(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, nyní by ještě využil svého přednostního práva pan zpravodaj. Takže prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Valenta: Dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k negativnímu stanovisku pana ministra Chovance k tomu pozměňovacímu návrhu pod bodem A, což je tedy pozměňovací návrh hospodářského výboru, ale původně jsem ho podával já. Tento pozměňovací návrh nebyl konzultován, respektive nebyl vypořádán s Ministerstvem financí, ale proběhla složitá jednání s ČTÚ a za stoprocentní podpory ČTÚ já jsem tento pozměňovací návrh podal. A teď vám tedy vysvětlím v krátkosti proč.

V zákoně totiž není ošetřena situace, pokud by některé platby na účet pro financování základních služeb nebylo možné od konkrétních plátců řádně a včas vybrat nebo vymoci, a to například z toho důvodu, že v období po vydání rozhodnutí o podílech dojde k zániku plátce bez právního nástupce nebo pohledávka se stane jinak nedobytnou. Různých důvodů platební neschopnosti plátce na účet pro financování základních služeb může být v praxi více. V případě, kdy plátce svoji platební povinnost řádně nesplní nebo nemůže splnit, by držitel poštovní licence poskytující základní služby, nyní se jedná tedy o Českou poštu, státní podnik, konkrétně, neměl reálně kompenzovány veškeré čisté náklady, které pro něj představují nespravedlivou zátěž a které mu byly jako oprávněné v rámci správního rozhodnutí přiznány. Proto procesy spojené se zánikem plátce bez právního nástupce jsou značně dlouhé, stejně tak i odpis pohledávky nelze z časového hlediska jednoduše provést. Jestliže plátce existuje, případně bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení, je třeba zajistit pro držitele poštovní licence celou kompenzaci čistých nákladů, a to v přiměřené době.

V současném znění zákona - a teď se vracím k tomu, proč já jsem tento pozměňovací návrh podával. V současném znění zákona o poštovních službách však neexistuje žádný nástroj, kterým by držiteli poštovní licence mohla být uhrazena úhrada daných částek. Jako jediný zdroj přichází v tomto případě úvaha (úhrada?) z příslušné části státního rozpočtu s tím, že byla provedena. K zajištění návratnosti finančních prostředků se tomuto úřadu také ukládá pohledávku nahrazenou platbou ze státního rozpočtu dále po příslušném plátci vymáhat a v případě jejího vymožení vrátit do státního rozpočtu. V tomto ohledu se domnívám, že značnou racionalitu tento pozměňovací návrh má. A ještě jednou opakuji, nemohu souhlasit s přístupem Ministerstva vnitra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Nyní pan poslanec Ivan Pilný řádně v rozpravě. Prosím o klid, je to docela vážná věc. Prosím, pan poslanec Pilný má slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení ministři, vážené kolegyně a kolegové, já se nebudu vyjadřovat teď k principu zákona o univerzální poštovní službě, to už jsem tady říkal, o tom, že jsou do toho zákona zakódovány přímo částky, které mají být vyplaceny poště, byť jako maximální, a zároveň není doprovázeno nějakou strategií, která by vlastně tlak na tu univerzální službu snížila. Ale já jsem na hospodářském výboru hlasoval proti návrhu pana poslance Stupčuka. Některé argumenty tady už byly vysloveny i panem ministrem Mládkem. Je tady sněmovní tisk, který řeší tuto problematiku obecně, takže není žádný spěch.

Nebudu se vyjadřovat k tomu, jestli to je přílepek, nebo ne, to případně samozřejmě bude řešit třeba Ústavní soud a s ním spojené komplikace. Ale já bych se chtěl rád zeptat pana ministra Chovance, proč ten spěch. Co ten podnik bude dělat, jak bude hospodařit, jakou bude mít činnost a kdo ho bude financovat? Protože to nevím a odpověď jsem nedostal, tak jsem na hospodářském výboru hlasoval proti tomuto pozměňovacímu návrhu z věcných důvodů, ne jen z důvodů právních, protože ty neumím dost dobře posoudit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pilnému. Nyní v rozpravě pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Dvě věci zmíním ve svém vystoupení, nakonec se dostanu k pozměňovacímu návrhu, který jsem podal tady pod písmenem D. Ale nejprve k té debatě.

Tak v zásadě se shodujeme, že je to přílepek, ale předkladatel říká, že ho potřebuje. Tak tomu já říkám opravdu systémový přístup. Za prvé chci říct, že rozhodný den při rozštěpení nemusí být 1. leden. Nemusí být 1. leden, to znamená ano, protože když schválíme ten zákon, tak to rozštěpení zapisuje obchodní soud a nevíme, kdy ho zapíše. Takže klidně to může být 1. únor nebo 1. březen. Při znalosti fungování horní komory vám garantuji, že v okamžiku, kdy ten pozměňovací návrh projde, tak strážce přílepků, předseda ústavněprávního výboru Senátu, mimochodem stranický kolega pana ministra, nám to stoprocentně vrátí zpátky. Tak si neříkejme, že tím něco urychlíme, protože ten legislativní proces zpomalíme tím, že Senát nám v případě přílepku ten návrh zákona vrátí.

Ale podle mě ještě nezaznělo to podstatné, to, co za tím je, proč se tak spěchá. To přece je nápad mít nový státní podnik a využívat peníze na vysokorychlostní internet. Já si myslím, že ten materiál běhá i v připomínkovém řízení. My jako opozice máme přístup do eKLEP, takže o něm samozřejmě víme. A je to přesně oblast, o které bych rád debatoval, protože podle mě je to oblast, která má být využita komerčními privátními subjekty, a ne stavět konkurenci státního podniku proti tomuto fungujícímu trhu. Takže přílepek to je, my o tom nepochybujeme. Ideální, jak to nezdržovat, je, kdyby pan poslanec dneska navrhl stáhnout svůj pozměňující návrh, my můžeme hlasováním jako Sněmovna podpořit projednávání tohoto zákona a legislativní proces se opravdu zjednoduší. Jinak to stoprocentně ze Senátu s tím přílepkem se vrátí, protože pan předseda ÚPV je v tom poměrně neúprosný a už jsme si to zažili v různých volebních obdobích, že takto postupuje. Takže ti, kteří to obhajují, by měli říct, proč tak spěchají, co s tím chtějí udělat a že za tím nakonec, když se podíváte, jsou jako obvykle, když se spěchá, velké peníze. A to jsou ty peníze na budování infrastruktury vysokorychlostního internetu. To tady zatím v té debatě nezaznělo, i když mnozí zainteresovaní to vědí a zatím o tom poměrně cudně mlčeli.

A teď k tomu pozměňujícímu návrhu k bodu D, který jsem podal, ke kterému hospodářský výbor k mému překvapení zaujal negativní stanovisko. Já tam upozorňuji na legislativní nejasnost v zákoně, která už platí, abych byl spravedlivý k panu ministru vnitra, nemá to souvislost se stávající navrženou změnou, kdy ten zákon uvádí "zpravidla zahrnuje poštovní podání". A i podle legislativních pravidel by neměla být slova, která nemají normativní povahu, obsahem zákona. Když si přeložíme, co znamená "zpravidla", tak já to chápu tak, že někdy ano a někdy ne. Ale co je to za zákon, který říká, že někdy ano, někdy ne? Jakou to má normativní povahu? Já bych požádal i pana ministra, protože si myslím, že jeho ministerstvo také podalo negativní stanovisko, když se to projednávalo v hospodářském výboru, aby to ještě zvážil a případně, pokud trvá na svém, aby nám vysvětlil, jak v tomto případě třeba ti, kteří dělají ten výklad, o kterém mluvil pan poslanec Kalousek, interpretují slovo "zpravidla" - vždycky, někdy, kdy někdy, v 70 %, v 60 %, kdy to ještě zpravidla je a kdy už to zpravidla není. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní s přednostním právem místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Členové vlády, paní a pánové, já jsem se přihlásil do rozpravy kvůli tomu, že na rozdíl od těch, kteří tady tak hezky diskutovali, co to je přílepek a co není, jsem před tím Ústavním soudem několikrát stál a odůvodňoval jsem, jak Poslanecká sněmovna přijímala ten který zákon a jestli ho považujeme nebo nepovažujeme za věc, která by se za přílepek dala označit. Já nevím, nakolik je potřeba v České poště řešit rychle to dělení státního podniku, ale v každém případě Poslanecká sněmovna je rozpočtový suverén, to není Ministerstvo financí, to není Ministerstvo vnitra, to není soud ani státní podniky. My jako rozpočtový suverén přece budeme za chviličku jednat o příjmech a výdajích státního rozpočtu a někteří se tady chovají tak, že čím více ponížíme státní podniky, které fungují v každé normální tržní ekonomice stejně jako soukromé podniky, tím líp.***
Přihlásit/registrovat se do ISP