(20.40 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Ročně se vydá 1,5 mil. občanských průkazů. Kdybychom umožnili občanům, aby se rozhodli pro občanský průkaz s čipem, tak by po zavedení elektronické identity nemuseli znovu chodit na úřad pro vyměnění občanky.

Přemlouvali mě zaměstnanci Ministerstva vnitra, abych tento pozměňovací návrh nepodávala, a to z toho důvodu, že do prosince předloží do Poslanecké sněmovny návrh novely zákona s tím, že se zavede čip zdarma a případně by občané k tomuto čipu mohli dostat také čtečku, kterou by posléze od 1. 1. 2017 mohli používat. Říkám to tady, protože tento jejich slib považuji za závazný, a doufám, že do prosince ve Sněmovně takovýto návrh budeme mít, protože my v podvýboru pro veřejnou správu a eGovernment dva roky marně čekáme na zákon, který bychom mohli projednat a který by nás posunul k elektronické identitě, která by usnadnila řadě občanů život a úřadům také.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji paní poslankyni a prosím k mikrofonu dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Kudela. Připraví se pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, paní předsedající, spíše už dobrý večer. Pročítal jsem si návrh novely zákona. Zaujala mě jedna věc, co se všechno k občanovi eviduje. K občanovi se vedou tyto údaje: jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, rodinný stav a údaje k manželství nebo údaje k partnerství, osvojení až postupně údaje ohledně úmrtí nebo prohlášení za mrtvého nebo nezvěstného.

Zákon by měl být obecný, pamatovat na všechny možnosti. Co jsem nenašel, je taková možná drobnost, prkotina, možná že závažná věc. Nenašel jsem údaje ohledně změny pohlaví, protože u změny pohlaví se mění jméno, příjmení, možná i rodné číslo a tyto věci. Možná se k tomu využije poslední položka a to jsou poznámky. Nevím. Pokud tedy někdo uzná, že by se údaje o změně pohlaví měly také v elektronickém systému evidovat, tak je samozřejmě možnost to v podrobné rozpravě navrhnout. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji panu poslancovi. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Hovorku. Připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl navázat na diskusi v prvním čtení a znovu upozornit na neřešení problému ohlašoven. Už to tady bylo zmíněno. Je to zneužívání tohoto institutu. Dochází neustále k nárůstu počtu lidí, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v sídle ohlašovny.

Zde bych chtěl upozornit pana ministra a Ministerstvo vnitra na zjevné rozpory, které se týkají trvalého pobytu občanů. Je to rozpor u § 10 a § 12. Paragraf 10 se týká trvalého pobytu občanů a § 12 zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Tady v odstavci 2 § 10 se uvádí, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti. Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Není-li matka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce. V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle odstavce 3, rozumí se místem trvalého pobytu tohoto občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan narodil, nebo sídlo zvláštní matriky v případě, že se narodil v cizině, atd.

Potom je tady významný odstavec 5, kde se říká, že změnu místa trvalého pobytu občana hlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, § 12, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen. V případě osvojení občana do zahraničí se adresou místa trvalého pobytu osvojeného dítěte stává sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu mělo osvojené dítě poslední místo trvalého pobytu, a současně se trvalý pobyt ukončí.

Když se podíváte na ten § 12, na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, tak v odstavci 1 v písm. c) se píše: Zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Teď je tady odstavec 2: Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.

Tady je zjevně rozpor, kdy v paragrafu "trvalý pobyt občanů" se říká, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti, a na druhé straně v případě zrušení údaje o místu trvalého pobytu se již mluví o tom, že zaniklo-li užívací právo atd., je možné zrušit trvalý pobyt. Myslím si, že tyto dvě věci by se měly dát do souladu a mělo by se ministerstvo vážně zabývat tím, proč a z jakých důvodů dochází ke zneužívání institutu ohlašovny jako úřední adresy.

Já bych na to vlastně chtěl reagovat. Toto je problém, který není podle mého názoru schopen vyřešit poslanec formou poslaneckého návrhu, ale přesto chci z praxe poukázat na jednu věc, a to podvody osob, které jsou účelově přihlášeny na adrese ohlašovny. Podle mého názoru, pokud dojde k takovému účelovému přehlášení občana na adresu ohlašovny, měla by tato změna v každém případě být promítnuta do obchodního a do živnostenského rejstříku a mělo by tam být výslovně uvedeno, že se jedná o trvalý pobyt, který je sídlem ohlašovny, aby případní obchodní partneři této fyzické osoby věděli o tom, že může nastat určitý problém, protože v obchodních vztazích dochází často k neplacení faktur apod. Z tohoto důvodu jsem si dovolil předložit pozměňovací návrh, který načtu v podrobné rozpravě, do které se tímto hlásím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane poslanče. Prosím k mikrofonu pana poslance Bendla. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, my jsme při projednávání tohoto bodu ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj zjistili, že Česká republika se v podstatě od okamžiku, kdy vznikly Czech Pointy, v oblasti přístupu občanů ke státu, v oblasti informací a zjednodušování agend, které lidi trápí, v podstatě neposunula.

Zrovna tak jsme zjistili, že - chci opravit paní kolegyni Kovářovou - na přímý dotaz týkající se čipů na našich občanských průkazech, kde stát chce po občanovi 500 Kč, jak to tady řekla, to je správně, ale v debatě jsme se dozvěděli, že to stát asi do budoucna nebude potřebovat a nebude využívat. Úřady říkají lidem: kupte si, připlaťte si za občanský průkaz s čipem, protože tam třeba do budoucna už nebudete muset nosit na úřad některé doklady a nebudete je muset ověřovat a budete je tam mít nastálo, ale my jsme se při debatě na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj od ministerských úředníků dozvěděli, že to tak asi nebude, že Evropská unie uvažuje o jiném způsobu evidence, podpisových práv a podobně, všeho, co s tím souvisí, a že tento čip bude pravděpodobně nepoužitelný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP