(12.00 hodin)
(pokračuje Mihola)

Ale ten problém tady je. A můžeme se bavit o tom, která metoda je lepší a horší, ale v tuto chvíli už jsme ve třetím čtení a myslím, že těm, které reálně tento problém potkává, je nejlepší, abychom to vyřešili co nejdříve. V tuto chvíli je k tomu cesta otevřená. I z toho důvodu se přimlouvám tady za podporu této novely.

Jinak souhlasím s předřečníky s tím, že problém není možné odvozovat jenom od počtu lidí, ale pokud tady je a je nemravný, a tento je, tak je potřeba ho řešit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu končím. Táži se paní navrhovatelky, zda má zájem o závěrečná slova. Je tomu tak. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi závěrečné slovo k této novele. Děkuji vám samozřejmě všem napříč politickým spektrem za rozpravu, a to jak na půdě výboru, tak na půdě pléna.

Co se týká toho, jak moc tento zákon potřebujeme nebo nepotřebujeme, domnívám se, že by tady mělo zaznít, že bychom si neměli bez ohledu na stranické nebo hnutnické tričko lhát do kapsy. Všichni víme, jaké reálné nástroje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má z hlediska vzdělávací soustavy. Kromě legislativních nástrojů jich již mnoho nezbývá.

Domnívám se také, že tady nezaznělo to, co je podstatné a proč touto cestou reagujeme. Nejde jen o individuální práva učitelů a respekt k jejich povolání nebo k tomu, jak moc je vzdělávací soustava lákavá pro absolventy pedagogických fakult. Drtivá většina z nich se učiteli nestává. Jde o to, že Ministerstvo financí a Ministerstvo školství posílá veřejné prostředky na platy učitelů a tyto veřejné prostředky jsou rozpočtovány na 12 měsíců. Mě jako ministryni školství také zajímá, jakým způsobem jsou tyto veřejné prostředky zúročeny v to, co mají, to znamená mandatorní výdaj, v podstatě mandatorní výdaj a platy učitelů.

Byla bych ráda, aby z hlediska statistických dat, která jsem zveřejnila, k nim bylo přistoupeno s tím, že jsou reálná, protože jsme je porovnávali dvěma způsoby. Data úřadu práce a data z evidence platů Ministerstva financí. Lepší evidenci nemáme. U platů z Ministerstva financí jsme vyšli z toho, že jsme schopni zjistit, jak dlouho daný pracovní poměr trval. To, že jsem řekla korekci tisícovky učitelů, byla spíš moje pokora k jakémukoli kvalifikovanému zjišťování a trvám si na tom, že rozhodně tři tisíce učitelů je tímto způsobem postihováno, a mně to stačí.

Co se týká pozměňovacích návrhů, dovolím si okomentovat to, co zaznělo v obecné rozpravě, a jenom stručně říct, že budu návazně v rámci hlasovací procedury podporovat jako ministryně školství pozměňovací návrh paní poslankyně Novákové v bodech A1 body 2 až 7, to znamená, to jsou ty umělecké obory a jejich využití v duchu, jak bylo diskutováno.

Naopak nesouhlasím s návrhem A1 bod 8, tam se to týká toho, co i v rozpravě popisovala paní poslankyně Berdychová. Tady se nám bohužel nepodařilo dojít k věcné shodě. Já se jako ministryně školství domnívám, že bychom neměli pro tento... Nevyslovuji k tomuto souhlas, protože mám za to, že bohužel došlo ke smíchání dvou profesí, to jest učitele a speciálního pedagoga. Také bych chtěla upozornit, že z hlediska speciální pedagogiky a z hlediska toho, jak opakovaně z hlediska legislativy do této formy vzdělávání zasahujeme, mi to dělá aktuálně starosti s Univerzitou Jana Amose Komenského, a poprosila bych vás o opatrnost v zásazích v rámci třetího čtení tímto způsobem. Ale nebráním se nějaké širší debatě později a předložení propracovanějšího legislativního vyřešení v návaznosti na novelu zákona o pedagogických pracovnících, která bude řešit kariérní systém a bude předložena začátkem roku 2016 Poslanecké sněmovně. Takže A1 bod 8 - to je ten speciální pedagog kontra učitel - nesouhlas.

Stejně tak bohužel budu nesouhlasit za Ministerstvo školství i s pozměňovacím návrhem pana poslance Zahradníka. Tady bych chtěla jenom říct, že zatím je to skutečně tak, že zařízení ústavní výchovy, ochranné výchovy jsou v kuratele a v kompetenci Ministerstva školství, tudíž já budu hájit vzdělávací kompetence pracovníků tam působících a domnívám se, že v tomto návrh předbíhá vývoj věcí, protože společně s ostatními ministry budeme v budoucnu usilovat o sjednocení ochrany práv dětí a je možné, že potom by toto přišlo na pořad věcí.

Ještě jednou děkuji za proběhlou rozpravu na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji všem poslancům a poslankyním a končím svoje stručné závěrečné slovo. A samozřejmě vás žádám o podporu vládního návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pro jistotu se ještě jednou zeptám paní zpravodajky, jestli si nerozmyslela a nechce využít svého závěrečného slova. Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, byla jsem pověřena 16. schůzí výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze dne 3. září 2015, abych navrhla k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., tuto hlasovací proceduru. Nejprve bych si vás dovolila požádat, abychom hlasovali o technickém doplnění chybějícího slova, a to v pozměňovacím návrhu A1 v bodě 2, kde se za slovo "vyučovaného" doplní "uměleckého". Zní to tedy potom "vyučovaného uměleckého předmětu". Dovolili jsme si to navrhnout jako technickou úpravu. Prosila bych, abychom o tomto hlasovali jako první. (Předsedající: Ano. A dál?)

Dále garanční výbor navrhuje, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A1 bod 2 až 7, dále o pozměňovacím návrhu A1 bod 8 - to je ten, ke kterému se vyjadřovala paní poslankyně Berdychová a teď paní ministryně, poté o pozměňovacím návrhu B - to je pan poslanec Zahradník, jeho pozměňovací návrh, a v závěru o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Děkuji. Táži se, zda někdo vznese protinávrh k přednesené proceduře. Není tomu tak. Beru za to, že Sněmovna s touto procedurou souhlasí. Prosím, abyste přednášela jednotlivé návrhy. Dříve než tak učiníte, svolám kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili svými kartami. Prosím, paní zpravodajko, proveďte nás hlasováním. (Hluk v sále.)

 

Poslankyně Nina Nováková: Vážená paní předsedající, prosím vás, abyste dala hlasovat o technické úpravě týkající se pozměňovacího návrhu A1 bod 2, kde se za slovo "vyučovaného" doplňuje "uměleckého" předmětu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. (Hlasy ze sálu: Stanoviska!) Pardon. Omlouvám se. Ještě vyjádření paní ministryně. (Souhlas.) A výboru? (Výbor souhlasí.)

Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přednesený návrh, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 166, přihlášeno 165 přítomných, pro 164 (proti nikdo). Konstatuji, že návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP