(21.30 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Takže osoba se nám nedostaví, neomluví se, vůbec se s námi nemíní bavit, přestože u nás chce požádat o mezinárodní ochranu, a úředník o tom sepíše záznam. Tečka. A co dál?

Z tohoto pohledu je to nedostatečné a s kolegy jsme doplnili větu za tento odstavec, to znamená za odstavec 4 by se doplnila věta: "Nedostavení se k pohovoru je přestupkem podle § 93 odst. 3 zákona." A k tomu se dostanu později, protože v tomto paragrafu jsou pak uvedeny konkrétní důvody, za jakých okolností se ta osoba žádající o mezinárodní ochranu může dopustit přestupku.

A následně v § 25, všechno se to k tomu vztahuje, jsou uvedeny důvody pro zastavení řízení. Řízení se zastaví, a teď je tady celý výčet věcí, pro které se řízení zastaví. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany vzal žádost o udělení zpět, odpadl důvod řízení, žadatel o udělení mezinárodní ochrany se bez závažného důvodu nedostavil k pohovoru, poskytnutí údajů a tak dále, žadatel o udělení mezinárodní ochrany neodstranil ve lhůtě stanovené ministerstvem vadu podání a tak dále.

Domníváme se, že důvodem pro zastavení řízení by mělo být také, že se opakovaně dopustil přestupku podle § 93 zákona. Takže § 25 doplňujeme o písmeno k) opakovaně se dopustí přestupku podle § 93 zákona.

A když už jsem zmiňoval ty přestupky, tak se samozřejmě musíme dostat k tomu § 93 logicky a zde je napsáno v § 93 odst. 3: Žadatel o udělení mezinárodní ochrany se dopustí přestupku tím - a teď poslouchejte - nedostaví se do přijímacího střediska určeného ministerstva ve lhůtě 24 hodin, neoznámí bez zbytečného odkladu policii nebo ministerstvu překážku, odmítne strpět některý z identifikačních úkonů, neodevzdá nebo nepředloží cestovní doklad, neodevzdá průkaz k povolení, nepřizná finanční prostředky, odmítne strpět osobní prohlídku, opustí přijímací středisko, setrvá a tak dále.

Takže těch věcí, kdy se ta osoba, která žádá u nás o mezinárodní ochranu, může dopustit přestupku, je několik. A podle našeho názoru prostě z toho vypadl ten zmiňovaný § 23, kdy se ta osoba opakovaně nedostaví k pohovoru, což by byl důvod pro zastavení stíhání.

Takže § 93 odst. 3 doplňujeme nově písmenkem b) a ostatní písmenka přečíslujeme. A písmeno b) by bylo: opakovaně se nedostaví k pohovoru podle § 25 odst. 4 současného návrhu zákona.

Takže tolik k tomu. Smyslem je to, aby osoba, která přichází do naší země a žádá o mezinárodní ochranu, od samého začátku věděla, že přichází do právního státu a že nemíníme tolerovat žádné jejich excesy a porušování našich právních předpisů.

K pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné diskusi. Děkuji. (Potlesk některých poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Budete muset, pane poslanče, se přihlásit do podrobné rozpravy. Nyní tedy se ptám, jestli ještě někdo v obecné rozpravě. Nikdo se nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova v obecné rozpravě. Nebo to necháme na podrobnou? Pane ministře? Pane zpravodaji? (Souhlasí se závěrečnými slovy po podrobné rozpravě.) Necháme to na podrobnou.

Návrh na vrácení garančnímu výboru v druhém kole nepadl. Otevírám tedy podrobnou rozpravu a eviduji do ní přihlášky paní kolegyně Chalánkové, pana předsedy Hamáčka, pana poslance Lanka a Váni. První je paní poslankyně Chalánková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. (Hluk v sále.)

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Dovolte, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který je založen tady zde v evidenci pod číslem 2807.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan předseda Hamáček. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který má v systému číslo 2814. Je to návrh, o kterém mluvil pan ministr vnitra, který umožňuje obcím, na jejichž území se nachází azylové nebo detenční zařízení, získat prostředky ze státního rozpočtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Lank. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji, pane předsedající. Hezký pozdní dobrý večer, dámy a pánové. Tímto se hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 2816, který pod ním najdete v systému.

Dovolil bych si vás velice krátce seznámit s jeho principem. Jde zhruba o to, co chce ošetřit pan kolega Ondráček, ale vzhledem k tomu, že máme své pochybnosti, že tento pozměňovací návrh bude přijat, dali jsme svůj vlastní. V současnosti u nás může získat azyl i osoba, která se na našem území dopustí přestupku nebo trestného činu. Azylový zákon zná v současné době prakticky jedinou výjimku neudělení azylu, a to spáchání zločinu proti lidskosti nebo válečných zločinů. Tyto paragrafy měly v minulosti zabránit migraci nacistických zločinců. Dnes už je, jak pochopíte, situace jiná. Tyto pasáže zákona jsou zoufale zastaralé.

V České republice roste počet imigrantů, kteří se tu nekontrolovatelně pohybují a nemají často co ztratit. V následujících měsících je zde proto velké riziko toho, že vzroste počet jimi spáchaných trestných činů. Podle našeho názoru nesmí mít nárok na azyl ten, kdo nerespektuje právní řád České republiky. Nemůžeme akceptovat, že nelegální imigranti úplně ignorují právní předpisy evropských zemí. Migranty, kteří nerespektují naše pravidla a zákony, bychom nejenom že neměli přijímat, my je ani přijímat nesmíme. Tím si jenom zaděláváme na to, že v České republice budou stejně jako ve Francii nebo ve Švédsku vznikat ghetta, kde neplatí zákony státu, ale zákony místní islámské komunity.

Proto s podporou Bloku proti islámu předkládáme tento pozměňovací návrh. Z možnosti požádat o azyl je potřeba vyloučit každého, kdo se dopustí přestupku nebo trestného činu či nerespektuje jinak naše zákony. U takových bychom vůbec neměli zkoumat, jestli mají na udělení azylu nárok, a měli bychom je okamžitě vyhostit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Lankovi. Nyní pan předseda výboru pro bezpečnost kolega Váňa. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jak již pan ministr vnitra avizoval, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který má v systému číslo 2813. Jedná se o aktualizaci tohoto návrhu zákona k aktuální migrační krizi. Podrobné odůvodnění je uvedeno v dokumentu v systému. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Váňovi. Z místa se hlásí pan zpravodaj poslanec Zahradníček v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, dámy a pánové, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, ke sněmovnímu tisku (dokumentu), který je v elektronické evidenci pod číslem 8273 (správně 2812). Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní pan poslanec Ondráček, který se hlásí také z místa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. To, co jsem před chvílí zmínil, je uvedeno ve sněmovním tisku (dokumentu) 2538. A k tomuto pozměňovacímu návrhu se hlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nikoho dalšího do podrobné rozpravy nevidím. Podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je teď zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Děkuji.

Nebyl žádný návrh na hlasování a můžeme tedy skončit druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a budeme pokračovat.

 

Dalším bodem našeho jednání je

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb.,
o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 509/ - druhé čtení

Pan ministr vnitra je připraven. Požádám pana poslance Valentu a pana poslance Rykalu, případně pana poslance Horáčka, aby byli připraveni jako zpravodajové jednotlivých výborů. Ale pana kolegu Valentu, který je poslancem hospodářského výboru, je zpravodaj tedy garančního výboru, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh jsem již podrobně uvedl v prvním čtení, tak mi dovolte jenom krátké shrnutí. Návrh považuji za nezbytný, je velmi důležitý, neboť má pomoci reagovat na problémy při financování činnosti držitele poštovní licence, kterým je v současnosti státní podnik Česká pošta.

Česká pošta jako držitel poštovní licence musí ze zákona dodržovat řadu povinností. Jedná se o zajišťování dostupnosti poštovních služeb v předepsané kvalitě na celém území České republiky, a to v předepsané době. Splněním těchto povinností, zejména s udržováním rozsáhlé pobočkové sítě, jsou spojeny nemalé náklady. Účelem navrhované novelizace je tedy především zavedení účinného systému hrazení zmíněných nákladů, takzvaných čistých nákladů za poskytování a zajišťování základních služeb, tedy služeb ve veřejném zájmu. O tuto úhradu by držitel poštovní licence žádal u Českého telekomunikačního úřadu, který by ověřil správnost nárokované částky a předepsal výši kompenzace. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP