(18.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já jsem na začátku od pana zpravodaje zaznamenal návrh na sloučení těchto dvou bodů, je to procedurální návrh. Stejně tak jsem zaznamenal od pana předsedy Kalouska, že chce vetovat oba dva tisky. Vzhledem k tomu, že k tomu, aby se dala vést sloučená debata, já nejdříve musím dát odhlasovat, zda povedeme sloučenou debatu. Musím ten bod otevřít. V případě, že nebude dáno veto na tento tisk, není možné vést sloučenou debatu. V případě, že bude dáno veto, je možné rozpravu sloučit. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že máme všichni tuhle knížečku v lavicích. (Ukazuje jednací řád.) Když už nevíme z hlavy, nemusíme. To, co předvádíte, pane předsedající, to není možné! Nemůžeme uprostřed rozpravy to slučovat s jiným bodem. Musel byste tento bod přerušit... Nevím, proč to vlastně děláte, jaký to má smysl. Ale neohýbejte jednací řád, nemá to žádný smysl! Skončí rozprava k tomuhle, dostaneme se k bodu 40. Teď už je pozdě. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Byl to procedurální návrh v řeči pana zpravodaje... (Poslanec Stanjura nesouhlasně gestikuluje.) Je to procedurální návrh, který padl na začátku rozpravy. Já jsem dal hlasovat ohledně, resp. dal jsem slovo s přednostním právem ohledně toho, že zaznělo veto, pak jsem dal slovo panu ministrovi, ano, za to se omlouvám. Jedná se o procedurální návrh, o kterém jsem měl dát hlasovat. Od pana zpravodaje jsem obdržel na začátku žádost o sloučení rozpravy u bodu (tisku) 536 a 537. Je to procedurální... (O slovo se hlásí posl. Stanjura.) Prosím, máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nerad to dělám, ale vznáším námitku proti tomu, jak to řídíte. To prostě není možné! Buď jste o tom měl hlasovat bez rozpravy, což nešlo, protože ten návrh nebyl hlasovatelný, a to je všechno. On se nestal hlasovatelným po deseti minutách, že vystoupil jeden poslanec a jeden ministr. Já myslím, že to je úplně jedno, tak to neohýbejte! Říkám to propříště, ne pro dnešek, protože tak důležité to není. Ale tak to fakt nejde!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Postup je skutečně, máte pravdu, že bych měl dát hlasovat o přerušení tohoto bodu, poté otevřít další a poté bychom sloučili rozpravu. Hlásí se pan zpravodaj. Jestli jsem pochopil, je to procedurální návrh.

 

Poslanec Roman Kubíček: Vážený pane předsedající, já stahuji svůj návrh na sloučení rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. V tom případě budeme pokračovat v řádné rozpravě a je přihlášen pan předseda Stanjura, po něm eviduji faktickou poznámku pana předsedy Kalouska.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vzal jsem si tablet s přístupem na webové stránky Poslanecké sněmovny. Nechci kritizovat termín, chci kritizovat odvahu vlády, že nám předloží ke schválení v jednom čtení materiál, který má skoro 600 stran, který má 255 paragrafů, který zavádí desítky nových pojmů do právního řádu. A já nevím, jestli jste všichni měli čas prostudovat ten zákon, tak já jsem si vybral jenom dva paragrafy, které vám s dovolením přečtu.

Paragraf 9 odst. 4: Ozdravný plán instituce obsahuje alespoň:

a) shrnutí hlavních částí plánu a celkového potenciálu pro ozdravení,

b) shrnutí podstatných změn v instituci od posledního ozdravného plánu předloženého České národní bance,

c) plán komunikace a sdělování informací popisující, jak hodlá instituce reagovat na případné negativní reakce trhu,

d) soubor opatření v oblasti kapitálu a likvidity nutných k udržování nebo k obnovení finanční situace instituce a její schopnosti pokračovat v činnosti,

e) odhad časového rámce pro provedení podstatných aspektů plánu,

f) podrobný popis podstatných překážek účinného a včasného provedení plánu, včetně zohlednění dopadu na ostatní členy skupiny, klienty, zákazníky a protistrany,

g) určení zásadních činností instituce,

h) podrobný popis postupů pro určení hodnoty a možnosti případného převodu nebo prodeje hlavních obchodních činností, operací a aktiv instituce na jiné osoby,

i) podrobný popis začlenění ozdravného plánování do správy a řízení instituce, politik a postupů, jimiž se řídí schválení ozdravného plánu a vymezení osob, které jsou v rámci instituce odpovědné za přípravu a provádění plánu,

j) mechanismy a opatření k udržení nebo obnově kapitálu instituce,

k) mechanismy a opatření k zajištění potřebného přístupu instituce k pohotovostním zdrojům financování, včetně možných zdrojů likvidity; součástí je posouzení dostupného zajištění a možnosti převádět likviditu mezi jednotlivými členy skupiny a druhy obchodních činností, aby bylo zajištěno, že instituce bude nadále schopna vykonávat své operace a plnit dluhy v okamžiku jejich splatnosti,

l) mechanismy a opatření k omezení rizik a páky,

m) mechanismy a opatření k restrukturalizaci dluhů,

n) mechanismy a opatření k restrukturalizaci linií podnikání,

o) mechanismy a opatření nezbytné k zachování nepřetržitého přístupu k infrastruktuře finančních trhů,

p) mechanismy a opatření nezbytné k zajištění soustavného fungování operačních postupů instituce, včetně infrastruktury a informačních technologií,

q) přípravná opatření k usnadnění prodeje aktiv nebo převodu obchodních činností v časovém rámci potřebném pro obnovu finanční stability,

r) další opatření v oblasti řízení nebo strategií k obnově finančního zdraví a předpokládaný finanční dopad těchto opatření nebo strategií,

s) přípravná opatření, která instituce přijala nebo hodlá přijmout s cílem usnadnit provádění ozdravného plánu, včetně opatření nezbytných pro včasnou rekapitalizaci instituce,

t) systém ukazatelů podle odstavce 5 a

u) popis opatření, která je instituce připravena přijmout, zjistí-li ve své činnosti nedostatek nebo hrozící nedostatek podle § 37.

To nebyl celý jeden paragraf z těch 255, to byl jeden odstavec toho paragrafu! A to jsem nečetl definice nových pojmů, které jsou v paragrafu 1, 2, 3, 4.

A ještě pro ukázku vám odcituji přílohu č. 1 k tomu zákonu, je to na straně 128 sněmovního tisku. Jaké informace pro účely plánování řešení krize - co může Česká národní banka vyžadovat. A fakt to stojí za to! A chtěli jste to schválit bez rozpravy v prvém čtení:

Za účelem vypracování a aktualizace plánu řešení krize může Česká národní banka vyžadovat od instituce zejména... Takže to, co teď budu číst, není všechno, ale zejména. To jsou povinné části a ČNB může vyžadovat i další podklady: Podrobný popis organizační struktury instituce včetně seznamu všech právních subjektů, označení osoby s přímou účastí na instituci její procentuální podíl práv spojených s hlasovacím právem a bez hlasovacího práva každého právního subjektu. Informaci o sídle, licenci nebo povolení a řídicích osobách každého právního subjektu. Popis zásadních operací a hlavních druhů obchodní činnosti instituce, včetně významné držby majetku a závazků v souvislosti s těmito operacemi a druhy obchodních činností ve vztahu k jednotlivým právním subjektům. Popis skladby závazků instituce a jednotlivých právních subjektů rozdělených podle druhu a objemu krátkodobých a dlouhodobých dluhů a dále na dluhy zajištěné, nezajištěné a na dluhy také podřízené. Informace o odepisovatelných závazcích. Ne odepsaných, ale odepisovatelných. Označení postupů nezbytných ke stanovení toho, komu instituce poskytla zajištění, osoby, která zajištění drží, a jurisdikce, v níž se zajištění nachází. Popis podrozvahových expozic instituce a jejích právních subjektů, včetně zmapování vazeb na její zásadní operace a hlavní druhy obchodních činností. Informace o podstatných zajištěních instituce včetně jejich zmapování ve vazbě na jednotlivé právní subjekty. Označení hlavních protistran instituce a analýza dopadu úpadku hlavních protistran na finanční zdraví a situaci instituce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP