(11.30 hodin)

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jen velmi krátce. Chtěl bych poděkovat všem garančním výborům, které projednaly tento návrh zákona, a doporučuji ho ke schválení. Ke čtyřem pozměňovacím návrhům, které jsou součástí dnešního projednávání, se vyjádřím při hlasování. Pokud se nám podaří schválit tento nástroj, bude to znamenat stabilizaci státního podniku České pošty. Takže těším se na debatu a doufám, že normu schválíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. V otevřené rozpravě žádám pana poslance Petra Kudelu, aby se ujal slova, protože je jediným přihlášeným do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kudela: Pane předsedající, dámy a pánové, přeji krásný den. Sněmovní tisk 509, novela o poštovních službách, řeší postavení České pošty. Upravuje postavení České pošty, stabilizuje ji a já tento návrh vítám. Vítám i pozměňující návrhy. Nicméně se chci vyjádřit k pozměňujícímu návrhu pod písmenem C pana poslance Stupčuka.

Podle mě se jedná o jasný přílepek. Návrh obsahuje novelu vybraných ustanovení zákona 77/1997 o státním podniku, přestože vlastní návrh projednávané novely zákon o státním podniku vůbec neotvírá. Cituji: "Pozměňovací návrh se týká změny zákona o státním podniku a nově zavádí institut rozdělení státního podniku odštěpením." Cituji to z důvodové zprávy, kterou pan poslanec Stupčuk předložil. Podle něho je nezbytné zdůraznit, že předpokládaná drobná novela zákona o státním podniku obsažená v pozměňovacím návrhu nemá v žádném případě modifikovat či nahradit komplexní úpravu obsaženou v aktuálně připravované rozsáhlé novele zákona o státním podniku, ale provádí pouze dílčí a zcela nezbytné úpravy.

Chci říci, že ve Sněmovně je už připraven sněmovní tisk č. 600, který se týká komplexní úpravy zákona o státním podniku. Proto se domnívám, že tento pozměňovací návrh je skutečně přílepkem. Hovořil jsem před chvílí s panem ředitelem České pošty, který je tady někdy v předsálí. Hovořil jsem s ním, odůvodňoval mi, že Česká pošta má konkrétně jeden odštěpný závod, který by se měl z podniku České pošty vyčlenit. Tento stav není dobrý. Chápu, že tento stav není dobrý. Nicméně pokud do této doby vydržel, věřím, že stav, i když není dobrý, vydrží i do schválení zákona o státním podniku, který věřím, že v brzké době Sněmovna projedná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Asi jsem byl příliš ambiciózní s rozpravou. Děkuji panu poslanci Kudelovi. Máme jednu faktickou poznámku pana poslance Stupčuka. Přednostní právo pana ministra a místopředsedy vlády Andreje Babiše. Přednostní právo pana zpravodaje a pana poslance Bendu přihlášeného v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřil k předřečníkovi. Jsem subjektivně přesvědčen o tom, že se v pravém slova smyslu nejedná o přílepek. Může se to tak jevit z hlediska formálního výkladu, co přílepek je, nebo není. Jsem přesvědčen, že to, co je rozhodující pro posouzení, je hledat vždycky materiální souvislost jednotlivých pozměňovacích návrhů tak, jak jsou načítány k dané materii.

Obsahová souvislost je zjevná, protože Česká pošta je státní podnik. Zákon o poštovních službách upravuje činnost a obsah náplně státního podniku pošta a já jsem svým pozměňovacím návrhem pouze otevřel zákon o státním podniku, který samozřejmě upravuje i postavení České pošty. Takže z hlediska obsahového jsem přesvědčen, že se nemůže jednat o přílepek v pravém slova smyslu.

Můžeme se tady opřít i o nějakou předchozí praxi. A existovala i v minulém období řada zákonů, který byly podobným způsobem přijímány. Byla to například i tak významná materie, jako sKarta, kdy do zákona o sociálně-právní ochraně dětí byla vložena novela zákona o zaměstnanosti.

To, co je obsahem mého pozměňovacího návrhu je změna, která má odstraňovat současné nedostatky nebo nejednotnost úpravy, která je obecně vyjádřena v občanském zákoníku a jejíž deficit úpravy je v zákoně o státním podniku. To znamená, my tady harmonizujeme obecnou právní úpravu přeměn obchodních společností, odštěpením, rozštěpením, způsobem, kdy umožníme to samé, co umožňujeme dneska všem společnostem. Tak nově umožníme podle zvláštní úpravy obsažené ve státním podniku i státním podnikům tak, aby tady neexistovala neodůvodněná odchylka a nerovnoprávné postavení státních podniků vůči ostatním obchodněprávním korporacím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem pan místopředseda vlády, ministr financí Andrej Babiš v rozpravě. Připraví se pan zpravodaj, poté pan kolega Benda a poté pan kolega Pilný. Prosím, pane vicepremiére, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi vyjádřit se k pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tím je navrhováno doplnění přechodného ustanovení o řešení situace, kdy při úhradě čistých nákladů na poskytování základních služeb, o nichž bylo požádáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která se řídí postupem dle zákona ve znění účinnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebyla platba na účet pro financování základních služeb, tzv. kompenzační fond, plátcem uhrazena ani Českým telekomunikačním úřadem vymožena. V tomto případě se navrhuje, aby držiteli poštovní licence byla tato platba z kompenzačního fondu uhrazena ze státního rozpočtu prostřednictvím ČTÚ, a to do 90 dnů ode dne skončení prvního řízení vedeného za účelem vymožení platby na daný účet.

S tímto návrhem nemohu z pozice ministra financí souhlasit, jelikož nenaplnění fondu je zejména dle dřívějších vyjádření předkladatele hrozbou reálnou, což by znamenalo znatelný nárůst požadavků na výdaje státního rozpočtu, a to nad rámec schválených výdajových limitů na úhradu čistých nákladů na poskytování základních služeb vzniklých od roku 2015 a do výše 700 milionů korun v roce 2015, resp. 600 milionů v roce 2016 a od roku 2017 do výše 500 milionů korun. Pozměňovací návrh hospodářského výboru přitom neuvádí ani odhad výše prostředků, které bude muset státní rozpočet v případě jejich přijetí uhradit. Pro úplnost ještě dodávám, že podle § 34c odst. 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, účet pro financování základních služeb spravovaných ČTÚ není součástí státního rozpočtu. Na základě výše uvedeného proto s daným pozměňovacím návrhem hospodářského výboru zásadně nesouhlasím a apeluji na jeho nepřijetí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí a místopředsedovi vlády ČR Andrejovi Babišovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj v rozpravě. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Valenta: Dámy a pánové. Já bych jenom pro upřesnění uvedl k panu poslanci Kudelovi, že se trošku spletl, protože pozměňovací návrh pana poslance Stupčuka není ve sněmovním tisku 509/5 uveden pod písmenem C, ale pod písmenem B.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za upřesnění. Nyní pan poslanec Marek Benda a připraví se pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, já jsem chtěl vystoupit také k bodu B, ale na začátek si neodpustím jednu poznámku k úvodnímu slovu pana ministra.

Jak jste říkal, že tento zákon má stabilizovat Českou poštu, věřím tomu, nerozumím tomu zákonu věcně. A včera tady stejně hrdě vystoupí, že je potřeba zřídit vyšetřovací komisi k České poště, což je nepochybně vysoce destabilizující akt vůči jakémukoliv podniku, tak mně trošku připadá, že pravá ruka neví, co dělá levá, anebo, že se zbytečně vyhovuje požadavkům Agrotecu. Ale to je jenom poznámka k zákonu o poštovních službách. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP