(15.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Počátkem roku 2015 byla zahájena příprava dvoukolové soutěže na podobu nového demontovatelného otáčivého hlediště. V souladu s doporučeními monitorovací mise a v součinnosti České komory architektů byly dopracovány podmínky soutěže, její předběžný harmonogram a také návrh složení hodnoticí komise této architektonické soutěže. Současně byla prověřena možnost zpracování územní studie pro umístění zázemí divadla mimo území zámecké zahrady a projednána možnost jiného než stávajícího umístění otáčivého hlediště mimo tu hlavní osu zámecké zahrady.

Dále došlo k posunu v otázce obnovy zámecké zahrady a letohrádku Bellarie. V souladu s doporučením monitorovací mise byl Národním památkovým ústavem připraven plán rehabilitace zámecké zahrady. Ten plán se jmenuje Aktualizovaný rámcový časový harmonogram předprojektové a projektové přípravy a realizace památkové obnovy zahrady, včetně letohrádku Bellarie, který počítá s tím, že by se celková obnova zahrady zahájila již na přelomu let 2015 a 2016. Realizace těch kroků, které jsem uvedl, by měla garantovat řešení, které skloubí jak požadavky památkové péče, tak požadavky silné části veřejnosti na pokračování divadelní tradice spojené s otáčivým hledištěm v zámecké zahradě zámku v Českém Krumlově.

S ohledem na časovou a organizační náročnost nastíněného postupu bude ponechána stávající točna na aktuálním místě po dobu nezbytně nutnou k vyhlášení a také vyhodnocení architektonické soutěže a po dobu následné realizace nové demontovatelné točny.

Tolik tedy aktuální informace, kterou jsem získal z Ministerstva kultury, a chci vás ujistit, že vláda má silný zájem na tom, aby tento problém byl řešen způsobem, který umožní zachovat divadelní tradici v Českém Krumlově, která je velmi silně spojena s tamním parkem u zámku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu premiérovi. Pan poslanec Zahradník chce položit doplňující otázku? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji vám, vážený pane premiére, za váš postoj k této věci. Ještě bych si dovolil doplňující otázku: Jaký je váš názor na možnost jmenovat zvláštního zmocněnce vlády České republiky pro komunikaci s centrem světového dědictví UNESCO v Paříži, který by zde jednoznačně a jasně tlumočil stanovisko České republiky v této věci?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím, pane premiére, váš prostor pro odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Já chci jen zdůraznit, že mezivládní výbor pro světové dědictví, který jsem zmiňoval a který tedy absolvoval monitorovací misi, dlouhodobě zastává názor, že současná stavba otáčivého hlediště, tak jak je tam dnes v areálu umístěna, ohrožuje výjimečnou světovou hodnotu zámecké zahrady, čili ten výbor má dlouhodobě kritický postoj a názor k umístění točny v zámecké zahradě. Současně trvá na tom, aby zámecká zahrada byla revitalizována. Myslím si, že právě tady by mohlo dojít k určitému pokroku a určité shodě s monitorovacím výborem, to znamená, že skutečně se nám podaří, doufejme, zajistit prostředky na to, aby mohl být připraven projekt a následně realizována revitalizace zahrady, a současně s tím by tedy měla být řešena ona architektonická soutěž, event. vybudování nové točny, která by byla demontovatelná a přemístitelná. Čili tohle je ta cesta, kterou bychom se mohli vydat.

Vážený pane poslanče, já nejsem stoupencem jmenování vládních zmocněnců dlouhodobě, čili snažím se, a tuším, že naše vláda žádného nového vládního zmocněnce nejmenovala, pouze jednoho vládního zmocněnce pro Ústecký a Moravskoslezský kraj jsme převzali po vládě minulé, ale myslím si, že jmenování vládních zmocněnců spíše rozostřuje odpovědnost členů vlády a jednotlivých úřadů. Čili já jsem spíše pro to, aby tu odpovědnost nesli lidé, kteří ji nést mají, tzn. příslušný ministr kultury a jemu podřízení lidé na Ministerstvu kultury, vedení Národního památkového ústavu, příslušný náměstek, který má tuto oblast na ministerstvu na starosti, a nejsem příznivcem toho, abychom jmenovali nějaké speciální vládní zmocněnce. Myslím si, že tuto roli může sehrát některý z pracovníků Ministerstva kultury.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Seďu, aby přednesl svoji interpelaci na pana premiéra.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane předsedo vlády, podporuji vládu v jejím úsilí o zlepšení komunikace v rámci tripartity a v dialogu se zástupci krajů, protože jsem přesvědčen, že tato země potřebuje, aby se pomyslně táhlo za jeden konec provazu. Podle veřejně dostupných informací scházejí krajům stovky milionů korun na dofinancování sociálních služeb, existují problémy ve financování silnic druhých a třetích tříd a vlivem současných problémů s poklesem výběru daní se nejen kraje, ale i obce a města obávají o výpadek příjmů z rozpočtového určení daní.

Vážený pane premiére, jak je nastavena spolupráce a komunikace s kraji? Konkrétně, jak vláda pomůže řešit uvedené problémy, zejména v oblastech, které jsem uvedl? A nebylo by vhodné, aby Ministerstvo financí připravilo novelu zákona o rozpočtovém určení daní? Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím pana premiéra o reakci. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, já chci potvrdit, že vláda se snaží, abychom vedli debatu s kraji, abychom vedli dialog s kraji. Ne vždycky se přirozeně na všem shodneme. To, co nás limituje, je např. otázka stability veřejných rozpočtů. Nicméně chci připomenout, že my jsme se už pětkrát od začátku volebního období sešli s hejtmany na společném jednání na úrovni celé vlády, tzn. držíme formát vláda plus hejtmani všech krajů, včetně primátorky hlavního města Prahy. Proběhlo pět jednání, to poslední teď před několika dny, v návaznosti na přípravu zákona o státním rozpočtu. Snažíme se, abychom vnímali připomínky krajů, snažíme se reagovat na problémy, které nám kraje avizují.

Chci zmínit několik konkrétních příkladů této spolupráce, která už má konkrétní výsledky i pro občany.

První věc se týká silnic druhé a třetí kategorie. Jsem velmi rád, že se nám podařilo udělat rozhodnutí, ke kterému minulé vlády příliš neměly odvahu, totiž přiznat si, že vláda není schopna vždycky vyčerpat všechny peníze z fondu dopravy na stavby dálnic rychlostních komunikací, ale že kraje mají v zásobníku celou řadu připravených projektů. My jsme si to přiznali a připravili jsme dotační program a Ministerstvo dopravy poskytlo krajům dotaci v rozsahu 4,5 miliardy korun z prostředků, které by jinak nebyly vyčerpány v rámci státního fondu dopravy. Je to poprvé, kdy vláda poskytla takovouto konkrétní dotaci všem krajům, a tyto peníze pomůžou reálně už v letošním roce k tomu, aby se zrekonstruovaly silnice druhé a třetí kategorie, aby se opravily mosty, aby se prostě odstranily závady na těchto komunikacích. Myslím si, že to na těch silnicích, na dvojkách a trojkách, bude vidět, tato silná finanční injekce. Samozřejmě jednáme s kraji, pokud to bude možné a pokud to bude v silách rozpočtu fondu dopravy, abychom na dvojky a trojky nezapomněli ani v příštím roce.

Druhé konkrétní téma spolupráce se týká financování sociálních služeb. Provedli jsme velkou reformu. Od 1. ledna letošního roku už sociální služby v jednotlivých krajích nefinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale poskytovatelem dotací jsou výhradně kraje, to znamená, že kraje nesou odpovědnost za síť poskytovatelů sociálních služeb a současně také vyplácejí prostředky, které jsou jim poskytovány ve formě dotací ze státního rozpočtu. Při přípravě rozpočtu na letošní rok se nám podařilo zajistit necelých 8 miliard korun pro financování sociálních služeb.

Vzhledem k tomu, že letos skončila řada evropských projektů, tak kraje signalizovaly potřebu dofinancování sociálních služeb v regionech. Jen velmi stručně, o jaké služby se jedná. Jsou to zejména domovy pro seniory, domovy pro zdravotně postižené, domovy se zvláštním určením, ale také azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová centra pro děti a mládež, ale jsou to také sociální poradny a celá další škála sociálních služeb. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP