(18.40 hodin)
(pokračuje Babiš)

Důvodem předložení těchto návrhů zákonů je povinnost České republiky transponovat evropskou směrnici o ozdravných postupech a řešení krizí na finančním trhu a směrnici o systémech pojištění vkladů. S ohledem na to, že transpoziční -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane ministře, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, jestli máte něco důležitého k řešení, jděte do předsálí, ať je slyšet, co řečník přednáší. Děkuji vám. Prosím, pane ministře, pokračujte.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: S ohledem na to, že transpoziční lhůty již uplynuly a v případě první ze zmíněných směrnic již bylo zahájení řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie, považuji za zásadní, aby došlo ke schválení předložených návrhů zákonů již v prvním čtení. V opačném případě se zvyšuje riziko značného finančního postihu.

Potřeba rychlého přijetí předložených návrhů zákonů má však i praktické důvody. Česká národní banka v současné době nemá zákonné zmocnění, které by jí umožnilo zahájit výkon nově svěřených pravomocí. To se mimo jiné týká výběru pravidelných příspěvků do Fondu pro řešení krize. Jejich výše by se již v roce 2015 měla pohybovat okolo 2 až 2,5 mld. korun. Stejně tak Česká národní banka nemůže vůči zahraničním partnerům oficiálně vystupovat jako orgán příslušný k řešení krize, což s sebou nese reputační riziko a riziko právní nejistoty. Cílem evropské směrnice o ozdravných postupech a řešení krizí na finančním trhu je nastavit pravidla pro předcházení a řešení případných krizí úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry. Základním principem je, aby náklady případné krize těchto institucí byly neseny v prvé řadě akcionáři a věřiteli prostřednictvím odpisů a konverze jejich majetku. Evropskou směrnicí o systémech pojištění vkladů dochází ke sjednocení výběrů příspěvků do národních fondů pojištění vkladů, zkracuje se lhůta pro výplaty náhrad pojištění vkladů v případě České republiky ze stávajících 20 na sedm pracovních dnů. Upravuje se rozsah pojištění vkladů a posiluje informovanost vkladatelů.

Předložené návrhy zákonů byly konzultovány s Evropskou centrální bankou, zejména otázka svěření nových kompetencí České národní bance. Protože Evropská centrální banka své stanovisko vydala až po uplynutí lhůty, kterou měla k jeho zpracování stanovenu, není zmíněno v předložených návrzích zákonů a o jeho existenci jste byli informováni separátně. Za zásadní považuji sdělení, že Evropská centrální banka nespatřuje problém ve svěření pravomoci orgánů pro řešení krize do rukou České národní banky.

S ohledem na uvedené argumenty a v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, navrhuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s předloženými návrhy zákonů již v prvním čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Roman Kubíček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych si dovolil jeden procedurální návrh a to je navržení sloučení rozpravy k tiskům 536 a 537, které spolu bezprostředně souvisí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že oba body jsou navrženy, aby byly projednávány podle § 90, tak v tom případě nejprve bych musel dát hlasovat o tom, zda vůbec tento první bod je možné projednat podle § 90, zda nebude vzneseno veto. A potom bychom se domluvili na dalším postupu.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji moc. Takže cílem transpozice evropské směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, je nastavit komplexní rámec, který by měl zajišťovat předcházení či řešení krizí úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry a s tím související ochrany stability finančních trhů a veřejných financí. Úpravy obsažené v této směrnici harmonizují úroveň ochrany vkladatelů a zajišťují stejnou míru stability systému pojištění vkladů ve všech členských zemích Evropské unie. Návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s implementací směrnice systémů pojištění vkladů, se implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 14. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů a mění se zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, kterým se implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, jímž se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků.

Nezajištění harmonizace s právem Evropské unie v prostředí národní legislativy je kvalifikováno jako porušení závazku členského státu vůči EU a Česká republika je vystavena riziku postihu ze strany Komise v podobě zahájení řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie a Soudního dvora Evropské unie. Komise klade na transpozici předpisů, které jsou součástí tzv. bankovní unie, obzvlášť silný důraz a průběh transpozičních prací a následného legislativního procesu bedlivě sleduje. Proto doporučuji § 90.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Chci se pouze pro pořádek zeptat. Mám zde paní poslankyni Langšádlovou s faktickou poznámkou - to tak není, dobře. Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana předsedy Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Souhlasím s panem ministrem, že to je povinná transpozice. Souhlasím i s jeho konstatováním, že již uplynuly transpoziční lhůty. Co je mimořádně úsměvné, je jeho výrok, že vzhledem k tomu, že již uplynuly transpoziční lhůty, pokládám za nezbytné, abyste mi to schválili v prvním čtení! To si, prostřednictvím pana předsedajícího, snad děláte legraci, pane ministře. My máme říct, že vzhledem k tomu, že uplynuly transpoziční lhůty, je naprosto skandální, že vy ve své liknavosti a nepořádnosti to předkládáte až teď Poslanecké sněmovně. To je vaše vina, vaše odpovědnost! A představa, že teď se budete snažit někomu říkat, že snad Poslanecká sněmovna způsobí zpoždění, jenom proto, že vy jste rok spal, je prostě skandální urážka Poslanecké sněmovny.

Pan ministr je renesanční člověk. On se zabývá spoustou věcí. Tu vylupuje Českou poštu, tu drancuje Lesy České republiky, tam zase zvyšuje povinný odběr biopaliv, tak mu prostě nezbývá čas na jeho vlastní práci. A pak si vzpomene, že už mu uplynuly transpoziční lhůty. Přestože mu ty transpoziční lhůty uplynuly, tak my trváme na řádném projednání v řádném legislativním procesu a jménem dvou poslaneckých klubů ODS a TOP 09 vetuji v obou tiscích jednání podle § 90 jednacího řádu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, vaše veto si zapisuji. Hlásí se s přednostním právem pan ministr, po něm pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Já jsem rozhodně nespal, dokonce spím jenom tři čtyři hodiny max denně. Takže bych jenom zopakoval fakta. Evropská komise vydala směrnici v červenci 2014. A nařízení trvalo, museli jsme na něj čekat, vydala nařízení koncem ledna 2015. My jsme ještě před tím nařízením vlastně začali připravovat ten zákon. Dokonce 26. listopadu 2014. A na Legislativní radu vlády jsme to dali 3. března 2015. Takže tam byly dlouhé lhůty. A že nám to LRV vrátila v červnu a že tam bylo plno připomínek atd., tak skutečně jsem nespal.

Takže chci jenom poprosit, že riskujeme sankci asi 1,8 mil. eur. To je celkem dost peněz. Takže bych byl rád, kdybyste to nějak zohlednili, protože samozřejmě legislativní proces u nás je vždy obtížný. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP