(11.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Berdychovou.

 

Poslankyně Martina Berdychová: Vážená paní předsedající, paní ministryně, členové vlády, kolegyně a kolegové, ráda bych podpořila pozměňovací návrh paní poslankyně Niny Novákové, a to zejména v bodě 8, ke kterému při projednávání ve školském výboru nemělo úplně kladné stanovisko Ministerstvo školství. Tento bod se týká uměleckého dramatického oboru pro neslyšící a umožní absolventům oboru výchovné dramatiky pro neslyšící na JAMU být plně kvalifikovaným pedagogem pro umělecký obor při výuce na speciální škole pro neslyšící, tedy speciálním pedagogem v oblasti umění. Náplň studia tohoto oboru a především uplatnění absolventů jsem si ověřila na divadelní fakultě JAMU v ateliéru výchovné dramatiky pro neslyšící a také v praxi na mateřské, základní, střední speciální škole pro neslyšící v Hradci Králové, kde absolventi tohoto oboru působí.

Výchovná dramatika pro neslyšící je obor v Evropě unikátní a ojedinělý. Byl primárně určen neslyšícím studentům a byl založen už v roce 1992. Studenti oboru jsou připravováni v oborech pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, a to zejména surdopedie, didaktiky, a mají širokou pedagogickou praxi. Studenti absolvují speciálně pedagogické předměty vedené výhradně pedagogiky speciální pedagogiky a surdopedie z pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a mají pedagogickou praxi ve školách pro sluchově postižené děti v celé České republice i v zahraničí. Činnost Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a JAMU je úzce provázána. Absolventi jsou ve školách nezastupitelní, protože jsou to rodilí mluvčí a jsou vzorem pro neslyšící děti a v umělecko-pedagogických předmětech mají jednoznačně významné postavení v tandemu se slyšícím učitelem.

Bohužel však v současné situace ředitelé dané vzdělání nemohou uznat vzhledem k tomu, že absolventi nemají absolvovaný obor speciálně pedagogických věd výhradně na pedagogické fakultě. Přitom dramatická výchova je součástí rámcových vzdělávacích programů v mateřských, základních a středních školách pro sluchově postižené děti a mládež. Absolventi oboru výchovná dramatika pro neslyšící skládají státní zkoušku i ze speciální pedagogiky, ale tuto formu zakončení studia absolvují na umělecké škole, ne na pedagogické fakultě. Dle současné znění zákona o pedagogických pracovnících nejsou uznávání jako kvalifikovaní učitelé dramatické výchovy na speciálních školách pro neslyšící, přestože je ve speciální pedagogice a surdopedii vzdělávají pedagogové z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Pedagogické univerzity neumějí připravit učitele dramatické výchovy v takovém rozsahu, jako to dělá DAMU a JAMU. Absolventi těchto uměleckých škol s obory umělecko-pedagogickými nemají v našem vzdělávacím systému náhradu. Jsou pro školy velkým přínosem, přesto je ředitelé zatím nemohou uznat jako plně kvalifikované.

Pozměňovací návrh poslankyně Niny Novákové v bodu 8 doplňuje § 18, který se týká právě speciálních pedagogů, o bod 2, který zní: "Speciální pedagog pro oblast surdopedie s uměleckým zaměřením (pro oblast uměleckého vzdělávání sluchově postižených dětí a mládeže) získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláváním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti umění studijního oboru umělecko-pedagogického zaměření." V případě přijetí pozměňovacího návrhu paní poslankyně Novákové tak bude zákon o pedagogických pracovnících konečně respektovat pedagogické vzdělávání pro obory akreditované v oblasti umění. A já vám předem děkuji za podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Novákovou. Pardon, paní poslankyně moc se omlouvám, ještě je tady faktická poznámka vaší kolegyně paní poslankyně Putnové. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Děkuji. Dobré dopoledne. Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Během 14 dnů jsem zaznamenala v médiích komentář k této novele, který zněl: opozice kritizuje tuto novelu na jedné straně, na druhé straně opozice považuje tuto novelu za zbytečnou. Chtěla bych k této mediální zkratce dodat krátký komentář, protože si myslím, že si to zaslouží.

TOP 09 od začátku kritizovala nemravnou a nestydatou praxi propouštět učitele na dva měsíce během prázdnin. Současně se nám nelíbilo, že Ministerstvo školství nenalezlo jiný způsob než novelu zákona, protože to považujeme až za ten nejsilnější nástroj. Čili domníváme se, že tato kritika je oprávněná. Nechtěli jsme, aby náklady za neschopnost vést ředitele k jakési konsenzuální praxi nesli učitelé, a proto jsme od začátku dávali jasně najevo, že v tomto sporu budeme na straně učitelů. Čili stanovisko TOP 09 k této problematice je od začátku jednoznačné a neměnné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Novákovou. Dříve než dojde k mikrofonu, tak sděluji, že s náhradní kartou č. 6 dnes hlasuje paní poslankyně Kailová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji, paní předsedající. Vážená paní ministryně, vážená vládo, dámy a pánové, moje vystoupení teď považujete zároveň za vystoupení zpravodaje, dál už se k tomu nebudu v rozpravě vyjadřovat.

Jenom bych chtěla pro úplnost říci, protože paní ministryně se rozhodla už to dále neshrnovat, že tato novela byla skutečně iniciována Ministerstvem školství kvůli praxi, o níž hovořila paní poslankyně, a to kvůli praxi vlastně nedůstojného krátkodobého zaměstnávání pedagogů. (V sále je rušno.)

Když už je ovšem nějaký zákon otevřen, je správné, povšimneme-li se tam dalších nedostatků, a snažit se je řešit. Proto nyní k této novele jsou celkem dva pozměňovací návrhy. Jeden pozměňovací návrh pod písm. B1 je pozměňovací návrh, který zdůvodňoval pan poslanec Zahradník. Druhý pozměňovací návrh je rozdělen do osmi bodů, je pod písm. A1 a je to pozměňovací návrh paní poslankyně Niny Novákové, který usiluje jenom o to, aby plně kvalifikovaní lidé s magisterským akreditovaným vzděláním mohli působit v oblasti uměleckých předmětů v regionálním školství všech stupňů. To znamená, že pod písm. A1 v bodě 2 hovoříme o tom, že na prvním stupni základní školy mohou dnes působit absolventi DAMU a JAMU akreditovaného umělecko-pedagogického oboru v daném předmětu, to znamená vždy v uměleckém předmětu. Stejně tak v dalších bodech je to pro druhý stupeň základních škol, pro střední školy, střední odborné školy, základní umělecké školy a školská pracoviště, kde se vyplňuje volný čas dětí. Všechny tyto body obsahují vlastně stejný návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, moc se omlouvám, ale počkáme, než se sněmovna ztiší. Děkuji.

 

Poslankyně Nina Nováková: Vzhledem tomu, že na výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který ve svém druhém usnesení týkajícím se této novely podpořil tento pozměňovací návrh, který je pod písm. A1, to znamená, ve všech bodech byl podpořen, ale rozhodli jsme se rozdělit to na bod 2 až 7 a potom bod 8. Ten bod 8 se týká toho, o čem mluvila paní poslankyně Berdychová. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP