(20.30 hodin)
(pokračuje Luzar)

V § 4 odst. 3 doplnit v navržené větě "Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. c) může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle odst. 1. K tiskopisu žádosti zpracované obecním úřadem obce s rozšířenou působností občan přikládá dvě fotografie o rozměru -" pokračuje tento bod. Já navrhuji doplnit do tohoto "obecním úřadem obce s rozšířenou působností, není-li úřad vybaven digitalizovaným pracovištěm pořizujícím potřebná data".

V tomto bodě ministerstvo automaticky předpokládá, že bude muset vybavovat úřady digitalizovaným pracovištěm, a nenechává si otevřená vrátka k vlastní iniciativě obecních úřadů, které můžou tuto službu nabídnout i svým občanům v rámci své vlastní investice a pořizovat fotografie pro občany formou elektrického snímkování. Myslím si, že tyto obce v České republice tuto možnost měly mít, tu službu rozšířit za vlastní prostředky a nabízet to občanům.

V § 4 odst. 3 vypustit předposlední větu: "K žádosti lze v odůvodněném případě z náboženských nebo zdravotních důvodů předložit fotografii s pokrývkou hlavy, která nesmí zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícími identifikaci občana."

Tady k této věci bych si dovolil připomenout, jak už tady dneska jednou v diskusi zaznělo, žijeme v sekulárním státě a pokrývka hlavy dle mého názoru není věc, která by měla být tolerována v rámci náboženského vyznání z pohledu identifikace občana. Teď nemluvím vůbec o muslimských zemích, ale tyto problémy můžou vyvstat. Evropa se s tím potýká a je to docela velký problém. Nehovořím už vůbec o tom, že parta recesistů - a v českých zemích se to již dle mého názoru stalo, mohl jsem toto zachytit v médiích - se objevila církev, která si říkala "církev másla na hlavě", popřípadě "hrnce na hlavě", a nechávala se fotit nebo chce se nechat fotit s tímto předmětem a takhle poukázat na absurditu tohoto nařízení, že z náboženských důvodů můžu mít pokrývku hlavy, ať je jakákoliv.

Druhá věc - samozřejmě zdravotní důvody, to bych byl schopen pochopit, ale tady chci upozornit na to, že zdravotní důvody jsou většinou pomíjivá záležitost vůči platnosti občanského průkazu. Z tohoto titulu si myslím, že je to docela marginální záležitost, a proto doporučuji toto vypustit.

Za páté. V § 13b odst. 1: Rodná čísla určená před 1. lednem 2003 lze vést pouze v listinné podobě. Navrhuji doplnit "do doby digitalizace listinných záznamů". Tady v tomto bodě dle mého názoru si ministerstvo trošku dělá alibi, že ta digitalizace jako že nemusí, a to skončí, my to máme v zákoně - já bych tady doporučoval, aby ta dvířka byla otevřená a ten mus na úředníky, aby se digitalizovaly i starší záznamy než do roku 2003, v tomto zákoně byla.

Za šesté. V § 17 odst. 2 písm. h) vypustit: "pokud jsou zapsané v občanském průkazu". Tady se poukazuje na to, že se elektronicky povede pouze ta evidence, která je fyzicky zapsaná v občanském průkazu. Tady bych si dovolil navrhnout toto vypustit s ohledem na to, že občanský průkaz má svůj formát a na ten formát nejde samozřejmě psát všechna data, která by budoucnost mohla chtít evidovat v rámci centrální evidence. Z tohoto titulu si myslím, že tato věta nebo tento odstaveček by tady z tohoto zákona měl být vypuštěn, a umožnit tak státu elektronicky v evidenci občanů vést i jiné údaje, než jsou konkrétně ty zapsané v občanském průkazu.

Za osmé. Ustanovení zákona o Bezpečnostní informační službě - teď budu číst ustanovení, která se týkají jiných zákonů než konkrétně toho zákona, ale mají návaznost na centrální evidenci obyvatel - ustanovení zákona o Bezpečnostní informační službě v § 13 Krycí prostředky, krycí doklady doplnit v bodě 5 "a evidencí přístupů za účelem vložení změny nebo vymazání údajů v evidenci".

Pro objasnění. Stávající stav návrhu je v tom, že ředitel bezpečnostní služby eviduje pouze vydání a zrušení takovéhoto krycího dokladu, to samozřejmě příslušné kontroly můžou zkontrolovat, ale již neukládá tomuto řediteli vést evidenci jakýchkoliv zásahů, což bych tedy navrhoval rozšířit, protože si dokážu představit zásahy v již platných dokladech - nevím, orientačně třeba doklad o vzdělání, o stavu rodinném apod., které by mohly být a nikde by nebyly evidovány a staly by se vlastně anonymní, aktualizované u kraje, které v evidenci obyvatel by byly, aniž by odpovídaly pravdě. Toto umožňuje pouze zvýšenou kontrolu zásahu do centrální evidence těchto orgánů.

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná v § 11a Využívání údajů z informačních systémů - vypustit v odst. 1 "a pro účely vymáhání dlužných poplatků, a přirážky k poplatkům podle § 10 v odst. 2 tatáž věta".

Tento paragraf nebo tento bod se týká možností veřejnoprávních institucí, jmenovitě České televize, Českého rozhlasu, volně přistupovat do centrální evidence občanů. Přiznám se, tento přístup se mi nelíbí obecně, ale navrhuji vypustit jenom tu jednu část, která slouží k vymáhání pohledávek. Zůstává tam zachován ten odstavec týkající se evidence, tzn. aby tato instituce měla přesný přehled, kolik občanů v České republice je, kde bydlí atd., ale ne už aby tento údaj považovala nebo čerpala v rámci vymáhání pohledávek. Za prvé to považuji za nemorální, aby si takhle ulehčovala práci k získávání svých abonentů a poplatků z vysílání. A za druhé to zavádí trošku nerovný postoj k ostatním subjektům. Tady si dovolím připomenout třeba Ochranný svaz autorský, který také ze zákona je oprávněn něco vybírat, a v ten moment bychom tady měli další požadavek - a my chceme taky, aby nám to ulehčilo práci a měly bič na ty nepoctivé.

Poslední změna, kterou navrhuji, je v části 12. ustanovení zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu, § 7a odst. 1, odst. 2, odst. 3 - vypustit slovo "komise a". Tento odstavec říká, že vláda zřídí speciální etickou komisi, která bude odměňovat nebo oceňovat, vyhledávat tyto lidi. Nemám s tím problém, je to věc vlády. S čím ale mám problém, že této komisi - nazvěme ji etickou komisí, jejíž složení bude schvalovat vláda - je umožněn volný přístup do evidence občanů ke všemu, co asi k činnosti potřebuje. Tato komise díky tomu dle mého názoru získává až příliš výrazný přístup k osobním údajům občanů. Pokud tato komise vznikne a vláda si ji ustanoví, potom samozřejmě tato komise má jako kterákoliv jiná instituce nebo komise možnost tyto údaje požadovat po Ministerstvu vnitra, popřípadě po vládě, která v tomto paragrafu ten přístup má, ten by jí zůstal zachován. Čili jedná se mi zase o to, aby další instituce, popřípadě jenom nějaký orgán přechodný nezískával zákonem přístup k evidenci obyvatel.

Tolik mé připomínky. V podrobné rozpravě se potom přihlásím k zavedení do systému. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dříve než přijde k mikrofonu paní poslankyně Kovářová jako další v pořadí, dovolte mi načíst další dvě omluvy. Paní poslankyně Golasowská se omlouvá od 20 hodin 30 minut do konce dnešního jednacího dne a od 20.45 z osobních důvodů pan poslanec Komárek.

Nyní již prosím paní poslankyni Kovářovou a připraví se pan poslanec Kudela. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, původně jsme chtěla podat pozměňující návrh, nicméně tento zákon obsahuje ustanovení o tom, že zažádáte-li si o nový občanský průkaz nebo si ho jdete vyměnit, tak vám úřednice nabídne, zda chcete občanku s čipem. A co se vy jako klient zeptáte? "Na co to je? K čemu ten čip slouží?" A úřednice odpoví: "Zatím k ničemu". "Kolik to stojí?" "Stojí to 500 korun." A co zvolí občan? Občan si samozřejmě vezme občanský průkaz bez čipu, protože mu ten čip zatím není k ničemu.

Původně jsem tento pozměňovací návrh chtěla podat s tím, že by se správní poplatek 500 korun neplatil a občan by samozřejmě zvolil, i když to zatím k ničemu neslouží, občanský průkaz s čipem s tím, že jednou v budoucnosti ho bude moci využít a nebude muset opakovaně chodit na úřad. Tento pozměňovací návrh jsem avizovala na našem podvýboru pro veřejnou správu a eGovernment s tím, že zaměstnanci Ministerstva vnitra nám sdělili, že počítají s tím, že od 1. 1. 2017 by mohla být zavedena tzv. elektronická identita. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP