(20.50 hodin)

 

Poslanec Josef Novotný: Pěkný večer, dámy a pánové. Já se chci k tomu zdůraznění významu tohoto bodu připojit. A k tomu, co zmínil pan kolega Stanjura, to jest k těm statistikám, chci upřesnit, že samozřejmě existují statistiky toho, v jakém objemu se odposlechy odehrávají. Ale logicky ve chvíli, kdy neexistuje systém kontroly, tak neexistují v podstatě žádná statistická čísla, v jaké míře dochází k informování či ne. Komise si díky iniciativě pana předsedy Korteho v tomhle směru i dopisovala s předchůdkyněmi a předchůdci dnešního ministra spravedlnosti. Je potřeba říct, že ty odpovědi úplně neodrážely vůli ministerstva se tímto problémem zabývat. Spíše to vypadalo jako vyjádření lhostejnosti k této situaci. Neboli statistiky, které jsou k dispozici, se týkají skutečně objemu realizovaných odposlechů, ale o tom, v jaké míře je plněna ona povinnost informování, v tuto chvíli nejsme schopni říct vůbec nic. Považuji to opravdu za alarmující, protože to znamená, že jsme schopni zkontrolovat naplnění formálních náležitostí jednoho z největších zásahů do soukromí občanů, ale nejsme schopni vůbec nic říct o kontrolním mechanismu důvodnosti těchto zásahů.

Takže se plně připojuji k tomu, že je to naprosto zásadní téma zejména v dnešní atmosféře v České republice.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek a po něm pan zpravodaj. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, pan předseda komise Korte tady hovořil o zákonné povinnosti informovat odposlouchávanou osobu o skutečnosti, že byla odposlouchávána. Vzhledem k vyvíjející se společenské situaci dávám na zvážení, zda by ta informace neměla znít tak, že odposlouchávaná osoba bude informována o tom, že byla odposlouchávána také legálně. Tak jako my se na rozpočtovém výboru snažíme dobrat procenta šedé ekonomiky, která se podílí na hrubém domácím produktu země, zda by komise nezjistila dobrat se od příslušných složek informací, jaké procento tak asi nelegálních odposlechů realizovaných jednotlivými bezpečnostními divizemi některých soukromých firem může za současné situace představovat procento odposlechů v zemi. Myslím si, že je to téma, kterému bychom se měli věnovat. Nejsou pouze legální odposlechy, jsou také nelegální.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní se hlásí do rozpravy pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý večer. Děkuji za slovo. Navážu na pana kolegu Kalouska. V této Sněmovně je zvyk, že se některé body neprojednávají bez přítomnosti konkrétního člena vlády, že tam je nějaký vztah k té věci, osobní zkušenosti. Myslím, že tento bod, který se týká obecně šmírování a nelegálního šmírování, nemůžeme probírat bez pana poslance Šincla a bez sdělení jeho osobních zkušeností. Takže dávám procedurální návrh, abychom tento bod přerušili do příchodu pana poslance Šincla. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je to procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. Ještě zavolám kolegyně a kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto předložený procedurální návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 282. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 36, proti 76. Návrh byl zamítnut, to znamená pokračujeme dál v projednávání tohoto bodu.

 

Táži se - eviduji přihlášku, faktickou poznámku pana poslance Jandáka. Hlásíte se? Nikoliv, dobře. Nyní se tedy hlásí pan zpravodaj.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, musím říci, že děkuji za tuto diskusi a za podněty, které vznesl pan předseda Stanjura. Pan kolega Novotný věcně odpověděl. Jednoduše se dá odpovědět tak, že žádná evidence se nevede, tudíž žádná statistika nemůže existovat. My se rok a půl snažíme přimět Ministerstvo spravedlnosti, aby laskavě s tím něco udělalo, takže já to vnímám jako výraznou pomoc a podporu naší aktivitě.

Pokud jde o ilegální odposlechy, ano, to samozřejmě také vnímáme jako problém. A bude to otázka zákona o bezpečnostních činnostech, máme to v tisku a budeme to projednávat na podzim. Rozhodně tato kontrola tam musí být zavedena.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S faktickou poznámkou pan poslanec Klučka. Máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Budu stručný. Já jenom prosím, abychom si uvědomili, že ta informace se týká pouze odposlechů, které nebyly využity v trestním řízení. Netýká se to všech odposlechů, které jsou prováděny. Pokud jde o ty ilegální, naše komise nemá pravomoc vstupovat do věcí operátorů a dalších věcí souvisejících s telekomunikačním provozem. My kontrolujeme útvar zvláštních činností Policie České republiky.

Abych to ještě trošinku rozšířil, ty odposlechy nejsou jediným problémem. Máme sledování osob a operativní techniku. Možná bude dobré legislativně i tuhle tu oblast nějakým způsobem znázornit v návaznosti na to, co mluvíme o odposleších. Ale to je věc, na které budeme dále pracovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě všeobecnou rozpravu končím. Táži se, zda si chcete vzít předtím, než otevřu podrobnou rozpravu, závěrečné slovo. Není tomu tak.

Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Uděluji vám slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechů, záznamů telekomunikačního provozu k použití sledování osob a věcí a rušení elektronických komunikací, dle sněmovního dokumentu 2210."

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda někdo další se hlásí v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo, pane zpravodaji. Není tomu tak.

 

V tom případě přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení tak, jak bylo přečteno.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, tak jak bylo předneseno. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 283. Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 148, proti žádný. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Kolegyně a kolegové, děkuji vám za konstruktivní přístup, za to, že jsme projednali vše, co jsme si předsevzali. Přeji vám pěkný zbytek dnešního večera.

Přerušuji jednání naší schůze do zítřejší hodiny deváté ranní. Pěkný zbytek večera.

 

(Jednání skončilo ve 20.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP