(16.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Stejně tak nedošlo s ohledem odlišný časový harmonogram obou souvisejících právních předpisů, a ani nemohlo dojít, k zohlednění principiálních změn, které předkladatel ve zjevném nesouladu s legislativními pravidly provedl až po vnějším připomínkovém řízení v zákoně o hazardních hrách, kdy zcela bez ohledu na připomínky doplnil návrh zákona o dražbu tzv. povolenek. Pokud ponecháme stranou právní problematičnost tohoto systému, který ve své podstatě znamená zpoplatnění samotného přístupu ke správnímu řízení, pak musíme na tomto místě minimálně upozornit na skutečnost, že systém dražeb povolenek bude mít bezesporu více než podstatný vliv na příjmovou stránku veřejných rozpočtů, jakož i nezanedbatelný vliv na náklady na straně provozovatelů hazardních her. Žádný z těchto dopadů však není v důvodové zprávě ani zprávě o hodnocení dopadů regulace jakýmkoliv způsobem zohledněn, stejně tak nejsou vůbec popsány a analyzovány související ekonomické náklady spojené s vybudováním technických systémů a řešení, se kterými na mnoha místech explicitně počíná zákon o hazardních hrách, systém umožňující registraci sázejících, kontrolu herních a finančních dat, sebevyloučení hráčů apod., a to ani na straně státu, ani na straně provozovatelů hazardních her, jimž v příčinné souvislosti s nutností přizpůsobit své systémy nepochybně vzniknou dodatečné náklady.

S ohledem na skutečnost, že předkladatel nepředložil k připomínkám ani návrh prováděcích právních předpisů, s jejichž vydáním návrh zákona o provozování hazardních her počítá, a to dokonce v poněkud nestandardních jedenácti případech, není podle názoru Hospodářské komory možné provést relevantní ekonomickou analýzu dopadů na podnikatelské prostředí, a není tak možné jakkoliv věrohodně predikovat dopady navržené právní úpravy ani na veřejné rozpočty, ani na podnikatelské prostředí.

Z výše uvedeného je zřejmé, že předloženou ekonomickou analýzu lze považovat za neúplnou, a nedomnívám se, že na základě takové analýzy by bylo možné přijmout jednoznačné rozhodnutí se všemi informacemi, které nejen měly, ale podle mého názoru i musely být k dispozici.

Také nám i Hospodářské komoře se jeví jako neproveditelné, aby související právní předpisy byly projednávány a připomínkovány odděleně zejména za situace, kdy jsou tyto předpisy průběžně velmi výrazně pozměňovány. Z předkládané důvodové zprávy je totiž patrné, že předkladatel na navrhované zvýšení daňové zátěže nahlíží izolovaně, bez spojitostí s dalšími aspekty celého procesu, a za další aspekty je nutné považovat především všechny poplatky, resp. finanční výdaje, se kterými počítá zákon o hazardních hrách. Jedná se především - za prvé - o náklady na základní kapitál akciové společnosti u nově zakládaných subjektů, pak jsou to poplatky vynaložené k získání povolení k umístění hry, poté jistota potřebná pro rozhodnutí o udělení základního povolení, bez něhož nelze v daném podnikatelském prostředí fungovat, kauce potřebná pro zisk rozhodnutí o udělení základního povolení, jež je vázána na každou hernu, resp. kasino, pak je to dražební jistota, kterou je nutné složit v rámci dražebního řízení o povolenkách. Není proto možné pokračovat nadále v legislativním procesu odděleně a stanovovat strukturu a sazbu daně z hazardních her izolovaně bez zohlednění dalších požadavků kladených na adresáty právních norem souvisejícími právní předpisy.

Jestli mi, dámy a pánové, rozumíte, chceme tady upozornit na skutečnost, a teď tomu úmyslně nedáváme ani kladné, ani minusové znaménko, ale chceme tady upozornit na skutečnost, že tahle nová regulační norma odděleně řeší daně a daňové sazby a odděleně nemalé náklady, které regulace na provozovatele přinese, a že se nám může stát - netvrdím, že se to stane, ale že se nám může stát -, že součet těchto vyšších nároků na provozovatele přesáhne míru ekonomické efektivity. Pak ten byznys samozřejmě celý odejde do šedé zóny, protože nikdo nebude cíleně pracovat se ztrátou.

Nenašel jsem nikde, a prosil bych když tak pana ministra financí - zase mu to nemůže říct. (Není přítomen.) Prosím, abychom přerušili, než se vrátí pan ministr financí, protože já musím formovat tu otázku a nemám komu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Beru to, pane předsedo, jako procedurální návrh. Je to tak?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já myslím, že o tom můžete rozhodnout sám, pane předsedající. Váš předchůdce to před chvílí udělal. Do příchodu ministra.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře, takže přerušuji jednání Sněmovny do příchodu pana ministra financí. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 16.06 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP