(19.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 263, přihlášeno je 152, pro 123, proti 2. Tento návrh byl přijat, s návrhem usnesení byl tedy vysloven souhlas. Končím bod číslo 149.

 

Jsme v bodě

151.
Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2015 s Vyjádřením vlády
a se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů
jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2015 a tabulkovými přílohami
/sněmovní tisk 428/

Tisk uvede pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zdravotně pojistné plány všech zdravotních pojišťoven na rok 2015 byly schváleny jejich samosprávnými orgány a následně posouzeny Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí z hlediska souladu s právními předpisy, veřejným zájmem a modelacemi dopadů úhradové vyhlášky na rok 2015. Za nejvýznamnější parametry mající vliv na hospodaření zdravotních pojišťoven považuji zrušení většiny regulačních poplatků s účinností od 1. 1. 2015, navýšení platů pracovníků v segmentech lůžkové péče jako naplnění jedné z vládních priorit, zvýšení minimální mzdy o 700 Kč na částku 9 200 Kč od 1. 1. 2015, čímž došlo k navýšení pojistného u osob bez zdanitelných příjmů, zrušení maximálního vyměřovacího základu pro osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnance a konečně také snížení sazby daně z přidané hodnoty na léčiva z 15 na 10 %, ke kterému též došlo s počátkem roku 2015.

Příjmy systému veřejného zdravotního pojištění celkem včetně příjmů ze zdaňovaných činností jsou plánovány ve výši 247,5 mld. korun, to představuje meziroční nárůst o 3,1 %. Výdaje systému veřejného zdravotního pojištění celkem včetně zdaňovaných jsou plánovány ve výši 247,9 mld. korun. V porovnání s předchozím rokem jsou celkové výdaje vyšší o 2,8 %. Souhrn odhadů plánovaného salda příjmů a výdajů za systém veřejného zdravotního pojištění je záporný ve výši 0,4 mld. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny plánují pro rok 2015 záporné saldo, Všeobecná zdravotní pojišťovna hodlá dosáhnout kladného výsledku téměř 1,5 mld. Nicméně podle nejnovějších modelací by se hospodaření zdravotních pojišťoven mělo vyvíjet v pozitivnějším směru a výsledné saldo by tudíž mělo dosáhnout mírně kladné hodnoty.

Odhad průměrných nákladů na zdravotní služby na jednoho pojištěnce v roce 2015 je vyšší než očekávaný průměrný náklad v roce 2014. Průměrné náklady mají dosáhnout částky 22 985 Kč, což představuje meziroční nárůst o 669 Kč, v relativním vyjádření pak o 3 %. Žádná ze zdravotních pojišťoven nepředpokládá existenci závazků po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům zdravotních služeb, finanční zásoby na bankovních účtech rezervních fondů u všech zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven jsou plánovány v souladu s právními předpisy. Všeobecná zdravotní pojišťovna plánuje do konce roku 2015 navýšit zůstatek rezervního fondu na úroveň téměř jedné miliardy korun, přesto však její rezervní fond nebude naplněn v předepsané výši.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda na jednání své schůze dne 23. února 2015 projednala společná stanoviska ministerstev zdravotnictví a financí ke zdravotně pojistným plánům zdravotních pojišťoven na rok 2015. Usnesením číslo 125 vláda doporučila předložit zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven Poslanecké sněmovně k projednání s návrhem na jejich schválení. Následně dne 6. května byl tento materiál projednán ve výboru pro zdravotnictví, kterým byl schválen. Výbor doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit materiálem souhlas.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Tento tisk projednal výbor pro zdravotnictví. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 428/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Skalického, aby nás o jednání výboru informoval a také v podrobné rozpravě potom přednesl návrh usnesení. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Skalický: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, výbor pro zdravotnictví podrobně projednal předložený návrh na svém jednání 21. schůze 6. května 2015 a z informací, které tam padly, bych doplnil některé, které zde řekl již pan ministr.

Ke konci roku 2014 celkový počet pojištěnců našeho systému byl 10,4 mil., z toho Všeobecná zdravotní pojišťovna registrovala 5,97 mil. pojištěnců. Celkové příjmy systému, už zde zaznělo 247,5 mld., nicméně je dobré vědět, že příjmy ze státního rozpočtu za osoby, za které je plátcem pojistného stát, jsou plánovány v hodnotě 62,1 mld. korun. Výdaje systému, opět zde zaznělo 247,9 mld., z toho výdaje za konkrétní zdravotní služby 238,1 mld. Pokud se týče stavu peněžních zůstatků na bankovních účtech všech zdravotních pojišťoven, tak jejich výše je plánována ke konci roku na 10,4 mld., což je zhruba o 0,9 mld. méně než v loňském roce. Pokud se týče rezervního fondu, všechny oborové zdravotní pojišťovny mají rezervní fond naplněn, Všeobecná zdravotní pojišťovna tento rezervní fond bude postupně naplňovat tak, jak se bude vyvíjet její hospodaření.

Pokud se týče meziročního srovnání segmentu lůžkové zdravotní péče, mám na mysli rok 2014/2015, tak tam došlo k navýšení, nebo dojde k navýšení zhruba o 4,5 mld., u ambulantní péče se plánuje navýšení nákladů celkem o 2,17 mld. Kč.

Toto jsou všechny základní údaje, které jsem považoval za důležité a které byly projednány na výboru pro zdravotnictví.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku, rozpravu končím. Závěrečná slova po obecné rozpravě? Není o ně zájem, v tom případě otevírám podrobnou rozpravu a prosím pana zpravodaje s návrhem usnesení.

 

Poslanec Jiří Skalický: Děkuji. Doporučené usnesení výboru pro zdravotnictví: Výbor pro zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s návrhem zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2015 s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2015 a s tabulkovými přílohami, sněmovní tisk 428. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Zeptám se, zda se hlásí ještě někdo do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Znovu se zeptám na závěrečná slova. Není zájem, v tom případě budeme hlasovat. Návrh usnesení přednesl pan zpravodaj.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 264, přihlášeno je 152, pro 111, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já končím bod 151. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP