(12.20 hodin)

 

Poslanec Miroslav Opálka: Čtvrté hlasování bude o pozměňovacím návrhu kolegy Zavadila pod bodem C. Souhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu kolegy Zavadila pod písmenem C. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 176, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 124, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Tím, pokud se nemýlím, jsme vyčerpali veškeré pozměňovací návrhy, o všech bylo hlasováno. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 406." Prosím o stanoviska. (Zpravodaj i ministryně: Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku a o předneseném usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 177, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 141, proti 13. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji za spolupráci i paní ministryni.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

43.
Vládní návrh zákona o hazardních hrách
/sněmovní tisk 578/ - prvé čtení

Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuju za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám představil zcela nové řešení provozování -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane ministře, já se velmi omlouvám, ale tady hloučky před vámi vypadají velmi nedůstojně. Prosím pány kolegy, aby přenesli své hovory do kuloárů. (Nic se neděje, před řečništěm i jinde stojí hloučky poslanců.) Je to nedůstojné vůči panu ministrovi... Děkuji.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: - zcela nové řešení provozování hazardních her na území České republiky, a to návrh zákona o hazardních hrách, který spolu s návrhem zákona o dani z hazardních her a změnovým zákonem tvoří jeden funkční celek, který představuje zcela nový regulační rámec trhu s hazardními hrami.

Navrhovaná úprava je promítnutím cílů vlády České republiky pro oblast hazardních her a s ohledem na probíhající řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie i výsledkem harmonizace s právem Evropské unie.

Předkládaný návrh zákona nahrazuje zcela nevyhovující a zastaralý zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, který způsobuje celou řadu problémů. Oproti tomu návrh zákona o hazardních hrách přináší komplexní úpravu provozování hazardních her, a to zejména v podobě důsledné ochrany sázejících a jejich okolí, zajištění opatření k předcházení a potírání sociálněpatologických jevů spojených s provozováním hazardních her, otevření českého trhu hazardních her pro provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie, pro úpravy provozování hazardních her prostřednictvím internetu, nového postupu povolovacího řízení a v neposlední řadě i efektivního kontrolního mechanismu.

Návrh zákona dále významně posiluje postavení jednotlivých správních celků příslušných oblastí hazardních her. U Ministerstva financí jakožto centrálního regulátora odstraňuje nadměrné administrativní zatížení při vydávání a rušení povolení, jichž jsou až desetitisíce ročně. Současně díky vznikajícímu monitorovacímu systému, ale i blokačním opatřením pro oblast internetového provozování hazardních her umožní nová úprava orgánům veřejné moci účinně předcházet nelegální činnosti. K významnému posílení pravomocí dochází i u kontrolního orgánu, kterým bude nově celní orgán.

Účinnost zákona se navrhuje od 1. ledna 2017.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi za jeho slova. Prosím, aby se nyní mikrofonu ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, já bych chtěl jenom malinko shrnout. Tento tisk byl předložen Poslanecké sněmovně 28. srpna 2015. Připravoval se celý rok 2014 a tuším, že 19. 12. 2014 byl předložen v první verzi na Legislativní radu vlády.

Pan ministr tady uvedl ty hlavní atributy. Já bych chtěl jenom podtrhnout, že nový zákon o hazardních hrách také zohledňuje upozornění Evropské komise ve věci porušování povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie č. 2009/4482, dále stanoviska a závěry Ústavního soudu České republiky, doporučení veřejného ochránce práv a rovněž i závěry studie o sociálněpatologických dopadech hazardních her v České republice, která má název Hazardní hraní v České republice a jeho dopady. V podstatě zahrnuje dva hlavní aspekty. První jsou velmi vysoké společenské náklady hazardních her v České republice a druhým faktorem je rozvoj a užití moderních, zejména informačních technologií a z něj vyplývajících potřeb modernizace v samotné regulaci. S tím také souvisí neudržitelnost současného právního vztahu, kdy Evropská komise vyjádřila pochybnosti ohledně součinnosti práva České republiky v oblasti loterií a sázkových her a pravidel vnitřního trhu Evropské unie v oblasti online hazardních her.

Jelikož tato materie obsahuje tři velice blízké a související tisky, navrhuji zvážit sloučení rozprav k tiskům 578, 579 a 580. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Než otevřu obecnou rozpravu, tak tady respektuji návrh na sloučení rozpravy k bodům 43, 44 a 45, sněmovní tisky 578, 579 a 580. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o sloučení rozpravy k bodům 43, 44 a 45.

 

Zahajuji hlasování o sloučení rozpravy k bodům 43, 44 a 45. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 178, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 138, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že jsme sloučili rozpravy k těmto bodům, tak dále otevřu bod číslo

44.
Vládní návrh zákona o dani z hazardních her
/sněmovní tisk 579/ - prvé čtení

I tady z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o dani z hazardních her.

Návrh zákona o dani z hazardních her navazuje na právě projednaný návrh zákona o hazardních hrách a spolu s tzv. změnovým zákonem tvoří jeden celek, který tvoří novou komplexní právní úpravu trhu s hazardními hrami. Hlavním cílem nové právní úpravy je zajištění opatření k předcházení a potírání sociálněpatologických jevů spojených s provozováním hazardních her a ochrana hráčů.

V důsledku navrhované právní úpravy dochází ke zvýšení daňových výnosů. Změny obsažené v návrhu zákona směřují především ke zvýšení zdanění hazardu, k čemuž se vláda zavázala v koaliční smlouvě a programovém prohlášení vlády. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP