována ze státního rozpočtu. Zásadní změnou navrhované právní úpravy je vytvoření nového stabilního zdroje podpory kinematografie, a to participace státního rozpočtu. Navrhuje se, aby ze státního rozpočtu byla na činnost fondu poskytována každoroční dotace, jejíž výše bude odpovídat částce výnosů realizovaných fondem z audiovizuálních poplatků za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž bude návrh rozpočtu fondu sestavován. Podpora bude určena zejména na vývoj a výrobu českého kinematografického díla, dále pak podporu kin, propagaci české kinematografie v ČR i v zahraničí nebo výchovu filmového diváka.

Další zásadní změny se týkají samotného procesu poskytování podpory z prostředků fondu a rovněž upravují schéma poskytování filmových pobídek. Předkládaná novela činí dosavadní systém poskytování filmových pobídek efektivnější v tom smyslu, že žadatel o filmovou pobídku může podat žádost kdykoliv během fiskálního roku, nikoliv tedy pouze jednou v roce, jak tomu bylo dosud. Tyto změny umožní lepší využití kapacity českého filmového průmyslu a zamezí možným odchodům potenciálních investorů, rozumějme zahraničních produkcí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Komárek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já si myslím, že to je velice významný zákon, který může podpořit naši kinematografii. Pan ministr ho uvedl naprosto precizně.

Já řeknu pár poznámek. Podle mě skutečně naše kinematografie potřebuje o něco víc peněz nejen proto, abychom měli slušné rodinné komedie, ale aby naše filmy zase sbíraly ocenění na prestižních festivalech. Je to jedna z nejlepších reklam pro naši zemi. Dobrý film dneska dělá něco podobného jako dobrý sportovec. Takový svět prostě je.

Druhá věc. Zákon by měl přispět i s naší pomocí, řekněme, v procesu práce na něm k tomu, aby přidělování peněz na kinematografii bylo co nejtransparentnější. Jak všichni víme, řada tvůrců si dnes stěžuje na to, že dostávají jen někteří, ti vyvolení, někteří jsou zase na černé listině. Skutečně nikdy nelze dosáhnout toho, aby byly veřejné peníze rozdělovány zcela spravedlivě, ale myslím, že tento zákon může být i nástrojem k tomu, aby byly rozdělovány co nejspravedlivěji. Čili já se budu pokoušet a prosím vás o totéž, abychom zachovali ten zákon v co nejtransparentnější podobě. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP