(11.10 hodin)
(pokračuje Luzar)

Já si myslím, že to je chybný přístup už v rámci kontroly, kdy minimálně tato evidence by měla vést již potom následně kontrolní orgán, ať této Sněmovny, popř. nějaký vyšetřovací výbor se bude tímto zabývat, nenarazil na to, že ta evidence se týká pouze té dokonané činnosti, tzn. vzniku dokladů a zrušení dokladů, ale už manipulací, které v dokladech mohou vzniknout a v evidenci databází občanů, již podchyceny a evidovány nejsou. Dokážu si představit v praxi změny v oblasti vzdělání, změny v oblasti vztahů, trvalého bydliště a podobných záležitostí, které by tajná služba mohla provádět, a nikde by tato evidence nebyla. Čili případný človíček, který by to mohl realizovat, by mohl být v pokušení zneužít tady tuto možnost, že není nikde evidována tato změna. Čili doporučuji ctěné Poslanecké sněmovně, aby se vyjádřila kladně k mému pozměňovacímu návrhu, že u ředitele Bezpečnostní informační služby se eviduje nejenom vznik a zánik dokladů, ale i jakékoli změny v těchto dokladech.

Posledním, kde bych chtěl upozornit na rozpor, řekněme ulehčení si práce ministerstva, je, že přidává možnost nahlížet do evidence občanů etické komisi, která má za úkol se vypořádat s údaji, které jí ukládá jiný zákon. Když jsem si tento zákon nastudoval, tak jsem zjistil, že v tomto zákoně je pověřeným orgánem, a ze smyslu zákona pověřeným orgánem, ministerstvo, které pro tuto etickou komisi připravuje podklady, eviduje, a tato komise má funkci pouze a jedině odvolací. To znamená, že jsou tam ctihodní členové komise, v tom zákoně se hovoří, že jsou jmenováni prezidentem, Poslaneckou sněmovnou, prostě je to průřez ctihodných občanů, kteří mají vysoký etický morální kredit a měli by rozhodovat o odvolání, pokud někdo není spokojen s rozhodnutím orgánu. Ale všechny podklady má připravovat ministerstvo. V tomto zákoně je navrženo, že tato etická komise dostane sama možnost přístupu a jinými slovy, tito lidé si budou sami zjišťovat potřebné údaje ke svému rozhodnutí. Toto považuji za trochu scestné v rámci ulehčení si práce ministerstva, kdy tito lidé, a dokážu si v praxi představit, se sejdou na půl hodinky, na hodinku, aby rozhodli, a teď dostanou přístup k počítači a ctihodní páni profesoři budou vyťukávat a hledat v evidenci údaje. Toto vše by měli dělat úředníci ministerstva, a proto považuji tento bod, který je uveden v článku § 7, za bezpředmětný.

Chci zároveň poukázat na jednu věc, která se týká bodu B8, který budeme hlasovat, a to je to, že se dává nově možnost České televizi a Českému rozhlasu z evidence obyvatel nejenom zjišťovat údaje faktické, kolik je poplatníků apod., ale dává se jim možnost také vymáhat exekučně údaje z této databáze. Tady bych chtěl pouze kolegy upozornit, že je tady záporné stanovisko ministerstva, ale já si myslím, že dost zkušeností máme, jak vypadá taková exekuční agenda různých institucí. A pokud chceme udělat z České televize a z Českého rozhlasu další exekuční úřad Přerov, tak směle do toho, dejme jim tu pravomoc, ale bojím se, že se za nějaké krátké období tady budeme snažit nějakou novelizací řešit to, že dojde k zneužití tady této možnosti na základě evidence obyvatel rozesílat hromadné exekuční příkazy a rozesílat exekuční nároky a výměry. Tady bych velice rád upozornil na to, že toto není účelem zřízení České televize a Českého rozhlasu, a mělo by zůstat, tak jako doposud, na patřičných odbornících, kteří toto pro tyto organizace zajišťují. Čili byl bych pro, abyste, a pléduji za to, abyste tuto věc zvážili ve svém hlasování. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka k rozpravě ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu, který je pod bodem C, který se týká jednoduché změny, která by měla za účel v případě, kdy se přehlásí občan na adresu ohlašovny, aby tato změna byla oznámena živnostenskému a obchodnímu rejstříku.

Já jsem od pana ministra dostal, resp. z Ministerstva vnitra, stanovisko k tomuto návrhu, kde s tímto pozměňovacím návrhem lze v obecné rovině věcně souhlasit, jak píše ministerstvo, není však možné souhlasit se způsobem, jak je změna navržena, jelikož se jedná o nepřímou novelu zákona o živnostenském podnikání a zákona o veřejných rejstřících. Evidence obyvatel nevede údaj o tom, která fyzická osoba podniká, např. podle živnostenského zákona. Je nepřijatelné, aby ohlašovny sdělovaly obchodnímu a živnostenskému rejstříku údaj o adrese místa trvalého pobytu všech občanů na adrese sídla ohlašovny, pokud nemají informaci o tom, zda je tento občan jako podnikající osoba v těchto rejstřících uveden.

K tomuto, co je tedy nepřijatelné, chci uvést, že přece nic nebrání tomu, aby matrikářka, resp. pracovnice obecního úřadu, která dělá změnu, prověřila, zda občan, který se hlásí na ohlašovnu, ve veřejně přístupném rejstříku obchodním a rejstříku živnostenském je evidován, či není. V případě, že by to zjistila, že evidován je, tak tuto změnu příslušnému rejstříku nahlásí. Nevím, co je na tom nepřijatelného, a myslím si, že obce jsou tady od toho, aby vykonávaly činnost, která je potřebná a která z pohledu podnikání je velmi důležitá. Upozorňuji na množství podvodů, které jsou páchány lidmi, kteří jsou zaevidováni z různých důvodů, nejedná se o všechny, ale jedná se o většinu problémových lidí, kteří zde mají trvalé bydliště, v obchodních vztazích, kdy často odeberou zboží nebo služby a nezaplatí. Ministerstvo upozorňuje i na to, že se připravuje novela zákona o evidenci obyvatelstva, kde je navrhována možnost stanovení odlišných podmínek pro podnikání osob evidovaných v informačním systému evidence obyvatel s fiktivní adresou, ovšem to je záležitost, která je dlouhodobá, nebude tady v blízké budoucnosti.

Další věc. Je tady upozorněno i na skutečnost, že jsou určité obecní úřady, tedy ohlašovny, kde jsou zřízeny byty, tzn. že by tímto způsobem bylo upozorněno i na lidi, kteří bydlí v těchto bytech. A myslím si, že to není nic neřešitelného, že i ta záležitost, kdy občan reálně bydlí na adrese obecního úřadu, kde je samozřejmě i sídlo ohlašovny, ale toto je možné, podle mne, v evidenci odlišit. Čili z těchto důvodů doporučuji můj pozměňovací návrh podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ještě než uzavřu rozpravu, budu konstatovat omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se z dnešního jednání ze zdravotních důvodů pan poslanec Jaroslav Zavadil.

Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova. Pan zpravodaj nemá zájem, pan ministr o závěrečné slovo nemá zájem. V tom případě budeme pokračovat podle jednacího řádu. Ještě se zeptám pana poslance Klučky a paní poslankyně Wernerové, zpravodajů výboru pro bezpečnost a ústavněprávního výboru, jestli se chtějí vyjádřit. Nechtějí. Takže v tom případě, pane zpravodaji garančního výboru, přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Žádám vás, abyste nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, sdělil své stanovisko, resp. stanovisko výboru, a pan ministr také bude říkat své stanovisko. Pane zpravodaji, máte slovo .***
Přihlásit/registrovat se do ISP