(12.40 hodin)

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně připomněl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze a katastrální zákon, který máte k dispozici jako sněmovní tisk 454.

Účelem navrhované novelizace zákonů o územně správních celcích jsou zejména tři okruhy otázek: První okruh je právní úprava tzv. územních anomálií, např. sporných hranic obcí, za druhé novelizace v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a za třetí úprava činnosti výborů pro národnostní menšiny a označování ulic v jazyce národnostních menšin. Jde o úkol vyplývající z usnesení vlády č. 455 ze dne 16. června 2014. Kromě shora uvedených tří hlavních okruhů obsahuje návrh také některé dílčí změny převážně technického charakteru, jejichž cílem je odstranění některých problematických nejasností, které v současné praxi činí problémy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 454/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jiří Petrů, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrh odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se touto materií zabýval na své schůzi 10. června letošního roku a na 25. schůzi dal doporučení Poslanecké sněmovně, sněmovní tisk č. 454, projednat a schválit v předloženém znění. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Pane ministře? Pan zpravodaj. Ne. Zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněné. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji. Vážená paní předsedající, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 2490, který znamená pouze legislativně technické úpravy, které byly Ministerstvem vnitra projednány a odsouhlaseny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a vzhledem k tomu, že se nikdo další do podrobné rozpravy nehlásí, končím podrobnou rozpravu a končím také druhé čtení tohoto návrhu. Uzavírám projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přikročíme k projednávání bodu

56.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře
malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 545/ - prvé čtení

Tento bod byl přerušen ve středu 15. 9. po úvodních slovech, rozprava nebyla otevřena, tudíž obecnou rozpravu v tuto chvíli otevírám. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Pan zpravodaj poslanec Michal Kučera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Rozprava byla ukončena během mé zpravodajské zprávy, takže já bych ji s dovolením řekl celou.

My tu samozřejmě projednáváme novelu zákona o podpoře malého a středního podnikání, tedy vládní návrh novely zákona, kterým se vyčleňuje z agentury CzechInvest ta část, která se zabývá administrací čerpání evropských fondů. Rozdělení CzechInvestu na dvě části, tedy na část věnující se podpoře příchodu zahraničních investic do České republiky a na část věnující se administraci strukturálních fondů - to téma se tady objevuje již mnoho let, v podstatě od doby vstupu České republiky do Evropské unie. Já si kladu otázku, zda není lépe jít cestou sloučení obou agentur, tzn. agentury CzechTrade, tedy podpory obchodu, a CzechInvestu, tedy podpory investic, a z toho vyčlenit administraci fondu z této sloučené agentury. Pokud vím, taková aktivita se tady už objevila, došlo však pouze k prvnímu kroku, a to je spojení, tuším, zahraniční sítě obou agentur. Současná vláda však v dalších krocích vedoucích k sloučení těchto agentur, pokud vím, pokračovat nechce.

Vyčlenění administrace fondů mimo CzechInvest si však vynucuje Evropská komise, která trvá na tom, že fondy musí administrovat státní orgán, tedy ministerstvo nebo podřízená organizace, která podléhá zákonu o státní službě. Vládní návrh tedy znamená, že se nejjednodušší možnou cestou, tedy delimitací, oddělí z agentury CzechInvest všechny agendy, včetně zaměstnanců, které se týkají administrace fondů, a vznikne nová tzv. Agentura pro podnikání a inovace. Účinnost zákona, a tedy fakticky vznik agentury, je předpokládána k 1. 1. 2016.

Vládnímu návrhu je možno vytknout řadu věcných položek. Za prvé je to časové prodlení. Agentura začne fungovat až od začátku roku 2106, což je pozdě, tento problém měl být řešen dříve. Vláda funguje už více než rok a půl a teprve nyní přichází tento návrh do Sněmovny. Přitom nová agentura má administrovat čerpání fondů v programovacím období 2014 až 2020, tedy podle mne reálně začne administrovat čerpání v polovině plánovacího období.

Chtěl bych také upozornit na nevhodně zvolený název agentury. Vedle české agentury pro podporu podnikání CzechTrade a agentury pro podporu podnikání a investice CzechInvest budeme mít ještě Agenturu pro podnikání a inovace. Pro běžného podnikatele je to naprosto nenávodné a nesrozumitelné, čemu se vlastně která agentura věnuje či bude věnovat. Chtěl bych upozornit, že i v samotném návrhu novely si asi nechtěně předkladatel v článku 1 odst. 3 přejmenoval českou agenturu pro podporu obchodu CzechTrade na českou agenturu pro podporu podnikání CzechTrade, takže jak vidět, i předkladatel v tom nemá úplně jasno, jak se která agentura vlastně jmenuje. V důvodové zprávě totiž o této změně není žádná zmínka ani v obecné, ani ve zvláštní části.

Tolik k mé úvodní zprávě. Věřím, že tato témata budou prodiskutována ve výboru, protože si myslím, že podnikatelské prostředí by mělo jít cestou zjednodušování, nikoli zesložiťování, a tato věc si zaslouží celkem důkladnou debatu, protože administrace strukturálních fondů je samozřejmě pro české podnikatelské prostředí naprosto zásadní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím a táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Pane ministře, prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP