(12.30 hodin)
(pokračuje Babiš)

Navrhovaný zákon reaguje na otevření trhu s hazardními hrami subjektům se sídlem v zahraničí a na rostoucí využívání internetu v této oblasti. Tyto subjekty budou na rozdíl od dosavadní právní úpravy nově zdaněny. Rovněž dojde ke zdanění nelegálního provozování hazardních her, které dnes zdanění nepodléhá.

Navrhované sazby daně z hazardních her pro jednotlivé hazardní hry jsou vyšší než sazby stávající u odvodů z loterií a jiných podobných her. Nejvyšší sazba z hazardních her činí 35 % a bude aplikována na technické hry, například výherní hrací přístroje nebo videoloterijní terminály. Sazba ve výši 30 % se navrhuje pro živé hry, to znamená karetní nebo ruleta, loterie a bingo. Nejnižší sazbou daně z hazardních her ve výši 25 % jsou zatíženy kurzové sázky, totalizátorové hry, karetní turnaje malého rozsahu a velké tomboly. U technické hry se dosavadní pevná část odvodu nahrazuje minimální daní s tím, že její výše je 9 200 korun za čtvrtletí a přístroj. Minimální daň z technické hry je tedy téměř dvojnásobná oproti stávající pevné části odvodu.

V důsledku výše uvedených změn se předpokládá dodatečný výnos daně z hazardních her ve výši cca 1,9 až 2,3 mld. korun oproti výnosu stávajícího odvodu z loterií a jiných podobných her. Tento dodatečný výnos by měl sloužit především k navýšení financování sportu. Aby bylo dosaženo výše uvedených cílů, navrhuje se výnos daně z technických her i nadále dělit mezi stát a obce, avšak v novém poměru 65:35 ve prospěch rozpočtů obcí. Tím je zajištěno, aby dodatečný přínos byl příjmem státního rozpočtu. Propočet je proveden tak, aby příjem obecních rozpočtů zůstal v zásadě zachován. Výnos daně z ostatních her se navrhuje i nadále dělit mezi stát a obce, a to ve stávajícím poměru 70:30 ve prospěch státu.

Účinnost zákona se navrhuje stejná jako u zákona o hazardních hrách, tj. k 1. lednu 2017.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a prosím i tady, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych tedy pouze doplnil nějaké změny, které tento tisk přinese. V podstatě zachovává zdanění příjmů z provozování hazardních her, daň z příjmů právnických osob, zachovává a modifikuje správní poplatky, zachovává právní úpravu zdanění provozovatelů hazardních her daní z přidané hodnoty, ale odvody z loterií a jiných podobných her budou nahrazeny daní z hazardních her. Dílčí změnou, kterou by měla novela přinést, je vynětí některých tombol ze zdanění hazardu. To jsou asi ty nejdůležitější změny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a otevírám další bod, jímž je bod 45. I u tohoto bodu jsme sloučili rozpravu, takže než rozpravu otevřu, otevřu bod 45, jímž je

45.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákonao hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
/sněmovní tisk 580/ - prvé čtení

Jsme v prvém čtení a i tady prosím z pověření vlády, aby předložený návrh uvedl místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh tzv. změnového zákona k právě projednaným hazardním zákonům. Předmětný návrh navazuje na návrh zákona o hazardních hrách a návrh zákona o dani z hazardních her a zajišťuje provázanost právních předpisů upravujících oblast hazardních her. Účinnost zákona se navrhuje stejná jako u zákona o hazardních hrách, tedy k 1. lednu 2017. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho stručné představení a i tady prosím pana zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jana Volného. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Já budu ještě stručnější. Jenom pro zajímavost součet - týká se to 19 zákonů, které budou muset být přijetím tohoto zákona upraveny nebo změněny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a vzhledem k tomu, že Sněmovna hlasovala o sloučení rozpravy k bodu 43, 44 a 45, tak otevírám obecnou sloučenou rozpravu ke všem třem těmto bodům.


Sloučená rozprava k bodům 43, 44 a 45
/sněmovní tisky 578, 579 a 580/

Do rozpravy se jako první přihlásil pan poslanec Ladislav Šincl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, úvodem mi dovolte ocenit úsilí této vlády, která jako první vláda od roku 1990 připravila návrh komplexní regulace hazardních her na území České republiky, jež je reprezentován třemi návrhy zákonů, a to zákonem o hazardních hrách, zákonem o dani z hazardních her a zákonem, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím obou předchozích zákonů.

Jak pan ministr ve svém úvodním vystoupení zmínil, dosavadní právní úprava reprezentovaná zejména současným zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, nejenže nijak nereflektovala technologický vývoj dosažený v předchozích více než 25 letech v této oblasti, a to zejména pokud jde o internetové hazardní hry, ale zejména neodpovídala moderním regulačním rámcům, jimiž v současné době již mnoho let disponují prakticky všechny státy v Evropské unii. Z tohoto důvodu vítám aktivitu vlády České republiky v této oblasti a její intenzivní, i když podle mého názoru zčásti opožděnou snahu o zjednání nápravy této neutěšené legislativní situace a předložení takovýchto návrhů zákonů, jež umožní řádné provozování hazardních her na našem území a zároveň zajistí efektivní postih nelegálně provozovaného hazardu, a to ve všech jeho podobách.

Tato nová úprava je o to významnější, vezmeme-li v potaz, že jejím prostřednictvím dochází k odstranění mnohaletého rozporu stávající právní úpravy s evropským právem, jelikož umožňuje legální provozování hazardních her na našem území také provozovatelům usazeným v jiných členských státech Evropské unie.

Vzhledem ke zcela zásadnímu celospolečenskému významu regulace této oblasti je dle mého názoru povinností Poslanecké sněmovny podrobit všechny tři předmětné návrhy zákona o hazardu důkladné analýze a v jejím rámci posoudit její dopady nejen na podnikatelské prostředí v této oblasti, ale také na společnost jako celek. Zájem na rychlosti přijetí navržené právní úpravy by zde neměl podle mého názoru převážit nad odbornou diskusí v rámci sněmovních výborů. Hlavním garančním výborem by měl být podle mého názoru výbor rozpočtový a také doporučuji, aby tyto návrhy projednaly vzhledem k jejich širokému významu týkajícímu se i patologických jevů také výbory zdravotní a sociální.

K předložené novele mám i určité výhrady, a proto mi dovolte přistoupit ke konkrétním otázkám spojeným s těmito návrhy, jimž by měla Poslanecká sněmovna věnovat pozornost v dalších čteních.

Primárně bych se rád věnoval otázce efektivního postihu nelegálního hazardu, který v současné době zažívá nebývalý rozmach a který zásadním způsobem narušuje řádnou hospodářskou soutěž v tomto odvětví a který zejména významně ohrožuje samotné spotřebitele. V současné době nabývá nelegální hazard na našem území několika podob, a to jak v oblasti internetových hazardních her provozovaných ze zahraničí, tak v oblasti technických herních zařízení, kde dochází k masovému nasazování legálních herních zařízení nejrůznějšími přístroji typu kvízomatů, zjevně obcházejících loterijní zákon. Dosavadní postup proti těmto a jiným formám nelegálního hazardu se jeví jako značně neefektivní, a to pochopitelně i kvůli zastaralému legislativnímu rámci, jenž neumožňoval příslušným orgánům účinný postih.

Z tohoto důvodu je nutné pozitivně hodnotit nejen zpřísnění sankcí, které budou moci příslušné orgány za provozování nepovolených hazardních her uložit, nyní až 50 mil. Kč oproti 10 mil. Kč, ale také zavedení nových opatření, jejichž cílem je znemožnit nelegálním provozovatelům rozvíjení svých aktivit na tuzemském trhu. Mezi tato opatření patří především blokace internetových stránek, na nichž jsou provozovány nelegální hazardní hry, respektive blokace veškerých plateb uskutečněných v souvislosti s takto provozovaný hazardními hrami. Zachování těchto mechanismů v návrhu zákona lze považovat za nutnou podmínku moderní regulace online hazardních her. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP