(21.00 hodin)
(pokračuje Klán)

Pokud by to tam nebylo uvedeno, tak budete muset mít buď u sebe jiný průkaz, kde bude uveden trvalý pobyt, anebo budete muset mít nějaký doklad např. z Czech POINTu, kde vlastně bydlíte. Tohle to je všechno ještě na zvážení, ale myslím si, že v tuhle chvilku to bude ode mne všechno. Já pouze budu mít ještě legislativně technickou úpravu v pozměňovacím návrhu, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž obecnou rozpravu končím. A pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Já bych prostřednictvím paní předsedající poděkoval všem za debatu. Ta debata je určitě přínosná. Konzultoval jsem některé otázky s kolegy, takže jestli dovolíte, pár informací.

Slovensko. Na Slovensku je ten systém vydávání dokladů jednodušší. Vydává je policie. A ty dva dny, paní kolegyně prostřednictvím paní předsedající, platí pouze v Bratislavě. To znamená, ten občan musí požádat v Bratislavě, dojet si do Bratislavy a v Bratislavě obdrží. My neříkáme, že to je lhůta šest dní taxativně. My říkáme do šesti dnů. To znamená, že ta lhůta může být kratší. Ale podle technologických údajů, které jsme komunikovali s tím, kdo ten pas tiskne, sběrná místa, převoz, vydání - jsme schopni garantovat šest dní. Samozřejmě bude snaha, aby ta lhůta byla kratší, ale nejsme schopni garantovat dva dny. Znovu říkám, to Slovensko platí pouze a jenom v Bratislavě podle našich údajů.

Co se týče otázky pana kolegy Pilného. Na eIDASu pracujeme. Já vám k tomu pošlu ještě souhrnnou písemnou zprávu. Co se týká těch kódů, o kterých jste hovořil. Nová funkce toho čipu - a tím odpovídám i na další dotazy - by měla umožňovat i nahrávání tzv. soukromých podpisů, tzn. mělo by to umožňovat tuto novou funkcionalitu. Další funkcionality budou přibývat doufejme s tím, jak se bude rozšiřovat možnost v rámci jednotlivé legislativy.

K otázce pana poslance Bendla prostřednictvím paní předsedající. Já si myslím, že by to zasloužilo nějaký odborný seminář. A my jsme připraveni ten seminář připravit a vést ho. Budu velmi rád, když se v tom, pane kolego, zapojíte. To znamená, my v nějaké krátké době dáme všem poslancům Parlamentu poziční zprávu k eGovernmentu, vývoj za poslední rok a půl nebo dva roky, východiska, a navrhneme případně nějaký gesční výbor, pokud by se toho ujal, že bychom tento seminář uspořádali a tam měli v nějakém rozsahu několika hodin možnost vést debatu, která si myslím, že je bezesporu potřebná.

K panu poslanci Koudelovi (správně Kudelovi) prostřednictvím paní předsedající. Podle nás při změně pohlaví je záznam v historii údajů dotčené osoby, ale ne v tom daném dokumentu. (Šum zprava.) Změna pohlaví tady zazněla jako jedna z otázek... (Zprava poslanci volají: Kudela!)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan poslanec Kudela.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Já se omlouvám, pane kolego. Omlouvám se. (Z pléna: Není přítomný.) I přesto, že tu není, tak se omlouvám.

Co se týká pana kolegy Hovorky, tam tato možnost, o které hovořil, funguje patnáct let a nejsou s ní žádné problémy. Myslíme si spíš, že to je nepochopení téhle problematiky. A já vám k tomu, pane kolego, nechám poslat kraťoulinkou zprávu o tom, jak to vidíme. Případně se k tomu ještě vraťme ve třetím čtení.

To, co jsme si říkali s panem kolegou Bendlem, už jsem tady řekl.

A na závěr k paní poslankyni Černochové prostřednictvím paní předsedající. Já bych také nerad rušil těm lidem jednu z mála radostí, byť si umím představit i jiné, než je dovolená. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za závěrečná slova. A nyní zahajuji podrobnou rozpravu. Jen připomínám - (Poslankyně Černochová žádá o slovo.) Ale vy jste se hlásila s faktickou, až otevřu rozpravu. Eviduji vás, ale musím dodržovat jednací řád.

Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. A nyní poprosím již paní poslankyni Černochovou. Mám ji přihlášenou s faktickou či přednostní.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych se chtěla zeptat pana ministra, jaké jiné radosti myslel. (S úsměvem.) Ne, vážně. Já děkuji. Já jsem se i sešla s kolegy z Ministerstva vnitra v rámci diskuse o právu shromažďovacím. Musím říct, že skutečně jejich ochota akceptovat některé návrhy komunálních politiků tady je zřejmá. Za to moc děkuji. A já si myslím, že než by si matka, která jede na dovolenou se svými dvěma dětmi, měla tuto dovolenou řekněme za 30 tisíc zrušit, anebo jet z Ostravy pendolinem do Prahy pro ten pas, tak radši zvolí samozřejmě variantu b). Takže pokud by ta možnost byla alespoň v Praze, tak si myslím, že by to byla alternativa, kterou by ti občané určitě rádi využili.

Já nemám načtený pozměňovací návrh, ale chtěla jsem poprosit, jak tady říkal kolega Klán, až se bude předkládat do legislativního procesu ten návrh zákona ke konci roku, tak jestli v této úpravě už by to nemohlo být zaneseno tak, aby tu možnost ten občan měl. A zase nechme to na nich. Nepřemýšlejme za ně. Já vím, že máte pravdu, pane kolego, že samozřejmě spousta lidí je zodpovědných a podívá se do šuplíčku, jestli tam ten pas má, nebo ne. Ale spousta lidí - nechci říkat, že je nezodpovědných, ale spousta lidí prostě počítá s tím, že ho tam má, dokonce až na letišti zjistí, že ten pas propadl. Takže zase, jak říkám, zkusme se někdy zamýšlet nad tím, jak se chováme my sami, a nepohlížejme na to jenom z pozice toho, že jsme jakoby výkonní úředníci, kteří jsme absolutně zodpovědní ve všech ohledech našeho konání. Prostě nejsme. Na radnici u nás na dvojce se takovéhle příběhy dějí každý týden v těch letních měsících a zažila jsem ochotu dokonce i našich úřednic otevírat naši přepážku i v sobotu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: (Vstupuje do řeči.) Paní poslankyně, omlouvám se, váš čas. Děkuji.

A nyní prosím prvního řádně přihlášeného do podrobné rozpravy, tím je pan poslanec Luzar, připraví se pan poslanec Hovorka a po něm pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Já už jenom velice krátce. Taky umím využívat techniku a nepoložím otázku. Pouze proč v Norsku trvá vystavení pasu jeden týden, a to je ještě tisknou ve Finsku, a proč u nás Tiskárna cenin v Praze má takový problém vytisknout ty pasy rychleji.

Ale chtěl bych se tady přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 2798, ve kterém jsou mé pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A poprosím k mikrofonu pana poslance Hovorku. Dříve, než k němu dojde, pan poslanec Bendl svoji přihlášku do podrobné rozpravy stahuje. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím předložit jeden krátký pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 498, konkrétně k zákonu o evidenci obyvatel.

V § 10 se za odst. 8 vkládá nový odst. 9, který zní: "Při změně trvalého pobytu fyzické osoby do sídla ohlašovny sdělí ohlašovna obchodnímu a živnostenskému rejstříku jméno, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu. Obchodní a živnostenský rejstřík vyznačí u podnikající osoby změnu trvalého pobytu na adresu ohlašovny a uvedou, že se jedná o adresu sídla ohlašovny." Následující odstavce se přečíslují.

Krátké zdůvodnění: Tento pozměňovací návrh má zajistit informování podnikajících fyzických a právnických osob o tom, že případný obchodní partner má trvalé bydliště na ohlašovně, tedy příslušném obecním nebo městském úřadě, a zabránit tak případným nepříjemným překvapením a podvodům při provozování živnosti v případě, že dochází k účelovému přehlášení podnikajících osob na adresu ohlašovny.

A jinak za tu nabídku pana ministra ve věci řešení ohlašoven děkuji. I za to, že dostanu nějaký dopis z Ministerstva vnitra. Děkuji moc.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. (Hlásí se poslanec Klán.) Do podrobné rozpravy, pane zpravodaji, nebo jako závěrečné slovo? Dobře, pan zpravodaj do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Jan Klán: Já ještě musím do podrobné rozpravy se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 2792. Jedná se o legislativně technickou úpravu na základě požadavku legislativy.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. A ještě jednou výzva, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím a končím tím i druhé čtení tohoto návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP