(11.40 hodin)
(pokračuje Benda)

Já jsem chtěl zmínit také pozměňovací návrh pana poslance Stupčuka, který, věřím, je správně myšlen, ale podle mého názoru je přílepkem par excelence. Já jsem nikdy nebyl zásadním odpůrcem přílepků. Když jsme tady projednávali novelu jednacího řádu, tak jsme řekli, že nebudeme definovat zákaz přílepků, protože je to obtížně pojmenovatelné, obtížně vydefinovatelné. Přesto existují nějaké definice dnes již v judikatuře Ústavního soudu, který se v řadě případů právě věcmi, které byly přilepeny k jinému zákonu, zabýval a celkem jednoznačně určil, kde je a kde není hranice přílepku. A tady při vší úctě ke kolegovi Stupčukovi a k jeho myšlence musím říci, že se domnívám, že se o přílepek jedná.

Prostě Ministerstvo financí jako zakladatel státních podniků se kdysi před lety vykašlalo - za to neviním stávajícího ministra vůbec v žádném případě- na doprovodné zákony k občanskému zákoníku, kde bylo třeba provést některé změny související s občanským zákoníkem, a nechalo to odplynout. Spousta ostatních resortů si to pohlídala, resort Ministerstva financí měl pocit, tak jak občas mívá, že se řídí jenom svými vlastními zákony a že na nikoho jiného hledět nemusí, že ho nějaký nový občanský zákoník nezajímá. Teď se ocitají v problému, že občanský zákoník upravuje nějak jinak nově rozdělení, případně rozštěpení nebo odštěpení podniku.

Já se domnívám, že by se dalo postupovat podle nového občanského zákoníku. Některé právní kanceláře soudí, že by se podle něj postupovat nedalo. Nicméně si myslím, že by ale bylo fér, aby Ministerstvo financí přineslo novelu zákona o státním podniku a řeklo, jak se tedy má postupovat, a ne že pro jeden vybraný segment pošty tady do zákona o poštovních službách dáváme rozsáhlou novelu zákona o státním podniku, který vůbec nebyl v tom původním zákoně zmiňován, vůbec neměl být novelizován a náhle má být v poměrně značném rozsahu novelizován, aby bylo umožněno nějaké oddělení nějakého podniku. To si myslím, že je opravdu přílepek.

Upozorňuji na to, doporučuji, abychom s tímto vědomím hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, protože se obávám, jak znám náš Senát a jak znám předsedu ústavněprávního výboru Senátu, že se nám to vrátí určitě. A pokud nám to nevrátí on, že to někdo dá k Ústavnímu soudu. Takže buďme opatrní. Teď proti tomu nenamítám vůbec věcně, ale proti formě, která byla zvolena, a ještě ve druhém čtení. Pokládám to za velmi nešťastné a myslím si, že si tady resort pravděpodobně Ministerstva financí ulehčuje cestu, kde by musel jinak procházet řádně připomínkovým řízením, nosí to sem do Sněmovny a používá pana kolegu Stupčuka jenom jako nosiče této poslanecké iniciativy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vidím hlásit se pana ministra Mládka, který mi hlásí faktickou poznámku, pana předsedu Kalouska a pana ministra Chovance. Ptám se pana ministra Chovance, jestli chce faktickou, nebo s přednostním právem řádnou. Řádnou. Tak potom před panem kolegou Pilným, ale po faktických poznámkách. Pan ministr Mládek k faktické poznámce.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Faktická poznámka je ta, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí připravilo novelu zákona o státním podniku, kterou již schválila vláda a která již byla doručena tomuto ctihodnému shromáždění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Mládkovi za faktickou poznámku. Nyní faktická poznámka pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Z hlediska čistoty legislativního procesu, z hlediska systému, z hlediska teorie má stoprocentní pravdu pan poslanec Benda. Já jeho názor podpořím.

Na druhou stranu chci zase říci, že chápu předkladatele, který je v situaci, kdy je odborným garantem a je oprávněn vydávat výkladová stanoviska pro účely praxe, což se v minulosti běžně dělo, ale bohužel v několika málo posledních letech se začalo dít, že pokud někdo postupoval podle výkladového stanoviska odborného garanta, tak libovolný důstojník policie se mohl zamyslet a říci: "Já s tímto výkladovým stanoviskem nesouhlasím, a kdo z exekutivy podle tohoto výkladového stanoviska postupoval, podle mého názoru páchal trestný čin." A vznese obvinění. Mohu jmenovat několik případů, kdy se to stalo, kdy prostě orgán činný v trestním řízení, součást exekutivy, zaujal stoprocentně odlišné stanovisko od odborného garanta, součásti exekutivy, a jeden úd státní exekutivy začal stíhat občana České republiky za to, že se choval podle metodického pokynu druhého údu exekutivy. To je situace, ve které se reálně pohybují ti, kteří zacházejí s veřejnými prostředky, logicky trpí obavou, logicky je podlomena jejich právní jistota, no a pak se to snaží dohnat návrhy explicitně stanovených novel, které nepřipouštějí dvojí výklad a pochybnosti. Tomu já z lidského hlediska rozumím. A ten problém je nejvyšší státní zástupce, který neumí dávat výkladová stanoviska, kterými by sjednotil postupy orgánů činných v trestním řízení.

Tím se tak trošičku obracím na pana ministra -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, vypršel vám čas k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem v rozpravě pan ministr vnitra Milan Chovanec a stále je připraven pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi pár slov k proběhlé debatě. Já bych chtěl říci, že norma, kterou tu dnes budeme schvalovat, se rodila velmi složitě. Především debata s Ministerstvem financí v této věci nebyla jednoduchá, a to především z důvodu, že do budoucna je tam očekávána kompenzace pro státní podnik, nebo případně jiného držitele poštovní licence, ze státního rozpočtu.

Návrh hospodářského výboru, ač se mi věcně líbí, já podpořit nemůžu, protože samozřejmě jde do let zpět a trošku by to znamenalo, že by ČTÚ už nemusel vymáhat do kompenzačního fondu platby od konkurentů. Ač by se mi ten návrh pro poštu jako pro garanta České pošty líbil, tak tady dohoda s Ministerstvem financí nebyla dohodnuta, a proto já ten návrh prostě podpořit nemůžu.

V tom, co navrhuje kolega Stupčuk - já mu za ten návrh musím poděkovat z věcného důvodu. Pošta má ambici od 1. 1. odštěpit odštěpný závod, to znamená vyndat ho ze struktury České pošty. Tento závod by se dostal do struktury Ministerstva vnitra, a to z jednoho prostého důvodu. My jsme neustále napadáni v rámci takzvaného zadávání in-house, že porušujeme evropské právo. To je ta naše ambice, proč potřebujeme dořešit oddělení odštěpného závodu, který tam byl, který tam zbyl, abychom se dostali do situace právně komfortní, protože jsme minimálně už čelili několika žalobám v této věci. Naše ambice byla, aby to vzniklo od 1. 1. 2016, což samozřejmě nepůjde podle zákona, o kterém hovořil kolega Mládek. Nepředpokládám, že bude účinný od 1. 1. příštího roku a že bude možné ho aplikovat pro tento případ. Proto děkuji kolegovi Stupčukovi. Jeho návrh podporuji, děkuji za něj a moc vás žádám o podporu, byť chápu váš názor, že se to někomu může jevit jako přílepek.

Otázka, jestli lze využít občanský zákoník - prostřednictvím pana předsedajícího k panu kolegovi Bendovi. No, podle právních rozborů, které máme, nelze. My jsme dělali velice pečlivou analýzu a prostě tady nelze využít. Jsme přesvědčeni o tom, že tato cesta je slepá a nemůžeme se jí vydat.

Co se týče ostatních návrhů, vyjádřím se potom v rámci hlasování. Děkuji za tu debatu. Znovu říkám, dohoda s Ministerstvem financí nebyla ve věci pozměňovacího návrhu hospodářského výboru, a proto i moje stanovisko bude negativní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Ještě faktická poznámka pana poslance Bendy a potom řádná přihláška pana poslance Pilného. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jenom krátkou reakci k tomu, co říká pan ministr - my to potřebujeme. To je asi pravda. Ale jenom říkám - co se stane za situace, kdy se ta norma dostane k Ústavnímu soudu a ten ji z čistě formálních hledisek, že se jedná o přílepek, zruší? Vy budete mít odštěpeno podle zákona, který byl od začátku neplatný, protože byl neplatně schválen. To přece může nakonec i vás a vaše lidi dovést přesně tam, co popisoval pan ministr Kalousek, k trestnímu stíhání nějakých obskurních státních zástupců, kteří si vymyslí, že se jim nezdá tento postup.

Já jenom varuji před tím, pokud jdeme se zákonem, o kterém víme, že mu hrozí zrušení, a budeme podle něj postupovat, vystavujete se rizikům, a to značným rizikům včetně rizika nakonec i trestního stíhání. Buďme na to opatrní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP