(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 210, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 210, z přítomných 156 pro 130, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Protože jsme odhlasovali legislativně technické připomínky, hlasovali jsme o všech návrzích. Je tomu tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Josef Zahradníček: Já bych poprosil legislativu, jestli by prohlásila, že jsme se nedopustili žádného omylu a hlasovali jsme o všech předložených návrzích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Všichni navrhovatelé souhlasí, že je odhlasováno, všechny pozměňovací návrhy. Mohu tedy přečíst návrh usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 463, ve znění schválených pozměňovacích návrhů Poslaneckou sněmovnou."

Ptám se, kdo je pro v hlasování 211, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 211, z přítomných 156 pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím bod 172.

Ano, pan poslanec Votava mezi body. Pana ministra (Chovance) nechám ještě u stolku zpravodajů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, přeji dobré dopoledne. Omlouvám se, že takto vystupuji, ale chtěl bych uvést pouze pro steno: V hlasování 184, což je závěrečné hlasování, novela o spotřebních daních, a v hlasování 188, což je závěrečné hlasování o vládním návrhu zákona o Hasičském záchranném sboru, mám křížek, to znamená, že jsem se jakoby zdržel. Nicméně já jsem nebyl přítomen v sále, byl jsem na jiném jednání mimo jednací síň. Takže nezpochybňuji hlasování, samozřejmě, jenom pro steno. To bude souviset samozřejmě i s projednávanými pozměňovacími návrhy, kde také budu mít křížek, ačkoli jsem nebyl přítomen fyzicky v jednacím sále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Votavovi za upřesnění do stenozáznamu. A jsme v bodě číslo

173.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 498/ - třetí čtení

Pan ministr Chovanec je připraven včetně zpravodaje garančního výboru za výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Klán. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 498/5, byly doručeny 16. září 2015, a je tedy možné o zákonu jednat ve třetím čtení. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 498/6.

Pan navrhovatel se hlásí do rozpravy. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, s touto právní normou jsem vás seznamoval podrobně ve druhém čtení. Dovolte mi tedy jen připomenout, že cílem této novely je především provedení některých technických změn a sjednocení terminologie s novým občanským zákoníkem. Dále pak sjednocení právní úpravy pro podání žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů. Pokud jde o (nesrozumitelné) pozměňovacích návrhů, ztotožňuji se s tím, jaká stanoviska k těmto návrhům přijal příslušný garanční výbor. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Milanu Chovancovi a budeme pokračovat v rozpravě, do které je přihlášen pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se velice v krátkosti vyjádřil ke svým pozměňovacím návrhům, jelikož jsem z důvodu zahraniční cesty nemohl být na jeho projednávání na výboře a rád bych se s reakcí vyjádřil ke stanovisku předkladatele, tedy zástupce předkladatele, k mým návrhům. Tyto návrhy jsou samozřejmě v systému pod bodem B a předpokládám, že pan zpravodaj k nim potom zaujme stanovisko. Já bych si dovolil z odpovědí ministerstva vytipovat dva nebo tři body, které považuji za stěžejní a kde bych rád, aby Sněmovna zaujala jiné stanovisko, než doporučuje výbor, potažmo předkladatel.

Chci upozornit na to, že jsem navrhoval, aby se do občanského průkazu povinně evidovaly údaje o trvalém bydlišti a údaje o manželském stavu. Bohužel ministerstvo toto odmítlo z důvodů, že se jedná o finančně náročnou agendu. To znamená, jakékoli změny by znamenaly vydávání občanských průkazů a tyto úspory jsou docela značné tím, že se tyto údaje do občanských průkazů neuvádějí. Upozorňuje taky, že od 1. ledna 2017 má být zaveden nový právní předpis, který by tuto okolnost mohl již řešit. Chci tady upozornit, že je to jeden z největších problémů, se kterými se potýkají obce obecně. A očekávat posunutí až do roku 2017, a tady upozorňuji, kdoví jestli, považuji za špatné a myslím si, že údaj o trvalém pobytu a mnohokrát v mnoha jiných zákonech, které se týkaly identifikace občanů, jsme se s tím problémem setkali, by měl na občanských průkazech být povinně a neměl by být jako doplňkový údaj, pokud občan chce, tak si to tam napíše, pokud nechce, tak mu zůstává vůle. Stanovisko ministerstva je záporné.

Co se týká údajů v bodě B2, které jsem navrhoval, to je využití elektronického čipu. Tady chci pouze krátce připomenout, stanovisko je neutrální, ale byl bych rád, kdybyste toto podpořili, protože to je přesně ta možnost, když jsem včera hovořil o možnosti elektronické identifikace přístupu k výherním hracím automatům a podobně. Místo nějaké karty hráče využít občanský průkaz. Toto je přesně tato možnost. Jediné slovíčko doplněné do tohoto zákona, a to slovíčko aplikace v rámci elektronického čipu by toto umožnilo, umožnilo by odborníkům ministerstva pracovat už na využití tohoto konkrétního média jako identifikačního prvku k jinému zákonu a nemusel by se vymýšlet nový karetní systém. Myslím, že by to bylo rozšíření stávající funkčnosti a velice dobré.

Věc, která z pohledu mého by stála za zvážení, je, že v tomto zákoně se navrhuje, a přiznám se, chápu předkladatele, ulehčení práce úředníků Ministerstva vnitra zabývajících se agendou obyvatel. Jedná se o bod k hlasování, který bude B7. Jedná se o to, že Bezpečnostní informační služba vydávala krycí doklady, eviduje u svého velitele pouze vznik krycího dokladu a zánik krycího dokladu. Ale z principu funkce a kontroly by také měla evidovat jakékoli zásahy do evidence obyvatel, to znamená jenom úpravy textů ve stávajících dokladech, popřípadě jiných. V odpovědi Ministerstva vnitra je, že se ptali informační služby a ona odpověděla: Nám to tak vyhovuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP