(19.00 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Ještě než otevřu další bod, tak zde mám omluvy. Pan ministr životního prostředí se omlouvá ze zbývající části dnešního jednání a paní místopředsedkyně Jermanová se omlouvá od 19 do 22 hodin z pracovních důvodů.

 

Bod číslo

147.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů
Armády České republiky se zahraničními partnery na území
České republiky i mimo ně za období červen - prosinec 2014
/sněmovní tisk 452/

Prosím pana ministra obrany, aby tento materiál uvedl. (Velký hluk v jednacím sále.)

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám materiál Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červen až prosinec 2014. V uvedeném období byla vojenská cvičení realizována podle plánu schváleného usnesením vlády. Jednotky a štáby AČR se v tomto období zúčastnily 61 vojenského cvičení se zahraničními partnery. Z toho počtu proběhlo na našem území 17 -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane ministře, já se omlouvám, ale prosím o klid. Děkuji.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Na našem území proběhlo 17 těchto cvičení a celková finanční částka potřebná k provedení cvičení činila bezmála 90 milionů korun.

Žádám vás, abyste tuto informaci,prosím vzali na vědomí, a děkuji za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Tento tisk rovněž projednal výbor pro obranu. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 452/1. A znovu prosím pana poslance Sedláře, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl potom v podrobné rozpravě návrh usnesení. Prosím.

 

Poslanec Martin Sedlář: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tento tisk projednal výbor pro obranu 7. května 2015 s doporučením vzít na vědomí, které rád zopakuji v podrobné rozpravě detailně. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nevidím žádné přihlášky, obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova? Nejsou třeba. V tom případě otevírám rozpravu podrobnou a prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Martin Sedlář: Výbor pro obranu na své 18. schůzi dne 7. května 2015 přijal toto usnesení: Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červen až prosinec 2014 vzala na vědomí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. A pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. O závěrečná slova není zájem. Budeme tedy hlasovat.

 

Pan zpravodaj navrhl usnesení. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 262. Přihlášeno je 150, pro 129, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. A já končím bod číslo 147.

 

Bod číslo

149.
Vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního
a výcvikového týmu v České republice na území České republiky
/sněmovní tisk 483/

A opět prosím pana ministra obrany.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický A já opět děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, k předloženému materiálu Vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky, který byl vládou České republiky schválen usnesením ze dne 27. dubna tohoto roku, bych chtěl sdělit o několik slabik více než k těm materiálům předchozím. Doufám, že mi to prominete.

Britský tým působí v České republice již od roku 2000 na základě schválení Parlamentu, který vyslovil souhlas s jeho pobytem na dobu pěti let. V roce 2005 a pak v roce 2010 Parlament souhlasil s prodloužením jeho pobytu vždy o dalších pět let. Tato poslední pětiletá lhůta uplyne 9. října letošního roku.

Činnost britského týmu, který je tvořen maximálně 30 osobami, spočívá v pořádání kurzů pro poddůstojníky Armády České republiky a ozbrojených sil členských států NATO, EU a též států zúčastněných v programu Partnerství pro mír. O tyto kurzy je i nadále velký zájem. Britská strana požádala o prodloužení doby působení svého týmu na našem území. Proto se domnívám, že pokračování činnosti britského týmu je v zájmu České republiky.

Vláda tedy navrhuje další prodloužení doby jeho působení na našem území o dalších pět let a dále pak navrhuje vyslovit souhlas s pobytem zahraničních účastníků kurzů pořádaných tímto britským týmem v počtu do 100 osob v jednotlivém kurzu.

Tímto vám děkuji za pozornost a poprosím o souhlas s předloženým návrhem. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Tento sněmovní tisk byl projednán výborem pro obranu. Usnesení vám bylo doručeno jako tisk 483/1. Prosím zpravodajku výboru, kterou je paní poslankyně Jana Černochová, aby nás informovala o jednání výboru a poté v podrobné rozpravě také přednesla návrh usnesení. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, výbor pro obranu se tímto bodem zabýval na své 19. schůzi. Usnesení nese číslo 87, kdy výbor pro obranu doporučil Poslanecké sněmovně, aby se usnesla, že vyslovuje souhlas za prvé s prodloužením doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky v počtu do 30 osob s předpokládanou dobou pobytu 5 let, počínaje dnem 10. října 2015, za druhé s pobytem příslušníků ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír v počtu do 100 osob v jednotlivém kurzu na území České republiky za účelem jejich účasti ve výcvikových kurzech pořádaných Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem v České republice od 10. října 2015.

K tomu, co tady říkal pan ministr obrany Stropnický, bych doplnila, že kurzy probíhají ve Vyškově a že jsou zajímavé v tom, že jejich úkolem je provádět výcvik nižších poddůstojníků zejména na funkce velitele družstva a zástupce velitele čety, a to podle britských norem a metodik, což naší armádě jistě prospěje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě není. Otevírám rozpravu podrobnou a prosím návrh usnesení.

 

Poslankyně Jana Černochová: Odkazuji se na to, co jsem řekla v obecné rozpravě, kde výbor pro obranu doporučil vyslovit souhlas jednak s tím prodloužením doby působení a jednak s pobytem příslušníků ozbrojených sil. Už to je na záznamu jednou.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Děkuji paní zpravodajce. Zeptám se, zda ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Závěrečná slova? Nejsou třeba.

Tím pádem budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej přednesla paní zpravodajka. (Je upozorňován z pléna na nutnost změny kvora.) Aha. Děkuji za upozornění. Ano, pravda. Prosím o nastavení kvora na 101. Už je to v pořádku. Takže teď nám nic nebrání, abychom hlasovali o návrhu usnesení.***
Přihlásit/registrovat se do ISP