(13.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Já program beru schválený tak, že po 18. hodině začínáme body 49 a 50. Je zde návrh kolegyně Černochové, která říká, že chce předřadit bod 35 před tyto již pevně zařazené body. Poté bychom pokračovali body 49 a 50 a dále bychom pokračovali body 95 až 108.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro to, abychom na 18. hodinu jako první zařadili zákon o ozbrojených silách a předřadili ho před pevně zařazené body. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování číslo 243, přítomných poslankyň a poslanců je 154, pro návrh 84, proti 3. Konstatuji, že bod číslo 35 je nyní zařazen pevně na 18. hodinu.

 

Potom budeme pokračovat body 49 a 50, které jsou pevně zařazeny, a poté dám hlasovat, že budeme pokračovat v bodech tak, jak jsme si je načetli - přečtu jejich čísla: 95, 98, 100, 102, 91, 93, 103, 97, 104, 108, případně další body z bloku Zprávy a návrhy další mimo body 145 a 61.

Zahajuji hlasování a táži, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 244, přítomných poslankyň a poslanců je 153, pro návrh 122, proti 2. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a upravili jsme program jednání.

 

Nyní bych tedy předal slovo předsedovi volební komise. Ale nejprve otevřu bod

141.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Na lavice vám bylo doručeno usnesení volební komise č. 113 ze dne 19. května t. r. Nyní tedy žádám, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, dobré odpoledne, dnes budu velmi stručný, abych vás nezdržel. Než začnu hovořit, chci ještě jednou poděkovat předsedům poslaneckých klubů, především opozičních, že byli ochotni přistoupit na zařazení tohoto jednoho jediného volebního bodu. I přes tu stručnost musím kvůli volebnímu jednacímu řádu některá fakta připomenout pro stenozáznam.

U tohoto bodu volíme čtyři členy Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení, kde 8. června funkční období skončilo čtyřem předchozím. Byli to pan Ing. Jan Babor, místopředseda Václav Horáček, členka Lenka Andrýsová a člen František Beneš.

Volební komise vyhlásila lhůtu na podání nových návrhů do 19. května do 12.30 hodin. Poslanecké kluby standardně sekretariátu doručily své návrhy a volební komise tyto návrhy na své 23. schůzi 19. května projednala. Přijala usnesení č. 113, které vám bylo rozdáno na stoly a které v rychlosti přečtu.

Usnesení č. 113 ze dne 19. května, kde volební komise pověřuje předsedu Martina Kolovratníka, aby Sněmovnu seznámil za prvé s návrhy kandidátů na volbu člena Dozorčí rady SFRB, jak je předložily poslanecké kluby: Jan Babor - ČSSD, František Beneš - KSČM, Jana Fischerová - ODS, Václav Horáček - TOP 09 a Starostové a Stanislav Juránek - KDU ČSL. Za druhé, zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou. Za třetí, nově zvoleným členům může započít jejich čtyřleté volební období nejdříve dne 9. června 2015.

Pane předsedo, prosím, abyste rychle otevřel rozpravu k navrženým kandidátům a hlavně ke způsobu volby. Budeme muset ještě o způsobu volby hlasovat, že souhlasíme s tajnou volbou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo do ní hlásí. Nikoho nevidím. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Nyní vám dávám slovo, pane předsedo, řekněte, jak budeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Jak jsem řekl v souladu s usnesením, volební komise navrhuje tajnou volbu. Ve Státních aktech je vše připraveno. Prosím, abychom hlasovali o tom, že tato volba proběhne tajným způsobem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zavolám ještě kolegyně a kolegy z předsálí, aby přišli hlasovat. Odhlásím vás a požádám, abyste se opětovně přihlásili... (Čekání na potřebné kvorum. Posl. Kolovratník: Vím, že to je formalita, ale je to, přátelé, povinnost.)

Mohu konstatovat, že Poslanecká sněmovna je usnášeníschopná. Dám tedy hlasovat, že následující volba proběhne jako volba tajná.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 245, přítomných poslankyň a poslanců je 96, pro návrh se vyslovilo 96 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo. Odhlasovali jsme, že volba bude tajná. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Protože jsme rozhodli o tajné volbě, tak vás poprosím, pane předsedající, abyste přerušil tento bod a vyhlásil tajnou volbu. Ve Státních aktech je vše připraveno. Na vydávání lístků stanovuji 15 minut, do 13.21 hodin.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Přerušuji tento bod. Přerušuji ho do 14.25 hodin, abychom se dozvěděli výsledky voleb. Přeji příjemný oběd.

 

(Jednání přerušeno ve 13.06 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP