(Jednání pokračovalo v 16.13 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak vzhledem k tomu, že byla splněna podmínka, pro kterou jsem přerušil jednání Sněmovny, to jest přítomnost aspoň jednoho ministra, v tomto případě ministra financí, tak poprosím pana předsedu Kalouska, aby...

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já si dovolím jenom připomenout, že jsem o to přerušení požádal, aby pan ministr financí slyšel mé dotazy. Totiž v době vaší nepřítomnosti, pane ministře, jsem tady hovořil o tom, že nejenom my jako opoziční klub, ale řada připomínkových míst včetně Hospodářské komory cítí velké rozpaky nad kvalitou a úplností dopadové analýzy, a to zejména tam, kde se kladou nové nároky na provozovatele jak v oblasti zdanění, tak zvýšení správních poplatků a nákladů souvisejících s regulací. Zdůrazňuji, že tomu teď v tuto chvíli nedávám žádné kladné ani záporné znamínko. Myslím si, že lze předpokládat a že s tím počítá každý, a lze si to i přát, že ty nároky se zvýší, ale nikde - a v tom spočítá moje otázka - nikde jsme se nedobrali toho komplexního pohledu, tedy toho součtu. To znamená, nemáme jednoznačnou odpověď na to, že až se sečtou vyšší daně a sečtou se vyšší náklady související se správními poplatky a s regulací, že se nedostaneme přes míru efektivity. V okamžiku, kdy bychom se dostali přes míru efektivity, tak je logické, že ten byznys odejde do šedé zóny, protože nikdo nebude provozovat něco, na čem bude trvale ztrátový. Je možné, že to někde existuje, my jsme to jenom nikde nedohledali, a já bych vás chtěl proto poprosit, aby v diskusi ať již v prvním čtení, nebo potom ve výborech, protože my samozřejmě budeme hlasovat pro propuštění tohoto zákona do druhého čtení, jestli bychom mohli dostat jasnou a přesvědčivou odpověď o tom, že součet nákladů jak z hlediska daní na straně jedné, tak z hlediska správních poplatků a vyšších regulačních požadavků nepřevýší hranici efektivity u jednotlivých typů her, protože jsem přesvědčen, že tam by to bylo kontraproduktivní a došlo by k tomu, že by se nejenom nevybralo nic, ale ani by se nesázelo méně. Prostě by to jenom odešlo do šedé zóny.

S ohledem na legislativní pravidla vlády, jakož i racionalitu následujícího legislativního procesu všech tří navzájem souvisejících právních předpisů si proto dovolujeme předkladateli navrhnout soulad zákona o hazardních hrách za účelem harmonizace se zněním zákona o dani z hazardních her a změnovým zákonem tak, jak tyto zákony vzešly z vnějšího připomínkového řízení, nebo alespoň se pokusit to připomínkové řízení dohnat.

Vy jste se totiž dopustili toho, že jste dali do vnějšího připomínkového řízení normu, kterou jste pak doplnili o vlastní nápady. Nikoliv o připomínky, ale o vlastní nápady. Jinými slovy, připomínková místa podle legislativních pravidel vlády připomínkovala jiný text než ten, který vy jste pak předložili do vlády. Někdo by to dokonce mohl hodnotit jako podvod a obcházení připomínkového řízení. V každém případě to není obvyklý postup a v každém případě tím velmi ztrácí na váze kvalita a věrohodnost legislativního procesu. Prostě předložit do připomínkového řízení jiný text... Pardon - předložit do vlády jiný text, než který jsem předložil do připomínkového řízení, upravit i o jiné pasáže než o ty, které byly vypořádány v rámci připomínek prostě není fér a skoro si myslím, že by se dalo říct, že je to zakázané. Vy jste to přece jenom udělal a z tohoto důvodu my nutně musíme pokládat tento zákon za neprojednaný v řádném připomínkovém řízení a pokusit se navrhnout, aby nějakým způsobem, nějakým nejvhodnějším způsobem, jaký vám poradí legislativci, abyste tento nedostatek doplnil a učinil připomínkové řízení plnohodnotnou součástí legislativního procesu, neboť teď tomu tak není. Pouze v takovém případě totiž, pokud se tak stane, bude možné kvalifikovaně posoudit ekonomické dopady navrhovaných předpisů a provést relevantní a vypovídající ekonomické a finanční analýzy, na jejichž základě pak bude možné provést přiměřenou úvahu o efektivním jak daňovém, tak regulatorním zatížení provozování loterií a jiných podobných her. Pokládám tuto připomínku za zásadní, protože může, ale nemusí znamenat nikoliv lepší regulaci a vyšší zdanění, ale totální likvidaci určitého typu hry a jeho odchodu do šedé zóny.

S tím souvisí druhá připomínka, kterou formulovala Hospodářská komora, a my se k ní hlásíme, a to je navrhovaná daňová zátěž, to je skutečnost, že navrhovaná daňová zátěž nevychází z relevantních analýz. Já už jsem tady vysvětlil, proč existuje nemožnost relevantním způsobem posoudit dopad navrhovaných změn na podnikatelské prostředí. S ohledem na zásadu legislativní zdrženlivosti, podle které by v zájmu žádoucí stability právní úpravy měla být daňová legislativa měněna pouze za předpokladu, že se ukáže, že stávající legislativa trpí takovými nedostatky, že její nahrazení legislativou novou lze považovat za nezbytné, si Hospodářská komora dovoluje zpochybnit záměr předkladatele, podle kterého by pouhé dva roky od zavedení komplexní změny zpoplatnění loterií a jiných podobných her v podobě odvodu z provozování loterií a jiných podobných her mělo dojít k další revoluční změně, pokud jde o strukturu daňové základny a výši sazeb.***
Přihlásit/registrovat se do ISP