(21.10 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 463/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v této otázce jde o transpoziční novelu, kterou se transponují novelizační směrnice Evropské unie. Cílem je dobudovat společná pravidla Evropské unie pro udělování mezinárodní ochrany a zabránit zneužívání tohoto systému. Jsou navrhována například opatření, jako je nová úprava nakládání s opakovanými žádostmi o udělení mezinárodní ochrany. Mělo by se tím zabránit zneužívání řízení o mezinárodní ochraně za účelem bezdůvodného prodlužování těchto žádostí a lhůt, které jsou s tím spojeny. Dále by mělo dojít ke zrušení automatického odkladného účinku kasační stížnosti. To znamená, kdo podává kasační stížnost, nemá automaticky právo na přerušení nebo odložení procesu, který může znamenat až neudělení mezinárodní ochrany a snahu tohoto dotyčného vyhostit. Dále se zde jedná o zkrácení pobytu cizinců, kterým nebyla udělena mezinárodní ochrana. To je to, co souvisí mimo jiné s kasační stížností, o čemž jsem hovořil. Dále v této věci řešíme posouzení zvláštních potřeb u zranitelných žadatelů o mezinárodní ochranu. Z hlediska procesního například poskytnutí většího časového prostoru pro shromáždění relevantních podkladů k řízení o mezinárodní ochraně nebo z hlediska materiálního například k zajištění nutných speciálních zdravotních pomůcek.

Účel návrhu zákona je splnění povinnosti transpozice, dobudování společného azylového systému, který určuje minimální standardy pro řízení o mezinárodní ochraně v členských státech Evropské unie. Řízení však nadále zůstává v kompetenci jednotlivých států. To bych chtěl zdůraznit.

Při této příležitosti bych rád velmi ocenil spolupráci s výborem pro bezpečnost a rád bych zmínil pozměňovací návrhy předsedy Poslanecké sněmovny pana Hamáčka a pana předsedy výboru pro bezpečnost, pana kolegy Váni. Tyto návrhy reagují na stávající migrační krizi a s tím spojené problémy. Rádi bychom tedy v rámci těchto návrhů, se kterými se ztotožňuji, projednali i mimořádné poskytnutí jednorázových dotací obcím, na jejichž území se nacházejí zařízení pro žadatele o azyl a detenční střediska, a rovněž poskytnutí příspěvku obcím, ve kterých se nachází detenční středisko. Stejný příspěvek je již v současnosti poskytován obcím, kde je umístěno některé azylové zařízení. Dále pak v dalším návrhu je navrhována výplata 400 korun cizincům propuštěným z detenčního zařízení. Jedná se, prosím pěkně, o cizince, kteří nemají vlastní finanční prostředky. Jde nám o tom, aby tito lidé neodcházeli takzvaně bez koruny v kapse a nenutilo je to dejme tomu spáchat nějaký kriminální delikt. Těchto 400 korun by mělo stačit na zakoupení jízdenky do cílové země, cílové stanice.

Neméně důležitým návrhem je i úprava snadnějšího rušení pobytu v případě cizinců, kteří se na území České republiky nacházejí a spáchali zde závažnou trestnou činnost.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Návrh iniciativně projednal výbor pro evropské záležitosti. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 463/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro bezpečnost poslanec Josef Zahradníček a informoval nás o projednávání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Příjemný dobrý večer, vážené poslankyně, vážení poslanci.

Výbor pro bezpečnost jako garanční výbor projednal na své 17. schůzi dne 10. června letošního roku sněmovní tisk 463 a po úvodním vystoupení ministra vnitra pana Milana Chovance a ředitele odboru azylové a migrační politiky doktora Tomáše Haišmana a po zpravodajské zprávě přednesené zpravodajem výboru Josefem Zahradníčkem a po obecné a podrobné rozpravě přijal výbor usnesení č. 70. V usnesení výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona a se zněním přijatých pozměňovacích návrhů, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 463, vyjádřila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlas. Usnesení je součástí sněmovního tisku.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já vám děkuji a nyní prosím zpravodajku výboru pro evropské záležitosti paní poslankyni Helenu Langšádlovou, aby se ujala slova a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý večer. Vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informací náměstkyně ministra vnitra paní Moniky Pálkové a ředitele odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra Tomáše Haišmana doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky sněmovní tisk 463 projednat a schválit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenou paní poslankyni Chalánkovou a pana poslance Ondráčka. Poprosím paní poslankyni Chalánkovou k mikrofonu.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Bylo zde řečeno, že v souvislosti s migrační krizí máme přistoupit k činnosti a k legislativním návrhům. Dovolte, abych vám představila svůj. Měla jsem ho připravený jako samostatnou novelu, ale vzhledem k tomu, že tento zákon je v současné době otevřen, tak si ho dovolím modifikovat do formy pozměňovacího návrhu, se kterým vás nyní v obecné rozpravě seznámím a pak v podrobné rozpravě se k němu přihlásím.

Tento pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se týká pobytu takzvaných nezletilých bez doprovodu. Na území naší republiky se vyskytují děti, které jsou bez doprovodu rodičů a jsou umísťovány do dětských domovů na základě rozhodnutí soudu. V současné době nastává taková situace, že tyto děti jsou rozhodnutím soudu umístěny, tedy toto rozhodnutí je vykonatelné ihned, ale platby za tyto děti z veřejného zdravotního pojištění nabývají platnosti až po nabytí právní moci.

Já vám vysvětlím podrobně.

V článku 1 § 48 písmeno f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se slova "nabytí právní moci" nahrazují slovem "vykonatelnosti".

Článek 2 - Přechodné ustanovení. Ustanovení § 48 písmeno f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a tohoto zákona se použije pro účely úhrady poskytování zdravotní péče poskytované na základě předběžného opatření vydaného přede dnem účinnosti tohoto zákona, pokud do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nenabylo právní moci.

To je plný text tohoto dokumentu. A nyní odůvodnění. (Neklid v sále.)

V souvislosti se zvýšením počtu uprchlíků roste i počet dětských uprchlíků. Jsou to nezletilí bez doprovodu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já se omlouvám. Na chviličku vás přeruším a poprosím kolegy, aby byli ohleduplní a nerušili vás při vašem projevu svým hlasitým mluvením. Vím, že je pokročilá hodina, ale o to více bychom měli být k sobě ohleduplní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP