(21.40 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Tento postup je však administrativně a časově náročný, a proto je současně navrženo, aby držitel poštovní licence mohl požádat již v průběhu daného kalendářního roku o úhradu předběžných čistých nákladů, tedy jakousi zálohovou platbu, která by se následně odečetla od konečné a vypočítané platby.

Za účelem zajištění kontroly nad výší výdajů ze státního rozpočtu je do mechanismu úhrady čistých nákladů doplněn i limit, tedy strop pro výši vyplácené úhrady, která se poprvé uplatí pro zúčtovací období za rok 2015 s výplatou v roce 2016. V tomto roce bude maximální limit činit 700 mil. korun, pro další roky půjde o částky 600 mil. a pro rok 2017 ve výši 500 mil. a tento limit, tedy 500 mil., bude zachován i v následujících letech. Přitom v roce 2017 by mělo být Českým telekomunikačním úřadem rozhodnuto, kdo bude držitelem poštovní licence na další období. Nelze tedy predikovat, že tato platba nebo tento institut se zavádí čistě pro státní podnik Česká pošta, ale bude se jednat o držitele licence, který získá licenci pro období po roce 2017.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi a konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 509/1 až 4. Nyní žádám postupně jednotlivé zpravodaje o případná vyjádření. Nejdříve zpravodaje garančního výboru pana poslance Jiřího Valentu. Pane zpravodaji, prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Jiří Valenta: Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám přednesl usnesení hospodářského výboru z 25. schůze ze dne 2. září 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 509.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra vnitra Jiřího Nováčka, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Valenty a po obecné a podrobné rozpravě:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 509 ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Ten pozměňovací návrh byl pouze jeden a zní:

V článku 2 se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se bod 2, který zní: "V případě, že platba na účet pro financování základních služeb podle zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebyla-li plátcem uhrazena ani Českým telekomunikačním úřadem vymožena, bude držiteli poštovní licence tato platba z účtu pro financování základních služeb uhrazena ze státního rozpočtu prostřednictvím ČTÚ, tedy Českého telekomunikačního úřadu, a to do 90 dní ode dne skončení prvního řízení vedeného za účelem vymožení platby na účet pro financování základních služeb. Český telekomunikační úřad je povinen platbu na účet pro financování základních služeb dále vymáhat, a pokud po uhrazení platby podle předchozí věty dojde k dodatečné úhradě platby plátcem nebo v jeho prospěch třetí osobou nebo k jejímu vymožení Českým telekomunikačním úřadem, je tato dodatečně uhrazená platba příjmem státního rozpočtu."

V článku 2 se v nadpisu článku slovo "Přechodné" nahrazuje slovem "Přechodná".

II. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.

III. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru.

IV. Pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Vážený pane předsedající, až otevřete obecnou rozpravu, hlásím se o slovo tak, abych mohl tento jediný pozměňovací návrh, který jsem zmínil, sám odůvodnit, protože je můj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, to samozřejmě můžete, jinak každý pozměňovací návrh se podle § 93 odst. 1 odůvodňuje ve druhém čtení.

Nyní zpravodaj výboru rozpočtového pan poslanec Adam Rykala. Žádám ho, aby se ujal slova, informoval nás o jednání výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru č. 277, a to z 26. schůze, která se konala 24. června 2015.

Rozpočtový výbor po úvodním slově prvního náměstka ministra vnitra Jiřího Nováčka, zpravodajské zprávě Adama Rykaly a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schválila bez připomínek. Zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. A nyní žádám o slovo zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslance Václava Horáčka, aby nás informoval o jednání výboru a odůvodnil usnesení. Prosím.

 

Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 27. schůze ze dne 2. září 2015.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 27. schůzi po odůvodnění Mgr. Janou Vildumetzovou, náměstkyní ministra vnitra, po zpravodajské zprávě poslance Mgr. Václava Horáčka a po rozpravě přijal usnesení, kterým

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky sněmovní tisk 509 projednat a schválit v předloženém znění,

2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu,

3. pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan předseda hospodářského výboru Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já budu velmi stručný. Vzhledem k tomu, že asi 40 poslanců Poslanecké sněmovny podalo návrh na svolání mimořádné schůze, která má řešit situaci v České poště, a dokonce zřídit vyšetřovací komisi za tímto účelem, nemyslím si, že by bylo teď logické a smysluplné, abychom pokračovali v projednávání tohoto bodu, protože novela zákona přímo ze zákona určuje částku, byť maximální, 700, 600 a 500 mil. na univerzální službu. U toho zákona nevznikne žádné velké zpoždění, protože ta schůze bude evidentně svolána v zákonné lhůtě, takže zpoždění bude nepatrné a můžeme se k tomu postavit podle výsledků té mimořádné schůze.

Takže můj procedurální návrh zní: přerušit projednávání tohoto bodu do té doby, než bude na mimořádné schůzi projednána situace v České poště.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Pilnému. To je procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat bez rozpravy. Ovšem hlásí se s přednostním právem pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák, tak mu musím udělit slovo. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já se domnívám, že tento návrh je nehlasovatelný. Pan kolega Pilný tady mluví o nějaké mimořádné schůzi a já tedy nemám informaci o tom, že by nějaká mimořádná schůze byla svolána, takže předpokládám, že ani nemůžeme takovýmto termínem podmínit přerušení toho bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To není úplně pravda, pane předsedo. Podle zákona o jednacím řádu se stanoví odročení ve lhůtě nebo vztaženo k nějakému termínu jinému, který lze podle zákona o jednacím řádu mít. V tomto ohledu tedy můžeme namítat, že zatím schůze není svolána. Ale vzhledem k tomu, že to bylo předmětem jednání politického grémia, pochybuji o tom, že - a pan předseda řekl, že svolá schůzi, jakmile bude doručena. Poslanecký klub ANO má více než 40 poslanců, takže je předpoklad, že má dostatečné ústavní kvorum na to, aby takovou schůzi svolal. Pochybuji, že když budeme vést procedurální debatu o tom, jestli to je možné, nebo nemožné, tak že dospějeme k jinému závěru, než že to budeme muset prohlasovat. Leda by pan předseda Pilný chtěl navrhnout přerušení jiným způsobem. To znamená například do skončení této schůze, nebo jinak odůvodnit. K tomu ho můžu vyzvat vzhledem k té připomínce, kterou jste řekl. Mrzí mě to, že nedošlo k dohodě vládní koalice o takové záležitosti, ale to se nedá nic dělat.

První s přednostním právem, protože teď jsme mimo debatu, podotýkám, přerušil jsem ji pro projednání procedurálního návrhu, je pan předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP