(16.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

Druhá věc. Já už jsem vás tady jménem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, opakovaně, dlouhodobě, několik měsíců vyzýval ke kontrole hranic České republiky. Nic jste neudělali! Až teprve když to udělá Německo, tak se vláda probudí, a když Němci udělají první krok, tak naše vláda teprve reaguje. No to je šílené! My snad nejsme vůbec suverénní země, pakliže je tady tato vláda. A pošle se tam 200 policistů, upozorňuji, na tři směny musí pracovat, tzn. na celou hranici máme pár desítek vojáků. To je přece úplně k smíchu, co ta vláda předvádí.

Navíc připomínám, že jste tady dnes zamítli náš návrh, našeho hnutí SPD, na referendum občanů o setrvání v Evropské unii, resp. o vystoupení, aby občané sami mohli rozhodnout o své budoucnosti. To vůbec není demokracie, co tady předvádíte.

A hlavně si vyvraťme tu vaši vládní nekonečnou lež, že se jedná o uprchlíky před válkou. Nebo je snad v Řecku válka? Je v Turecku válka? Nikoliv. V okamžiku, že utíkají z Turecka a přes Řecko, jsou to čistí ekonomičtí imigranti a k těm necítím vůbec nic. Máme dva miliony našich občanů na hranici chudoby, milion českých postižených, naši senioři mají běžné důchody osm až deset tisíc a ti musí být pro nás na prvním místě. Jsou to normální ekonomičtí imigranti, jejichž cílem je vyždímat z bohatých evropských zemí maximum peněz. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za dodržení času. S další faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, po něm vicepremiér Bělobrádek, po něm pan předseda Hamáček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Dobrý den, kolegyně a kolegové, dámy a pánové, já se pokusím být stručný, protože jsem byl také řádně přihlášen do obecné rozpravy, ale bohužel vidím, že debata plyne.

Chtěl bych říci následující těm, kteří tady apelují na minulost. Česká republika měla velmi dobrou imigrační politiku, patří, pane premiére, nebo patřila k deseti nejbezpečnějším zemím na světě, nebyli jsme a nejsme xenofobové. Do České republiky přicházeli v minulosti lidé různého náboženství a byli jsme schopni ty lidi integrovat do společnosti tak, aby to nevzbuzovalo žádné vášně. To, co se ale teď odehrává na úrovni Evropy, vzbuzuje obavu, nebudu používat slovo strach, vzbuzuje obavu z toho, jak Evropská unie reaguje.

A já bych vás chtěl, pane premiére, zeptat, zda je pravdou, že česká vláda přijala v červenci letošního roku nebo v minulých týdnech či měsících Úmluvu o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni, neboť jsem takovouto informaci dostal, kde se česká vláda zavázala k tomu, že cizincům, kteří nejsou občany České republiky, bude povoleno nebo dáno právo volit a být volen do místních orgánů. Zda to je pravda, či nikoliv. To z kontextu toho, co se v Evropě děje, jestliže se česká vláda zavázala k tomu, že k nám mohou přijít cizinci a mohou kandidovat či být voleni a budou mít právo volit v komunálních volbách, zda to je myšleno vážně, nebo jestli je to jenom nějaký mediální šum.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní s faktickou poznámkou pan vicepremiér Pavel Bělobrádek, po něm pan předseda Hamáček. Prosím, pane poslanče.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, tak si řekněme, kdo s Islámským státem nejvíc bojuje. Kdo to je? No muslimové! Muslimové, to jsou ti, kteří nejvíc bojují s Islámským státem. Tak to je první bod.

Druhý bod. Já jsem nemluvil o vracení. Já jsem říkal, že ti, kteří sem přijdou, tak musí prostě být tvrdě vyžadováno, aby dodržovali naše zákony, naše pravidla. Nic jiného jsem neříkal.

Co se týká vracení, tak už někteří, kteří nedostanou právo na azyl, jsou vraceni. Jsou vraceni do Rakouska. To není žádná novinka, to jsou právní předpisy, které platí. Samozřejmě problém je v tom, že kdyby byl správně dodržován Schengen, a to já myslím, že je správné, že o tom tady hovoříme, tak by se sem vůbec dostat neměli. To s tím souhlasím, to nemůže být žádného sporu. Myslím si, že i mezinárodní právo nepočítá s tak masovým exodem. To znamená, pokud počty lidí byly o jeden, o dva řády nižší, tak to bylo něco jiného. Samozřejmě, teď jsme v úplně jiné situaci. Ta situace není jednoduchá. Všichni chceme bezpečí pro občany České republiky, nicméně myslím, že by bylo dobré, a už jsou tu kontakty, aby se jak v rámci OSN, tak Evropského parlamentu v podstatě přehodnotily i ty předpisy tak, abychom je mohli dodržovat, aby byly realistické k tomu, co se děje. Je jasné, že nejsme hotel pro celý svět, to je, myslím, evidentní. Na druhou stranu nemůžeme říct přece, že lidé, kteří skutečně utíkají před tím, že chtějí svobodu, kteří utíkají za svobodou, a je jedno, jestli jsou jiného kulturního původu, tak důležité je, jestli sem jdou za liberální demokracií, jestli sem jedou za svobodou, jestli sem jdou za našimi právními předpisy. A pokud ne... Možná, určitě většina sem jde z ekonomických důvodů, o tom není sporu. Ale prosím, nepaušalizujme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu vicepremiérovi, nyní s faktickou poznámkou pan předseda Jan Hamáček. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, bod má název Informace vlády České republiky o problémech migrace. Informace vlády tady zazněla, mluvil zde pan předseda vlády i pan ministr vnitra. Já jsem přesvědčen, že v dosavadní debatě všechny politické strany mohly vystoupit a sdělit jak nám, tak veřejnosti svůj názor na tuto problematiku, popř. své komentáře k vystoupení buď pana premiéra, nebo pana ministra.

Jsem přesvědčen, že dalším milníkem v této problematice bude buď mimořádný summit premiérů Evropské unie, nebo další jednání Rady ministrů vnitra. Je asi jasné, s jakou pozicí Česká republika na tyto dvě akce pojede a jaké názory tam bude zastávat. Proto i v kontextu debaty, kterou jsme vedli na grémiu, když jsme se rozhodovali, zda zařadit tento bod, nebo ne, a již tam jsme měli ambici nedoprojednat tento bod celý dnes, navrhuji procedurálně, abychom tento bod přerušili, a to buď do proběhnutí summitu předsedů vlád Evropské unie, nebo do dalšího jednání Rady ministrů vnitra Evropské unie, podle toho, co nastane dříve. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Hamáčkovi. To je procedurální návrh, o kterém budeme muset rozhodnout hlasováním. Mám žádost o odhlášení všech, odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Je tu návrh na přerušení tohoto bodu od pana předsedy Hamáčka do doby, než proběhne summit premiérů států Evropské unie nebo ministrů vnitra členských států Evropské unie, dle toho, co nastane dříve.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 12. Přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro 105, proti 30, návrh byl přijat, a já tedy přerušuji bod číslo 1 dnešního jednání - Informace vlády České republiky o problémech migrace. Děkuji panu premiérovi, panu ministrovi vnitra i paní zpravodajce.

 

Než přistoupíme k projednávání návrhu zákonů vrácených Senátem, navrhuji, aby na žádost předsedy Senátu umožnila Sněmovna vystoupení panu senátorovi Pavlu Eybertovi v Poslanecké sněmovně. Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány poštou, do vaší pošty.

 

Dám tedy hlasovat o možnosti přítomnosti pana senátora Pavla Eyberta.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přítomnost pana senátora, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 13. Přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro 137, proti 1, návrh byl přijat a já mezi námi vítám pana senátora Pavla Eyberta. Prosím, aby zasedl u stolku zpravodajů.

 

Budeme se tedy zabývat bodem

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 219/7/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 219/8.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní poslankyně Kristýna Zelienková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

(U řečniště stojí poslanec Jandák a mluví s premiérem. Poslankyně Zelienková vyčkává, až dohovoří a pustí ji k řečnickému pultu.)

Děkuji panu poslanci Jandákovi. Prosím, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP