(11.10 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Nyní se budeme zabývat návrhem pana poslance Kalouska a to je zařazení bodů 82, 79, 167, 104, 116 na dnešní den před již pevně zařazené body. Táži se, zda můžeme hlasovat o všech najednou. Je tomu tak.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 164, přihlášeno 162 přítomných, pro 74, proti 71.

 

S přednostním právem pan poslanec Kalousek. Jenom chci říct, že návrh byl zamítnut. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, já samozřejmě respektuji rozhodnutí Sněmovny, ale musím konstatovat, že skutečně nejste schopni respektovat ani elementární dohodu. A je to o to víc na pováženou v okamžiku, kdy ve veřejné diskusi, protože avizujeme jistý problém se zákonem o elektronické evidenci tržeb a říkáme zcela otevřeně, že se ho pravděpodobně nepodaří projednat, a vy hovoříte o diktátu menšiny a o tom, že to je za hranou Ústavy, a o tom, že něco takového v parlamentní demokracii není možné, a sami přitom naprosto cynicky děláte totéž v desítkách případů. Tady nejsou, alespoň z Ústavy, i když někteří z vás to tak cítí, tak tady nejsou poslanci první, druhé a třetí kategorie. Máme všichni rovná práva, rovné povinnosti před Ústavou a před svými voliči, a vy nám je prostě nenecháte naplnit. Vy blokujete naše ústavní práva. Kdyby ty návrhy, které opoziční poslanci předkládali, byly projednány a zamítnuty bez milosti po krátké diskusi, nemohli bychom říct ani popel, ale vy je prostě vůbec nedáte na program.

Dám jeden příklad, aniž bych tvrdil, že je ten nejdůležitější. Například můj návrh zákona o působnosti MPO byl přerušen v prvním čtení letos na jaře. Sněmovna má déle než půl roku přerušenou svoji předlohu v prvním čtení, a opět ani dnes odmítá zařadit a pokračovat. Pravděpodobně bude ta debata přerušena až do konce volebního období. A vy stejnými ústy, kterými zcela cynicky blokujete ústavní práva svých opozičních kolegů, tak stejnými ústy si dovolujete říkat, co si to dovolujeme, když blokujeme nějaký zákon.

Prosím, nechcete se zamyslet nad tímto dvojím metrem a nad tím, jak se chováte k Ústavě a k ústavním právům svých kolegů? V každém případě neočekávejte prosím jakoukoli vstřícnost z naší strany k vašim návrhům zákonů a k jejich rychlému projednávání. Prostě tohle chování buď opustíte, anebo tady toho v tomto volebním období moc neprojednáte. (Potlesk několika poslanců vpravo.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s přednostním právem místopředsedu vlády pana Pavla Bělobrádka. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já musím dát částečně za pravdu panu předsedovi Kalouskovi. Já jsem se zamyslel, proto jsem hlasoval pro jeho návrh. Chci říct, že pro to skutečně pochopení mám. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Neeviduji žádné přihlášky s přednostním právem, tudíž budeme pokračovat ve schváleném programu. Dalším bodem programu, kterým se dnes máme zabývat, je

158.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 407/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a zpravodajka garančního výboru, tím byl výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, paní poslankyně Nina Nováková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 407/2, byly doručeny dne 9. července 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 407/3.

Nyní se táži paní navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak, tudíž otevírám rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky, pana poslance Zahradníka a paní poslankyně Berdychové. Prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se přihlásil k tomuto návrhu proto, abych podpořil a požádal vás o podporu mého pozměňovacího návrhu, který jsem předložil ve druhém čtení. Tento návrh se netýká podstaty, s kterou navrhovatel přichází do Sněmovny. S podstatou této novely. Týká se toho, co bylo vtěleno do zákona naší novelou, kterou jsme schválili, nebo kterou Sněmovna schválila, myslím, že to bylo na sklonku minulého roku, tedy to, co jsme znali pod normou povinnost pro učitele míti patřičné vzdělání. To se dotklo samozřejmě celé řady učitelů, možná lépe řečeno učitelek, které si začaly doplňovat své vzdělání, začaly studovat, směřujíce k získání magisterského titulu. Mnohé z nich k tomu využily nabídku jedné soukromé vysoké školy, zaplatily těžké peníze a nyní jsou uváděny do poměrně značných problémů tím, že ta škola ztrácí akreditaci.

Můj návrh se ale netýká této věci. Tam už asi myslím, že váš názor změnit nelze. Chtěl bych se znovu přimluvit za to, aby vychovatelé, lépe řečeno vychovatelky v dětských domovech nemusely mít povinně vysokoškolské vzdělání. Jsou to takové dětské domovy, kde jsou děti, které nemají rodiče. Jsou to děti, které nemají výchovné a vzdělávací problémy. Chodí do normálních škol, navštěvují normální kroužky po vyučování, pouze tedy se nevracejí domů ke své mamince, k tatínkovi, ale vracejí se do dětského domova, který je pro ně jakýmsi druhým domovem. Zde tedy vychovatelky, u kterých bychom předpokládali, že jejich hlavní kvalifikací bude, aby své svěřence měly rády, tak od nich jsme vyžadovali, aby měly také vysokoškolské vzdělání. Můj pozměňovací návrh uvedený pod písmenem B je tedy této povinnosti zbavuje. Prosím vás tedy, abyste zvážili a tomuto návrhu poskytli při hlasování vaši podporu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. My samozřejmě zákon o pedagogických pracovnících podporujeme, opakovaně jsme k tomu vystupovali. Myslím si, že podmínky pedagogickým pracovníkům je třeba zkvalitnit tak, aby měli jistotu zaměstnání ne na pouhých deset měsíců.

Pokud jde o pozměňovací návrh pana kolegy Zahradníka, tady musím říct, že ho nepodpoříme. Podle mého názoru, a navštívila jsem řadu dětských domovů, problémy, s nimiž se tam vychovatelé setkávají u těchto dětí, které prošly nejrůznějšími problémy, nejrůznějšími vážnými situacemi a zanechalo to na nich mnohdy značné následky a potýkají se s mnoha, mnoha potížemi, poruchami a psychickým strádáním, tak tady považujeme za nutné, aby vychovatelé byli připraveni na to zvládat tyto záležitosti. Proto není možné, abychom jim snižovali vzdělávání, aby vychovatelé neměli např. speciální vzdělávání právě na tuto oblast. Tady trváme na tom, aby speciální vzdělávání pro vychovatele v dětských domovech bylo zachováno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP