Pátek 2. října 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

173.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 498/ - třetí čtení

Pan ministr Chovanec je připraven včetně zpravodaje garančního výboru za výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Klán. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 498/5, byly doručeny 16. září 2015, a je tedy možné o zákonu jednat ve třetím čtení. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 498/6.

Pan navrhovatel se hlásí do rozpravy. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, s touto právní normou jsem vás seznamoval podrobně ve druhém čtení. Dovolte mi tedy jen připomenout, že cílem této novely je především provedení některých technických změn a sjednocení terminologie s novým občanským zákoníkem. Dále pak sjednocení právní úpravy pro podání žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů. Pokud jde o (nesrozumitelné) pozměňovacích návrhů, ztotožňuji se s tím, jaká stanoviska k těmto návrhům přijal příslušný garanční výbor. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Milanu Chovancovi a budeme pokračovat v rozpravě, do které je přihlášen pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se velice v krátkosti vyjádřil ke svým pozměňovacím návrhům, jelikož jsem z důvodu zahraniční cesty nemohl být na jeho projednávání na výboře a rád bych se s reakcí vyjádřil ke stanovisku předkladatele, tedy zástupce předkladatele, k mým návrhům. Tyto návrhy jsou samozřejmě v systému pod bodem B a předpokládám, že pan zpravodaj k nim potom zaujme stanovisko. Já bych si dovolil z odpovědí ministerstva vytipovat dva nebo tři body, které považuji za stěžejní a kde bych rád, aby Sněmovna zaujala jiné stanovisko, než doporučuje výbor, potažmo předkladatel.

Chci upozornit na to, že jsem navrhoval, aby se do občanského průkazu povinně evidovaly údaje o trvalém bydlišti a údaje o manželském stavu. Bohužel ministerstvo toto odmítlo z důvodů, že se jedná o finančně náročnou agendu. To znamená, jakékoli změny by znamenaly vydávání občanských průkazů a tyto úspory jsou docela značné tím, že se tyto údaje do občanských průkazů neuvádějí. Upozorňuje taky, že od 1. ledna 2017 má být zaveden nový právní předpis, který by tuto okolnost mohl již řešit. Chci tady upozornit, že je to jeden z největších problémů, se kterými se potýkají obce obecně. A očekávat posunutí až do roku 2017, a tady upozorňuji, kdoví jestli, považuji za špatné a myslím si, že údaj o trvalém pobytu a mnohokrát v mnoha jiných zákonech, které se týkaly identifikace občanů, jsme se s tím problémem setkali, by měl na občanských průkazech být povinně a neměl by být jako doplňkový údaj, pokud občan chce, tak si to tam napíše, pokud nechce, tak mu zůstává vůle. Stanovisko ministerstva je záporné.

Co se týká údajů v bodě B2, které jsem navrhoval, to je využití elektronického čipu. Tady chci pouze krátce připomenout, stanovisko je neutrální, ale byl bych rád, kdybyste toto podpořili, protože to je přesně ta možnost, když jsem včera hovořil o možnosti elektronické identifikace přístupu k výherním hracím automatům a podobně. Místo nějaké karty hráče využít občanský průkaz. Toto je přesně tato možnost. Jediné slovíčko doplněné do tohoto zákona, a to slovíčko aplikace v rámci elektronického čipu by toto umožnilo, umožnilo by odborníkům ministerstva pracovat už na využití tohoto konkrétního média jako identifikačního prvku k jinému zákonu a nemusel by se vymýšlet nový karetní systém. Myslím, že by to bylo rozšíření stávající funkčnosti a velice dobré.

Věc, která z pohledu mého by stála za zvážení, je, že v tomto zákoně se navrhuje, a přiznám se, chápu předkladatele, ulehčení práce úředníků Ministerstva vnitra zabývajících se agendou obyvatel. Jedná se o bod k hlasování, který bude B7. Jedná se o to, že Bezpečnostní informační služba vydávala krycí doklady, eviduje u svého velitele pouze vznik krycího dokladu a zánik krycího dokladu. Ale z principu funkce a kontroly by také měla evidovat jakékoli zásahy do evidence obyvatel, to znamená jenom úpravy textů ve stávajících dokladech, popřípadě jiných. V odpovědi Ministerstva vnitra je, že se ptali informační služby a ona odpověděla: Nám to tak vyhovuje.

Já si myslím, že to je chybný přístup už v rámci kontroly, kdy minimálně tato evidence by měla vést již potom následně kontrolní orgán, ať této Sněmovny, popř. nějaký vyšetřovací výbor se bude tímto zabývat, nenarazil na to, že ta evidence se týká pouze té dokonané činnosti, tzn. vzniku dokladů a zrušení dokladů, ale už manipulací, které v dokladech mohou vzniknout a v evidenci databází občanů, již podchyceny a evidovány nejsou. Dokážu si představit v praxi změny v oblasti vzdělání, změny v oblasti vztahů, trvalého bydliště a podobných záležitostí, které by tajná služba mohla provádět, a nikde by tato evidence nebyla. Čili případný človíček, který by to mohl realizovat, by mohl být v pokušení zneužít tady tuto možnost, že není nikde evidována tato změna. Čili doporučuji ctěné Poslanecké sněmovně, aby se vyjádřila kladně k mému pozměňovacímu návrhu, že u ředitele Bezpečnostní informační služby se eviduje nejenom vznik a zánik dokladů, ale i jakékoli změny v těchto dokladech.

Posledním, kde bych chtěl upozornit na rozpor, řekněme ulehčení si práce ministerstva, je, že přidává možnost nahlížet do evidence občanů etické komisi, která má za úkol se vypořádat s údaji, které jí ukládá jiný zákon. Když jsem si tento zákon nastudoval, tak jsem zjistil, že v tomto zákoně je pověřeným orgánem, a ze smyslu zákona pověřeným orgánem, ministerstvo, které pro tuto etickou komisi připravuje podklady, eviduje, a tato komise má funkci pouze a jedině odvolací. To znamená, že jsou tam ctihodní členové komise, v tom zákoně se hovoří, že jsou jmenováni prezidentem, Poslaneckou sněmovnou, prostě je to průřez ctihodných občanů, kteří mají vysoký etický morální kredit a měli by rozhodovat o odvolání, pokud někdo není spokojen s rozhodnutím orgánu. Ale všechny podklady má připravovat ministerstvo. V tomto zákoně je navrženo, že tato etická komise dostane sama možnost přístupu a jinými slovy, tito lidé si budou sami zjišťovat potřebné údaje ke svému rozhodnutí. Toto považuji za trochu scestné v rámci ulehčení si práce ministerstva, kdy tito lidé, a dokážu si v praxi představit, se sejdou na půl hodinky, na hodinku, aby rozhodli, a teď dostanou přístup k počítači a ctihodní páni profesoři budou vyťukávat a hledat v evidenci údaje. Toto vše by měli dělat úředníci ministerstva, a proto považuji tento bod, který je uveden v článku § 7, za bezpředmětný.

Chci zároveň poukázat na jednu věc, která se týká bodu B8, který budeme hlasovat, a to je to, že se dává nově možnost České televizi a Českému rozhlasu z evidence obyvatel nejenom zjišťovat údaje faktické, kolik je poplatníků apod., ale dává se jim možnost také vymáhat exekučně údaje z této databáze. Tady bych chtěl pouze kolegy upozornit, že je tady záporné stanovisko ministerstva, ale já si myslím, že dost zkušeností máme, jak vypadá taková exekuční agenda různých institucí. A pokud chceme udělat z České televize a z Českého rozhlasu další exekuční úřad Přerov, tak směle do toho, dejme jim tu pravomoc, ale bojím se, že se za nějaké krátké období tady budeme snažit nějakou novelizací řešit to, že dojde k zneužití tady této možnosti na základě evidence obyvatel rozesílat hromadné exekuční příkazy a rozesílat exekuční nároky a výměry. Tady bych velice rád upozornil na to, že toto není účelem zřízení České televize a Českého rozhlasu, a mělo by zůstat, tak jako doposud, na patřičných odbornících, kteří toto pro tyto organizace zajišťují. Čili byl bych pro, abyste, a pléduji za to, abyste tuto věc zvážili ve svém hlasování. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka k rozpravě ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu, který je pod bodem C, který se týká jednoduché změny, která by měla za účel v případě, kdy se přehlásí občan na adresu ohlašovny, aby tato změna byla oznámena živnostenskému a obchodnímu rejstříku.

Já jsem od pana ministra dostal, resp. z Ministerstva vnitra, stanovisko k tomuto návrhu, kde s tímto pozměňovacím návrhem lze v obecné rovině věcně souhlasit, jak píše ministerstvo, není však možné souhlasit se způsobem, jak je změna navržena, jelikož se jedná o nepřímou novelu zákona o živnostenském podnikání a zákona o veřejných rejstřících. Evidence obyvatel nevede údaj o tom, která fyzická osoba podniká, např. podle živnostenského zákona. Je nepřijatelné, aby ohlašovny sdělovaly obchodnímu a živnostenskému rejstříku údaj o adrese místa trvalého pobytu všech občanů na adrese sídla ohlašovny, pokud nemají informaci o tom, zda je tento občan jako podnikající osoba v těchto rejstřících uveden.

K tomuto, co je tedy nepřijatelné, chci uvést, že přece nic nebrání tomu, aby matrikářka, resp. pracovnice obecního úřadu, která dělá změnu, prověřila, zda občan, který se hlásí na ohlašovnu, ve veřejně přístupném rejstříku obchodním a rejstříku živnostenském je evidován, či není. V případě, že by to zjistila, že evidován je, tak tuto změnu příslušnému rejstříku nahlásí. Nevím, co je na tom nepřijatelného, a myslím si, že obce jsou tady od toho, aby vykonávaly činnost, která je potřebná a která z pohledu podnikání je velmi důležitá. Upozorňuji na množství podvodů, které jsou páchány lidmi, kteří jsou zaevidováni z různých důvodů, nejedná se o všechny, ale jedná se o většinu problémových lidí, kteří zde mají trvalé bydliště, v obchodních vztazích, kdy často odeberou zboží nebo služby a nezaplatí. Ministerstvo upozorňuje i na to, že se připravuje novela zákona o evidenci obyvatelstva, kde je navrhována možnost stanovení odlišných podmínek pro podnikání osob evidovaných v informačním systému evidence obyvatel s fiktivní adresou, ovšem to je záležitost, která je dlouhodobá, nebude tady v blízké budoucnosti.

Další věc. Je tady upozorněno i na skutečnost, že jsou určité obecní úřady, tedy ohlašovny, kde jsou zřízeny byty, tzn. že by tímto způsobem bylo upozorněno i na lidi, kteří bydlí v těchto bytech. A myslím si, že to není nic neřešitelného, že i ta záležitost, kdy občan reálně bydlí na adrese obecního úřadu, kde je samozřejmě i sídlo ohlašovny, ale toto je možné, podle mne, v evidenci odlišit. Čili z těchto důvodů doporučuji můj pozměňovací návrh podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ještě než uzavřu rozpravu, budu konstatovat omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se z dnešního jednání ze zdravotních důvodů pan poslanec Jaroslav Zavadil.

Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova. Pan zpravodaj nemá zájem, pan ministr o závěrečné slovo nemá zájem. V tom případě budeme pokračovat podle jednacího řádu. Ještě se zeptám pana poslance Klučky a paní poslankyně Wernerové, zpravodajů výboru pro bezpečnost a ústavněprávního výboru, jestli se chtějí vyjádřit. Nechtějí. Takže v tom případě, pane zpravodaji garančního výboru, přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Žádám vás, abyste nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, sdělil své stanovisko, resp. stanovisko výboru, a pan ministr také bude říkat své stanovisko. Pane zpravodaji, máte slovo .

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem hlasovací procedury ke sněmovnímu tisku 498.

Jelikož nebyly předneseny žádné legislativně technické úpravy ve 3. čtení, tak doporučuje výbor následující proceduru: Za prvé hlasovat o souboru pozměňovacích návrhů uvedených pod písmenem A, tedy A1 až A6 en bloc společně jedním hlasováním. Jedná se o usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dále hlasovat společně o B1 a B6 dohromady. Zde je vzájemná věcná souvislost. Hlasovat samostatně o B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, samostatně o C a hlasovat společně o D1 a D2. Poté hlasovat o zákonu jako o celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo připomínku k proceduře? Není tomu tak. Já vás odhlásím, abychom zjistili přesnou přítomnost. Požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami a proceduru schválíme ve chvíli, kdy se ustálí počet přítomných poslanců v sále.

 

S návrhem procedury vyslovíme souhlas v hlasování číslo 212, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 140 pro 139, proti nikdo. Procedura byla schválena. Můžeme začít, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Klán: Jako první budeme hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem A, což je usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Stanovisko garančního výboru - souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 213. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 213 z přítomných 142 pro 141 poslanců, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Klán: Dále budeme hlasovat společně o B1 a B6. Stanovisko garančního výboru - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 214 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 214 z přítomných 144 pro 9, proti 126. Návrh nebyl přijat. Pokračujeme.

 

Poslanec Jan Klán: B2 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 215 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 215 z přítomných 146 pro 4, proti 128. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Klán: B3 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 216 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 216 z přítomných 147 pro 3, proti 132. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Klán: B4 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 217 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 217 z přítomných 147 pro 5, proti 137. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Klán: B5 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 218 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 218 z přítomných 148 pro 3, proti 136. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Klán: B7 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 219 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 219 z přítomných 149 pro 10, proti 128. Návrh nebyl přijat. Můžeme další.

 

Poslanec Jan Klán: B8 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 220 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 220 z přítomných 149 pro 6, proti 127. Návrh také nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Klán: B9 - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 221 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 221 z přítomných 149 pro 4, proti 126. Návrh nebyl přijat. Můžeme hlasovat o dalším návrhu, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Klán: Nyní se jedná o písmeno C - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 222 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 222 z přítomných 149 pro 9, proti 120. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Klán: Nyní budeme společně hlasovat o D1 a D2. Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 223 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 223 z přítomných 150 pro 129, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Schválili jsme legislativně technické úpravy, takže máme odhlasovány všechny pozměňovací návrhy, pane zpravodaji?

 

Poslanec Jan Klán: Ano, máme všechny odhlasovány.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Z navrhovatelů pozměňovacích návrhů se nikdo nehlásí, že bychom ho vynechali, můžeme tedy hlasovat o návrhu jako o celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 498, ve znění pozměňovacích návrhů schválených Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 224 a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 224 z přítomných 150 pro 143, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 173.

 

Pan ministr je ukázněný, zůstal u stolku zpravodajů a já požádám, aby ke stolku zpravodajů také přišel za garanční hospodářský výbor poslanec Jiří Valenta. Budeme se zabývat bodem číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP