(22.20 hodin)

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Jestli dovolíte, jenom pár slov k těm 33 tisícům čekajících zaměstnanců České pošty. Ono je to o tom, že ti lidé léta neměli přidáno. Oni léta plní funkci veřejné služby za velmi nízké platy a samozřejmě výpočet té částky stále bude podléhat schválení a projednání v ČTÚ. To je částka maximální. A pane kolego, my jsme k té částce došli na základě politické dohody s ministrem financí, protože původní požadavky pošty přesahovaly 1 mld. korun, zhruba 1,2 mld. korun, a my jsme tu částku zastropovali. To je politické rozhodnutí o maximální možné podpoře státu vyjádřené v rámci tohoto zákona. Ale stále platí, že 700 je maximum, ale taky to může být 200, pokud to ČTÚ přepočte tak, že pošta má nárok na náklady v tomto rozsahu. Takže to není ruka páně otevřená, to je strop, o který ta pošta bude muset každý rok bojovat.

Franšízy. No čekal bych to od politika z úplně jiného spektra, ale ty franšízy přece fungují ve všech západoevropských zemích. My se pouze přibližujeme tomu, co je standardní v západní Evropě, v Německu, v Rakousku, a chceme tím šetřit peníze. Pozvali jsme do dozorčí rady zástupce Svazu měst a obcí a Asociace krajů ze dvou důvodů. Aby bylo jasné, že i municipality mají vhled do hospodaření pošty, a za druhé, aby byli plně integrováni právě pro projekt pošta - partner, aby měli možnost zřídit výbor pro audit. Dozorčí rada řídí výbor pro audit a bude moci zadávat audity dle své potřeby a samozřejmě starostové, ale i vy, páni poslanci i senátoři a senátorky, budou mít blíže k tomu, aby tu poštu kontrolovali. Děláme maximum pro to, aby pošta hospodařila transparentně. A té schůzi, která přijde, se nebráním. Naopak.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan zpravodaj, závěrečné slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Já už jenom v krátkosti, možná jsem se špatně vyjádřil. Ten pozměňovací návrh je tedy návrhem hospodářského výboru, který byl garanční, a garanční výbor si ten můj pozměňovací výbor vzal za svůj.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, teď už je to úplně jasné. Jak jsem řekl, nemám zde nic, že by padl v rozpravě nějaký návrh, o kterém by bylo možné hlasovat. Je tomu tak, nikdo nic nenamítá, v tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat bodem 16, což je

16.
Vládní návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky
a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
/sněmovní tisk 459/ - druhé čtení

Prosím pana ministra vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych ve zkratce uvedl vládní návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých navazujících zákonů.

Dosavadní právní úprava postavení a organizace Hasičského záchranného sboru je obsažena především v současném zákoně č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, a v prováděcích právních předpisech. V období od jeho účinnosti nastaly různé změny, které mají vliv na fungování Hasičského záchranného sboru, a to v oblasti právní i věcné. Jedná se např. o vývoj v oblasti technologií, komunikací, informačních systémů a dalších. Proto byl vypracován návrh nového zákona, který zohledňuje všechny změny, které proběhly v minulém období. Usilujeme o vytvoření právního zakotvení a právního postavení a působnosti Hasičského záchranného sboru tak, aby odpovídalo praxi v dnešní době a potřebám, které dnešní doba přináší. Cílem je dosažení stavu, kdy je postavení Hasičského záchranného sboru upraveno přehledně a systematicky včetně institutů, které v současnosti nejsou upraveny.

V návaznosti na dosavadní legislativní proces na úrovni Poslanecké sněmovny považuji za potřebné poděkovat za projednání návrhu zákona zejména ve výboru pro bezpečnost, který přijal pozměňovací návrh, který přispívá ke zlepšení této normy. Jedná se zejména o zpřesnění v oblasti spalinových cest či umožnění dotačních titulů pro všechny jednotky požární ochrany. Jsem připraven posoudit a v rámci třetího čtení se vyjádřit ke všem pozměňovacím návrhům, které byly uplatněny ve druhém čtení, tak jako vždy, samozřejmě.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. V prvém čtení jsme tento tisk přikázali výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Usnesení nám bylo doručeno jako tisk 459/1. Prosím pana zpravodaje výboru, kterým je pan poslanec Václav Klučka, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedo. Má úloha bude docela zjednodušená, protože pan ministr jasně pojmenoval věci, které jsou obsaženy v pozměňovacím návrhu, který výbor pro bezpečnost schválil, takže vás jenom poinformuji o tom, že usnesením 72 výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení prvního náměstka ministra vnitra dr. Ing. Jiřího Nováčka, generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky brigádního generála Ing. Drahoslava Ryby, po zpravodajské zprávě přednesené zpravodajem výboru Ing. Václavem Klučkou a po obecné a podrobné rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o Hasičském záchranném sboru), sněmovní tisk 459, vyjádřila souhlas ve znění pozměňujících návrhů - které jsou prosím obsaženy v parlamentním tisku 459/1. Z hlediska času vás nebudu o všech podrobně informovat, řeknu pouze, že je jich patnáct a tvoří ucelený celek tohoto pozměňovacího návrhu. V části 2 pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám přihlášku do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Předpokládám, že závěrečná slova v této fázi nebudou třeba, a otevírám rozpravu podrobnou. Prosím pana poslance Klučku, po něm pan poslanec Váňa.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedo. Nebojte se, nebudu se hlásit k pozměňovacímu návrhu výboru. Řeknu, že pod registračním číslem je můj další pozměňovací návrh, pod číslem 2803, a týká se drobné legislativně technické úpravy s nakládáním majetku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Váňa.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, přihlašuji se ke svým pozměňovacím návrhům, které jsou v systému uvedeny pod čísly 2621 a 2622. Tyto pozměňovací návrhy byly předjednány s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru a týkají se úpravy působnosti podnikových hasičů a zdokonalování řidičů Hasičského záchranného sboru a složek integrovaného záchranného systému. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže podrobnou rozpravu končím. Zeptám se - zájem o závěrečná slova není. Nic hlasovatelného také nepadlo, tím pádem končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat bodem 12, kterým je

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 512/ - druhé čtení

Prosím pana ministra financí, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl, a tím připomněl tzv. sazbovou novelu zákona o spotřebních daních. Tato sazbová novela je předkládána za účelem splnění minimálních požadavků zdanění cigaret stanoveného směrnicí Rady č. 2011/64/EU.

Jedním z požadavků je zajištění minimálního specifického zdanění cigaret odpovídajícího 90 eurům na tisíc kusů cigaret. V roce 2014 byl tento minimální požadavek splněn, pro rok 2015 se uplatňuje dočasná výjimka stanovená ve výše uvedené směrnici. Pro rok 2016 je však potřeba upravit sazby spotřební daně tak, aby minimálního zdanění bylo opět dosaženo. Důsledkem bude zvýšení spotřební daně u cigaret o cca tři koruny na krabičku o dvaceti kusech. Zvýšení daně bylo diskutováno v rámci expertních jednání, tak aby dopadala na všechny cenové segmenty rovnoměrně, tudíž nedošlo k jakékoli deformaci trhu. Zároveň je navrženo zvýšení sazby spotřební daně u ostatních tabákových komodit, tedy doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření. Tabák ke kouření byl dosud zdaněn ekvivalentně - ***
Přihlásit/registrovat se do ISP