(10.10 hodin)
(pokračuje Šincl)

Ve druhém čtení návrhu zákona nebyl podán návrh na zamítnutí. Proto můžeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Jako o prvním by se hlasovalo o pozměňujícím návrhu uvedeném v tisku 512/2 pod písmenem A. Jen pro vaši informaci, jsou zde uvedeny tři pozměňující návrhy. Já navrhuji, aby se o těchto třech pozměňovacích návrzích, uvedených jako A1, A2 a A3, hlasovalo jednotně v celku. Konzultoval jsem to s předkladatelem, panem poslancem Volným, který to předkládal do rozpočtového výboru, a ten s tím souhlasí. V případě, že s tím takto budete souhlasit a bude takto odsouhlasen tento pozměňující návrh, který byl přijat i rozpočtovým výborem, by se hlasovalo nakonec o zákonu jako celku.

To je všechno, paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já děkuji. Táži se, zda chce někdo vznést jiný postup při hlasování, jinou proceduru. Není tomu tak, takže přistoupíme k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Prosím o hlasování o proceduře.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko klubu?

 

Poslanec Ladislav Šincl: Souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko Ministerstva financí, pane ministře?

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Souhlas. (Výkřiky ze sálu: Stanovisko výboru?)

 

Poslanec Ladislav Šincl: Výboru, ano, samozřejmě souhlas. Byl to návrh rozpočtového výboru, který si tento návrh osvojil. Já jsem to řekl v úvodním slově.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Omlouvám se, bylo to stanovisko výboru. To byla moje chyba. Děkuji za připomenutí.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 182, přihlášeno 155 přítomných, pro 151, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Já zde eviduji přihlášku paní poslankyně Němcové? Ano, děkuji, to bylo nedopatření. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Jak jsem řekl ve svém vystoupení v úvodu, jako o prvním bychom hlasovali o návrhu, který byl přednesen v rozpočtovém výboru panem poslancem Volným a který následně byl přijat rozpočtovým výborem. Je uveden ve sněmovním tisku 512/2 jako návrh označený písmenem A, který v sobě obsahuje tři dílčí pozměňující návrhy. Jak jsem řekl v úvodu, hlasovali bychom o něm v celku. (Stanovisko výboru i ministra je souhlasné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 183, přihlášeno 155 přítomných, pro 148. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Nakonec tedy budeme hlasovat o návrhu jako celku ve znění přijatého pozměňovacího návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 512, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 184, přihlášeno 155 přítomných, pro 148, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli. Děkuji. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

171.
Vládní návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky
a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
/sněmovní tisk 459/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodaj garančního výboru, výboru pro bezpečnost, poslanec Václav Klučka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 459/2, byly doručeny dne 16. září 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 459/3.

Vidím, že pan navrhovatel je u řečnického pultíku, tudíž má určitě zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych krátce uvedl vládní návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů. Jak již bylo několikrát řečeno, usilujeme o vytvoření právního zakotvení a právního postavení působnosti Hasičského záchranného sboru tak, aby odpovídalo praxi v dnešní době. Cílem je dosažení stavu, kdy jeho postavení bude upraveno přehledně a systematicky, včetně institutů, které v současné době upraveny nejsou. V samotném vládním návrhu je tedy upravena působnost Hasičského záchranného sboru včetně jeho organizačních složek, jeho postavení, povinnosti jeho příslušníků a zaměstnanců, ale i spolupráce s jinými orgány a osobami.

Závěrem bych chtěl podotknout, že se všemi pozměňovacími návrhy, které jsou obsahem návrhu usnesení výboru pro bezpečnost, souhlasím a nemám k nim žádné námitky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a otevírám rozpravu, do které vidím přihlášku paní poslankyně Černochové. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych chtěla předkladatelům poděkovat za to, že předložili návrh, který řeší Hasičský záchranný sbor a dává tomu tedy ten právní rámec. Jenom bych chtěla vyjádřit naději, že se v budoucnu dočkáme i podobné normy, jako teď budeme mít ve výboru pro obranu a která se týká dobrovolníků aktivních záloh v případě armády. A něco podobného si myslím, že bychom měli v budoucnu řešit i pro Hasičský záchranný sbor, protože víme, kolik dobrovolníků v celé České republice - a já jsem jim za to moc vděčná - pomáhá v rámci práce Hasičského záchranného sboru právě na obcích, a řada obcí by se bez pomoci dobrovolných hasičů neobešla. Děkuji za ten návrh a jenom prosím, abychom nezapomněli na to, že bychom i dobrovolným hasičům měli vytvořit nějaký zákon podobný tomu zákonu, který se týká aktivních záloh.

Klub občanských demokratů tento návrh zákona podpoří.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji, paní poslankyně. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž rozpravu končím.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Poprosím kolegy, kteří zde diskutují v chodbičkách, aby tak učinili v předsálí, protože hladina hluku je vysoká. Děkuji.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Moc děkuji, paní místopředsedkyně. Myslím si, že po rozpravě bude moje role trošičku ulehčena. Já vás chci seznámit s usnesením číslo 87 výboru pro bezpečnost, ve kterém jsme se zabývali procedurou, kterou navrhujeme pro hlasování na tomto jednání Sněmovny.

Výbor pro bezpečnost navrhuje čtyři hlasování v pořadí: první hlasování návrhy A1 až A15 obsažené v usnesení výboru pro bezpečnost č. 77 ze dne 24. června 2015, text najdete pod sněmovním tiskem 459/1; druhé hlasování bude pozměňující návrh B předložený poslancem Václavem Klučkou ve druhém čtení návrhu zákona; třetí hlasování budou pozměňující návrhy C1 a C2 předložené předsedou výboru Romanem Váňou ve druhém čtení návrhu zákona; čtvrté hlasování bude hlasování o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňujících návrhů. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP