(20.00 hodin)

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych okomentoval tento návrh, který jsem podrobně uvedl v prvém čtení.

Návrh v části, která obsahuje novelu zákona o evidenci obyvatel, rozšiřuje a zpřesňuje údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel a registru rodných čísel. Nově má být ohlašovnám stanovena povinnost umožnit fyzickým osobám hlášeným k trvalému pobytu na adrese sídla ohlašovny převzít oznámení o uložení zásilky a výzvu z poučení. Toto ustanovení umožní využít fikci doručení a pomůže zefektivnit doručování podle všech procesních předpisů.

V částech návrhu týkajících se novel zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech se kromě úpravy přístupu k údajům v jednotné evidenci navrhuje sjednotit právní úpravu pro podání žádosti o vydání těchto osobních dokladů. Podat žádost bude možné na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností. V zákoně o cestovních dokladech se navrhuje ukončit vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji. Naopak umožňuje se vydávání plnohodnotného cestovního pasu přednostně ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dní za zvýšený správní poplatek.

Na výše uvedené změny reaguje novela zákona o správních poplatcích, kterou se kromě zvýšení správního poplatku za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě navrhuje zavést nové správní poplatky, a to za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky a zároveň správní poplatek za nepovinnou výměnu občanského průkazu, a to s ohledem na náklady, které obcím v souvislosti s touto agendou vznikají.

Návrh zákona byl projednán výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ústavněprávním výborem a výborem pro bezpečnost. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučil Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona schválit ve znění šesti pozměňovacích návrhů, které byly s Ministerstvem vnitra konzultovány. Jejich účelem je především možnost převzetí občanského průkazu a cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede ve své žádosti, a tím související zavedení nového správního poplatku ve výši 100 korun, a prodloužení platnosti občanského průkazu u občanů starších 70 let na 35 let. S těmito pozměňovacími návrhy, tak jak jsem je teď uvedl, souhlasím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Eviduji zde přihlášku s přednostním právem, ale táži se paní poslankyně Černochové, zda vydrží, až otevřu rozpravu. (Vydrží.) Výborně.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro bezpečnost a ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 498/1 až 4.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Jan Klán a informoval nás o projednávání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrh odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezký večer, vážená paní místopředsedkyně, vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 27. schůzi po odůvodnění Mgr. Janou Vildumetzovou, náměstkyní ministra vnitra, po zpravodajské zprávě poslance Mgr. Jana Klána a po rozpravě přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky sněmovní tisk 498 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Nyní vám jednotlivé pozměňovací návrhy představím. (Hluk v sále.)

I. V části druhé, Změna zákona o občanských průkazech, v čl. III bod 14. zní: "Občanský průkaz převezme občan nebo osoby uvedené v odstavci 2 u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu. Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) a b) lze převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti."

II. V části druhé, Změna zákona o občanských průkazech, v čl. III se za bod 16. vkládá nový bod 17., který zní: "Doba platnosti občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b) je a) 10 let, b) 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let, nebo c) 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let." Dosavadní body č. 17 až 38 se označují jako body č. 18 až 39.

III. V části třetí, Změna zákona o cestovních dokladech, v čl. V bod 21. zní -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím kolegy ve sněmovně, aby pokud si mají co sdělit, tak učinili v předsálí a nerušili svého kolegu při jeho řeči. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: "Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna osobně se dostavit k převzetí cestovního dokladu k orgánu, u kterého podala žádost o jeho vydání. Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů může převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedla v žádosti. Pokud podala žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, může jej převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání - § 12. Zastupitelský úřad může předat cestovní pas osobě uvedené v odstavci 1 rovněž prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu."

IV. V části osmé, Změna zákona o správních poplatcích: "Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu 200 korun. Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti, 100 korun."

Dále je tady (V.) v části osmé, Změna zákona o správních poplatcích, že prodloužení platnosti cestovního průkazu 50 korun za každou změnu a převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti, 100 korun.

Ještě je tady pouze změna, že tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016 s výjimkou ustanovení čl. IV bodu 2, čl. VI bodů 2 a (až) 4, čl. X bodu 2 a čl. XII bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 10. prosince 2015.

Tolik má zpravodajská zpráva.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro bezpečnost pan Václav Klučka a seznámil nás s průběhem projednávání ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Dovolte mi vás seznámit s usnesením číslo 82 z 19. schůze (řekl deváté) uskutečněné dne 2. září 2015.

Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení prvního náměstka ministra vnitra doktora inženýra Jiřího Nováčka, po zpravodajské zprávě přednesené zpravodajem výboru inženýrem Václavem Klučkou a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk č. 498, vyjádřila souhlas;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru, jeho předseda pan Jeroným Tejc. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych zastoupil paní zpravodajku Wernerovou se stručnou zprávou, a to takovou, že jsme na 37. schůzi 2. září tohoto roku doporučili schválit návrh zákona v tom znění, jak byl předložen, tedy bez pozměňovacích návrhů. K tomu obsahu si dovolím, abych nezneužíval roli zpravodaje, přihlásit se do obecné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které s přednostním právem mám přihlášenou paní poslankyni Černochovou, poté se připraví pan poslanec Luzar. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP