(16.30 hodin)
(pokračuje Valachová)

Z hlediska dílčích pozměňovacích návrhů, které byly načteny jak ze strany koaličních, tak opozičních poslanců doposud nebo které mně byly avizovány, jsem připravena diskutovat o všech a z hlediska procedurálního do první poloviny září připravit návrh reflektující tyto pozměňovací návrhy, který by byl zformován do jednoho komplexního pozměňovacího návrhu, tak aby byla udržena kvalita dané novely, která byla vládou předložena.

Budu samozřejmě velmi ráda, pokud tento komplexní pozměňovací návrh získá podporu nejenom koaličních poslanců, ale i poslanců opozičních. Současně jsem vydala pokyn, aby ihned byla nařízení, která představují jádro nebo dopovězení příběhu dané novely, to znamená nařízení vlády, kterým stanoví standardy pro institucionální akreditaci, a dále nařízení vlády o vymezení oblastí vzdělávání, tak aby byla tato odeslána poslancům a poslankyním zabývajícím se problematikou školskou tak, aby je mohli opřipomínkovat do 20. srpna tohoto roku. Na tyto připomínky samozřejmě budu také reflektovat a současně jsem, vážené poslankyně, vážení poslanci, požádala jak koaliční, tak opoziční poslance o trpělivost v tom smyslu, že bychom konečný závěr z hlediska hodnocení této novely včetně toho, jak se nám podařilo nalézt politickou shodu napříč politickým spektrem, hodnotili až v první polovině září tohoto roku. I nadále tedy trvá má snaha jako ministryně školství, aby daná novela předložená vládou nabyla účinnosti k 1. dubnu 2016.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: A já vám děkuji za odpověď a táži se, zda si paní poslankyně žádá doplňující otázku. Není tomu tak, dobře.

Načtu další omluvenku, která ke mně dorazila. Od 15.05 do 20.00 z pracovních důvodů se dnes omlouvá paní poslankyně Jana Lorencová.

Další interpelaci, v pořadí šestou, má pan poslanec Jiří Skalický a interpeluje pana ministra Svatopluka Němečka. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Skalický: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, téma mé interpelace se týká poskytovatelů lékárenské péče a dohodovacího řízení k úhradové vyhlášce 2016. Ještě předtím, než vznesu své dotazy, pár informací a faktů.

K 1. 1. letošního roku se poskytovatelé lékárenské péče stali nositelem výkonu, takzvaný signální kód, fakta o této situaci jsou známá. Dne 1. 4. 2015 se zúčastnili úvodního jednání se zdravotními pojišťovnami, nicméně tam nebyla skupina poskytovatelů lékárenské péče schválena ostatními poskytovateli zdravotní péče, aby se mohla dohodovacího řízení zúčastnit. Je faktem, že pokud je odepřena účast jednomu zástupci poskytovatelů zdravotní péče, nemůže vzniknout dohoda, a tedy potom hodnotu bodu a její výši určuje a stanoví Ministerstvo zdravotnictví příslušnou vyhláškou. Současně jsem byl upozorněn na nález Ústavního soudu z února 2010, kde je nerovnost poskytovatelů popsána, a to jako nepřípustná v úhradě zdravotní péče. A poskytovatelé se cítí v nerovném postavení právě z důvodů výše uvedených.

Mé dva dotazy jsou: Jaký je názor Ministerstva zdravotnictví na vzniklou situaci? A za druhé: Jak vidíte, vážený pane ministře, zajištění financování lékárenské péče v úhradové vyhlášce pomocí signálního kódu v roce 2016, či touto formou, nebo eventuálně zda formou jinou? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, a požádám pana ministra, aby vám odpověděl.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi odpovědět na interpelaci s pořadovým číslem šest ve věci vyloučení lékárníků z dohodovacího řízení k úhradové vyhlášce.

Podle § 17 odst. 5 zákona číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění je Ministerstvo zdravotnictví pouze svolavatelem dohodovacího řízení a organizačně zajišťuje průběh zahajovacího a závěrečného jednání dohodovacího řízení. Každé profesní sdružení zastupující smluvní poskytovatele zdravotních služeb má ze zákona právo účastnit se dohodovacího řízení. Průběh dohodovacího řízení svěřuje zákon do rukou účastníků tohoto řízení. Procesní pravidla jsou tak výsledkem dohody zástupců poskytovatelů zdravotních služeb a zástupců zdravotních pojišťoven.

Na zahajovacím jednání dohodovacího řízení dne 1. dubna letošního roku přednesl Mgr. Hampl, zástupce segmentu lékárníků a klinických farmaceutů, svou žádost o změnu jednacího řádu ve smyslu zařazení nového segmentu dohodovacího řízení. O žádosti se řádně hlasovalo a žádost nebyla schválena. Ze zákonných podmínek jednoznačně vyplývá, že Ministerstvo zdravotnictví nemá žádnou zákonnou pravomoc zajistit zařazení nové skupiny dohodovacího řízení. Přesto však na základě žádosti pana Mgr. Hampla oslovilo ministerstvo dopisem segment ambulantních gynekologů, který v letošním roce dohodovacímu řízení předsedá, s žádostí o procesní vyřešení situace. Předseda tohoto segmentu pan dr. Dvořák reagoval, že není v pravomoci předsedajícího dohodovacího řízení ustanovit skupinu, která není uvedena v jednacím řádu tohoto řízení, či zařadit tuto skupinu do jednání. Změnu jednacího řádu musí odsouhlasit společné jednání.

Zástupcům poskytovatelů lékárenské a farmaceutické péče jsme doporučili obrátit se na zdravotní pojišťovny a separátně zahájit jednání o výši úhrad a regulačních omezení. Ministerstvo zdravotnictví je připraveno akceptovat dohodu mezi uvedenou skupinou a zástupci zdravotních pojišťoven, pokud tato dohoda bude v souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, a pokud k této dohodě dojde, jsme připraveni tuto dohodu vydat v úhradové vyhlášce na rok 2016.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Stačí odpověď? Stačí odpověď. Děkuji vám.

Nyní má svoji interpelaci paní poslankyně Věra Kovářová, která interpeluje pana ministra financí a vicepremiéra Andreje Babiše. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážený pane ministře, vrabci v okolí Malostranského náměstí si cvrlikají o tom, že program na výstavbu základních škol, který se na Ministerstvu financí rozběhl loni, by již v příštím roce neměl pokračovat, přestože podle původního předpokladu mělo jít o program alespoň tříletý. To ve mně samozřejmě vyvolává obavy, protože si myslím, že tento program přinejmenším v příštím roce má stále mít své místo. Přestože bych spekulacím ráda nevěřila, musím připustit, že pochybnostem nahrává i skutečnost, že v letošním roce výzva na podávání žádostí o tyto dotace ještě nebyla vypsána. Na můj dotaz jste sice odpověděl, že výzva letos vypsána bude, ale až na podzim. Uvedl jste také, že na základě počtu těchto žádostí a objemu požadovaných prostředků bude vyčleněno patřičné množství prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2016.

Domnívám se, že vzhledem k tomu, že výzva má být vypsána až na podzim, je nereálné, aby se množství požadavků promítlo v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Připomínám, že tento návrh musíte předložit Poslanecké sněmovně do 30. září.

Vážený pane ministře, byla bych ráda, kdybyste mne mohl uklidnit a jasně říci, že vrabci cvrlikající v okolí Malostranského náměstí nemají pravdu a že dotační program na výstavbu škol bude s dostatečnými prostředky pokračovat i v příštím roce. Ještě raději bych byla, kdyby došlo k vypsání výzvy co nejdříve, aby bylo možné brát vaši informaci o zohlednění těchto požadavků v návrhu státního rozpočtu skutečně vážně.

Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, a až dostanete odpověď, tak uvidíte, jestli vrabci mají pravdu, nebo ne, paní poslankyně.

Další, osmý v pořadí, byl vylosován pan poslanec Ludvík Hovorka, který interpeluje ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. Máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP